2021. gada 20. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Citi pašvaldības projekti

Projekts “LIFE ADAPTATE”

Projekta nosaukums:
“Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/ES/000049
Projekta mērķis:
LIFE ADAPTATE galvenais mērķis ir veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu vietējā līmenī Eiropas Savienībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas un rīcības plānus. Projektā tiek veicināta sadarbība starp pašvaldībām un inženierkonsultatīvām institūcijām, lai atrastu, izstrādātu labākos tehniskos risinājumus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
LIFE, pielāgošanās klimata pārmaiņām
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 1: Efektīva publiskā pārvalde un līdzdalība
Rīcības virziens 1.4: Dabas resursu ilgtspējīga pārvaldībaUzdevums 1.4.1: Izkopt Vidzemei raksturīgo dabas ainavu un kultūrainavu, saglabāt bioloģisko daudzveidību. Pasākums 1.4.1.3. Ūdenstilpņu apsaimniekošana.
Projekta aktivitātes:
1. Attīstīt Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (IEKRP) 6 pašvaldībās 3 dažādās valstīs (Latvija, Portugāle, Spānija), kā arī izmantojot sadarbības priekšrocības, uzzināt kā dažādas institūcijas izmanto tehniskās iespējas.
2.    Izstrādāt, izvērtēt un uzraudzīt IEKRP plānu, lai uzlabotu iespējas izmantot un nodot zināšanas tālāk.
3.    Parādīt projekta darbību pozitīvo ietekmi uz klimatu pārmaiņu mazināšanos vai pielāgošanos vietējā līmenī, kā arī citas pieejas, ko var izmantot dažādas Eiropas valstis, kam ir līdzīgas klimata pārmaiņas.
4.    Veidot un izmēģināt sadarbības plānus, programmas starp projektā iesaistītajiem partneriem.
5.    Iesniegt un parādīt novērtējumu par klimatu pārmaiņu ietekmi, to mazināšanos un pielāgošanas pasākumiem vietējā līmenī, it īpaši plānošanas politikā un projektos.
6.    Izstrādāt konkrētas vadlīnijas, rādītājus, kuras ir, iespējams, piemērot un nodot citiem, kā arī rezultātus un sasniegumus, kas veicinātu vietējās klimata pielāgošanu pārmaiņu politikas attīstību.
Aktivitātes:
Smiltenes pašvaldība-Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana.
Aguilas pašvaldība- mežu apstādījumu veidošana ar apūdeņošanas sistēmu, izmantojot attīrītu ūdeni.
Lorkas pašvaldība- galveno ielu noēnošana Lorkas pilsētā.
Kartagenas pašvaldība- pilsētas zaļo zonu apvienošana LIFE programmas ietvaros.
Mertola pašvaldība- klimatu pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešana.
Alfândega da Fé pašvaldība- ēnaino zonu izveidošana, izmantojot saules paneļu sistēmas.
Projekta partneri:
1)Eiropas pašvaldības- Aguilas pašvaldība (Spānija), Cartagenas pašvaldība (Spānija), Alfândega da Fé pašvaldība (Portugāle), Lorcas pašvaldība (Spānija), Mértolas pašvaldība ( Portugāle), Smiltenes pašvaldība (Latvija)
2)Konsultatīvās institūcijas-Instituto Fomento Región de Murcia (Spānija), Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (Spānija), SIA Ekodoma (Latvija), EuroVértice Consultores, S.L. (Spānija), IrRADIARE, Science for evolution, Lda (Portugāle).
Projekta ilgums:
01.09.2017.- 30.09.2021.
Projekta finansējums:
Kopējās plānotās projekta izmaksas 11 partneriem: 3 214 997 EUR
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 291 461,00 EUR: Programmas finansējums: 185 234 EUR
Pašvaldības finansējums:106 227 EUR
Pievienotie dokumenti:

Projekta brošūra
Relīze 17.10.2017.
Relīze 04.07.2018.
Projekta mājas lapa
Relīze 15.11.2018.
Relīze 07.02.2019.
Relīze 01.04.2019.

Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.-2030.gadam

Projekta ietvaros izveidotais Life Adaptate video 

Projekts “Ielu apgaismes tīklu izbūve Saltupu ciematā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 1.kārta”

Projekta nosaukums:
“Ielu apgaismes tīklu izbūve Saltupu ciematā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 1.kārta”
Projekta mērķis:

Saltupu ciemā izbūvēt un uzstādīt 19 jaunus gaismekļus

Piezīmes: 

Projekts tiek realizēts paralēli ar AS “Sadales tīkls” investīciju projektu “T-3834 “Saltupi” Z-1 0.4kV tīkla pārbūve Smiltenes novada Launkalnes pagastā”, kura laikā apgaismojuma un spēka tīkli tiek guldīti vienā tranšejā.

Projekta ilgums:
14.04.2021. – 31.07.2021.
Projekta finansējums:

Pašvaldības finansējums: 22870,57 EUR
Pievienotie dokumenti:
 

Projekts “Dakteru ielas pārbūve”

Projekta nosaukums:
Dakteru ielas rekonstrukcijas darbi, kura ietvaros plānots pārbūvēt ielu un tās pieslēgumus 1287 m garumā, posmā no Dakteru ielas 1 līdz Dārza ielai 
Projekta mērķis:
Pieslēgumu un nobrauktuvju sakārtošana, izmainot platumus un rādiusus atbilstoši transportlīdzekļu trajektorijām un normālprofiliem. 
Aktivitātes:

Dakteru ielas kreisajā pusē, posmā no Dārza ielas līdz Tepera ezeram paredzēts ierīkot 2-2,5 m platu gājēju ietvi apvienotu ar veloceliņu.

Paredzēts izbūvēt vairākas autostāvvietas:  

 • Dakteru un Peldu ielas krustojumā – 3 stāvvietas;
 • Gar Smiltenes vidusskolu – 26 stāvvietas vieglajām automašīnām un 1 stāvvietu autobusam;

Atjaunot stāvlaukumu: 

 • Pie SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas” – 17 stāvvietas; 
 • Dakteru ielas sākumā, Tepera ezera tuvumā – 22 stāvvietas. 

Dakteru ielas labajā pusē, starp Dārza un Peldu ielām, esošajā brīvajā, neizmantotajā teritorijā paredzēts ierīkot labiekārtotu atpūtas laukumu ar soliņiem, atkritumu urnām un apstādījumiem. 

Plānoto darbu izpilde:

Lai nodrošinātu satiksmes organizāciju un plānoto darbu izpildi objektā darbi tiks organizēti pa posmiem. 

 • Darbi objektā uzsākti ar trases uzmērīšanu un nospraušanu dabā;
 • Veikti sagatavošanas darbi un esošo konstrukciju demontāžas darbi; 
 • Ielas malā augošo koku un dzīvžogu zāģēšana;
 • Apakšzemes centrālo komunikāciju – ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma un vājstrāvas tīklu pārbūves darbi;
 • Ielas, ietves zemes klātnes izbūve;
 • Pamata konstruktīvo kārtu izbūve līdz šķembu pamata apakškārtai;
 • Betona apmaļu, minerālmateriāla pamata virsējās kārtas izbūve ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu izbūve – asfalta seguma un betona bruģakmens seguma izbūve;
 • Labiekārtošanas darbi un aprīkojuma uzstādīšana;
 • Stādīti jauni koki – 21 liepa un 6 pīlādži;
 • Atjaunoti dzīvžogi, kas skarti vai bojāti ielas pārbūves darbu laikā. 
Projekta ilgums:
2020. -2021. gads 
Projekta finansējums:

Pašvaldības finansējums: 1686182,04 EUR 

Būvdarbu izpildītājs:  SIA “8 CBR”

Būvuzraudzība: SIA “RS Būvnieks”

Autoru uzraudzība: SIA “Ceļu komforts”

Publicitāte: 

18.09.2020.

30.09.2020.

09.11.2020.

05.01.2021.

02.02.2021.

 

KalendārsSlider