2020. gada 25. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Citi pašvaldības projekti

Projekts „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2020.gadā”

Zivju fonda pasākums:  
 Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā  
Projekta mērķis:  
Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.  
Projekta aktivitātes:  
Lizdoles ezerā ielaist 5400 zandartu mazuļus;
Tepera ezerā ielaist 900 vienvasaras līdaku mazuļus
Bilskas ezerā ielaist 800 vienvasaras līdaku mazuļus;
Vidusezerā ielaist 300 vienvasaras līdaku mazuļus.
 
Projekta realizācijas laiks:  
2020. gada jūnijs – oktobris  
Projekta finansējums:  
Kopējās projekta izmaksas – 2590,00 EUR
Zivju fonds finansējums – 2305,10 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums – 284,90 EUR
 
Pievienotie dokumenti   
06.04.2020.  

Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģijas izstrāde

Programma, prioritāte, aktivitāte:  
ELFLA starptautiskais projekts  “Place Branding for  Rural Development” (Nr. 18-00-A019.333-000016).   
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):  
Biedrība  “Abulas lauku partnerība”, sadarbības partneri Latvijā ir biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgaja”, Smiltenes novada dome, Beverīnas novadu pašvaldība, Somijas LAG Ravakka un Zviedrijas Dalavarnas Utvecklings Omrade.  
Projekta mērķis:  
Projekta mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu attīstību, sadarbojoties ar citu līdzīgu teritoriju partneriem, pārņemot vērtīgu pieredzi, gūstot jaunas zināšanas, izstrādājot teritorijas zīmola stratēģiju un radot jaunu pieeju vietas zīmola izmantošanas iespējām, kā arī apmācot mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu dažādām mārketinga aktivitātēm.  
Projekta ilgums:  
Līdz 2020.gada 20.martam.  
Projekta finansējums:  
Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādes izmaksas ir 37 000 EUR bez PVN, kas tiek segti  no ELFLA projekta līdzekļiem. Smiltenes novada domes līdzfinansējums biedrībai “Abulas lauku partnerība” projekta īstenošanai ir 2155,80 EUR .  
Projekta aktivitātes:  
Projekta ietvaros tiek izstrādāta Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģija.
Stratēģijas mērķi: uzlabot novadu tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprināt novadu atpazīstamību Latvijas un starptautiskā kontekstā, popularizēt novadu teritoriju un pakalpojumus kā produktu, veicināt viesu un iedzīvotāju pieaugumu novados, piesaistīt investīcijas un veicinātu uzņēmējdarbību, palielināt iedzīvotāju lepnumu par savu novadu.
Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģija paredz: 
1)Veikt esošās situācijas izpēti un analīzi, tai skaitā veikt: 
– Analīzi par Smiltenes novada esošā tēla uztveri;
– Identitātes analīzi – strukturālie faktori, mainīgie ilgtermiņa faktori, simboliskie faktori, iedzīvotāju redzējums par Smiltenes novadu;
– Tirgus situācijas jeb apstākļu analīzi (STEEP vai PEST);
– Novada konkurētspējas novērtējumu, salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem;
SVID analīzi.
2) Izstrādāt zīmolvedības stratēģijas un vizuālās identitātes pamata konceptu, tai skaitā:
– Balstoties uz veikto situācijas analīzi, respektējot esošos grafiskos simbolus zīmola konceptu;
– Vizuālās identitātes vadlīnijas jeb zīmolgrāmatu;
– Informatīvā izdevuma dizaina sagatavi;
– Sociālo tīklu kontu profilu noformējumu.
3) Izstrādāt zīmola mārketinga komunikācijas stratēģiju, tai skaitā:
– Definēt mērķus un uzdevumus, kas tiks sasniegti ar šo stratēģiju;
– Rīcības virzienus uz galvenajām mērķauditorijām;
– Komunikācijas vēstījumus;
– Mediju stratēģijas konceptu;
– Sociālo mediju stratēģijas konceptu;
– Sabiedrisko attiecību  stratēģijas konceptu, saskaņā ar definētajām auditorijām.

Ņemot vērā biedrības  “Abulas lauku partnerība” veiktā iepirkuma rezultātus, stratēģijas izstrādā  SIA “Triple Bounce”.
 
Projekta teritorija:  
Smiltenes novads  
Publicitāte  

12.12.2018.
27.03.2019.
27.03.2019.
15.07.2019.
07.2019.
SMILTENES NOVADS. ZĪMOLA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE. ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE UN NOVĒRTĒJUMS
Prezentācija “Smiltenes novada zīmolvadības stratēģija”.
Balsošana par Smiltenes novada grafisko
Grafiskās zīmes balsošanas plakāts

 

Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Smiltenes novadā

Aktivitāte (konkurss):  
Remigrācijas* sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās  
Aktivitātes partneri (ja ir):  
Vidzemes plānošanas reģions  
Mērķis:  
Konkursa mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras Latvijas Republikas pašvaldības,  kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.  
Projekta ilgums:  
Līdz 2020.gada 8.septembris  
Konkursa finansējums:  
Konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietverto aktivitāšu īstenošanai, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu piešķirtais finansējums ir 10 000 EUR, kas tiek saņemti no Vidzemes plānošanas reģiona transferta pārskaitījuma no valsts budžeta programmas 31.00.00 “Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)””. Smiltenes novada domes līdzfinansējums konkursa aktivitāšu īstenošanai 4300, 00 EUR.  
Konkursa aktivitātes:  

