2021. gada 25. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais vietējās pašvaldības attīstības plānošanas dokuments, saskaņā ar kuru izstrādāta Smiltenes novada attīstības programma un Smiltenes novada teritorijas plānojums.

Stratēģija ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments (līdz 2037.gadam), kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Dokuments izstrādāts, ievērojot hierarhiski augstāk esošu attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma uzstādījumus un prioritātes.

Dokuments sagatavots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/102) ietvaros.


ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS (VĪZIJA) – PASAULES LATVISKĀKAIS NOVADS VIDZEMES CENTRĀ –  novadā ir attīstīta konkurētspējīga ražošana, tiek koptas izglītības, kultūras un sporta tradīcijas, pievilcīgā dzīves vidē dzīvo un darbojas gudri un izglītoti cilvēki.

Lai sasniegtu Smiltenes novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), tiek noteikti trīs stratēģiskie mērķi, kuri balstās uz novada vērtību izmantošanu ekonomiskās vides, sabiedrības un kvalitatīvas dzīves vides attīstības veicināšanā.

Ar ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķiem, prioritātēm aicinām iepazīties zemāk esošajos dokumentos:


Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam
 
 
   

Lēmums par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam gala redakcijas apstiprināšanu.
 

 

  

 

 

KalendārsSlider