Aktivitātes, ko pašvaldība īstenojusi konkursa atbalsta finansējumu:
1. Informēt, popularizēt iespējas, kuras piedāvā Smiltenes novads:
– Video stāstu “Nāc dzīvot Smiltenes novadā!” veidošana. Izveidoti videomateriāli: Nāc dzīvot Smiltenes novadā!; Nāc mācīties Smiltenes novadā!; Nāc strādāt Smiltenes novadā! un Nāc atpūsties Smiltenes novadā!
– Informatīvo materiālu izgatavošana, druka;
2. Atbalsts mācību materiālu iegādei, lai veicinātu valodas apguvi remigrantu ģimeņu bērniem Smiltenes novada izglītības iestādēs.
3. Smiltenes pilsētai 100. Uzrunāt tautiešus ārzemēs, lai 2020.gadā atgrieztos pie savām ģimenēm svinēt pilsētas 100 gadu jubileju.
– Ielūgumu Smiltenei 100 izstrāde, izsūtīšana;

 
Aktivitātes, ko pašvaldība plāno veikt konkursa ietvaros ar saviem vai citiem finanšu līdzekļiem (neskaitot Konkursa atbalstu):
1. Atbalsts latviešu valodas apguvē.  
2. Nāc dzīvot Smiltenes novadā – baneru un reklāmas karogu izgatavošana.

 
Konkursa teritorija:  
Smiltenes novads  
Kontaktpersona remigrācijas jautājumos Smiltenes novadā  
Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.+371 29613117, e-pasts: [email protected]  
Publicitāte:  

09.10.2019. (PFD) , pieejams mājas lapā ŠEIT.
18.10.2019. (PDF), pieejams mājas lapā ŠEIT.
25.10.2019. (PDF), pieejams mājas lapā ŠEIT.

14.01.2020. (PDF), pieejams mājas lapā ŠEIT.

24.02.2020. (PDF), pieejams mājaslapā ŠEIT.

02.09.2020. (PDF), pieejams mājaslapā ŠEIT


* remigrācija — diasporas locekļa atgriešanās vai pārcelšanās no pastāvīgas dzīves ārvalstīs uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. (Diasporas likuma 1.panta 2.punkts)

 

Projekts “LIFE ADAPTATE”

Projekta nosaukums:
“Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/ES/000049
Projekta mērķis:
LIFE ADAPTATE galvenais mērķis ir veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu vietējā līmenī Eiropas Savienībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas un rīcības plānus. Projektā tiek veicināta sadarbība starp pašvaldībām un inženierkonsultatīvām institūcijām, lai atrastu, izstrādātu labākos tehniskos risinājumus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
LIFE, pielāgošanās klimata pārmaiņām
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 1: Efektīva publiskā pārvalde un līdzdalība
Rīcības virziens 1.4: Dabas resursu ilgtspējīga pārvaldībaUzdevums 1.4.1: Izkopt Vidzemei raksturīgo dabas ainavu un kultūrainavu, saglabāt bioloģisko daudzveidību. Pasākums 1.4.1.3. Ūdenstilpņu apsaimniekošana.
Projekta aktivitātes:
1. Attīstīt Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (IEKRP) 6 pašvaldībās 3 dažādās valstīs (Latvija, Portugāle, Spānija), kā arī izmantojot sadarbības priekšrocības, uzzināt kā dažādas institūcijas izmanto tehniskās iespējas.
2.    Izstrādāt, izvērtēt un uzraudzīt IEKRP plānu, lai uzlabotu iespējas izmantot un nodot zināšanas tālāk.
3.    Parādīt projekta darbību pozitīvo ietekmi uz klimatu pārmaiņu mazināšanos vai pielāgošanos vietējā līmenī, kā arī citas pieejas, ko var izmantot dažādas Eiropas valstis, kam ir līdzīgas klimata pārmaiņas.
4.    Veidot un izmēģināt sadarbības plānus, programmas starp projektā iesaistītajiem partneriem.
5.    Iesniegt un parādīt novērtējumu par klimatu pārmaiņu ietekmi, to mazināšanos un pielāgošanas pasākumiem vietējā līmenī, it īpaši plānošanas politikā un projektos.
6.    Izstrādāt konkrētas vadlīnijas, rādītājus, kuras ir, iespējams, piemērot un nodot citiem, kā arī rezultātus un sasniegumus, kas veicinātu vietējās klimata pielāgošanu pārmaiņu politikas attīstību.
Aktivitātes:
Smiltenes pašvaldība-Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana.
Aguilas pašvaldība- mežu apstādījumu veidošana ar apūdeņošanas sistēmu, izmantojot attīrītu ūdeni.
Lorkas pašvaldība- galveno ielu noēnošana Lorkas pilsētā.
Kartagenas pašvaldība- pilsētas zaļo zonu apvienošana LIFE programmas ietvaros.
Mertola pašvaldība- klimatu pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešana.
Alfândega da Fé pašvaldība- ēnaino zonu izveidošana, izmantojot saules paneļu sistēmas.
Projekta partneri:
1)Eiropas pašvaldības- Aguilas pašvaldība (Spānija), Cartagenas pašvaldība (Spānija), Alfândega da Fé pašvaldība (Portugāle), Lorcas pašvaldība (Spānija), Mértolas pašvaldība ( Portugāle), Smiltenes pašvaldība (Latvija)
2)Konsultatīvās institūcijas-Instituto Fomento Región de Murcia (Spānija), Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (Spānija), SIA Ekodoma (Latvija), EuroVértice Consultores, S.L. (Spānija), IrRADIARE, Science for evolution, Lda (Portugāle).
Projekta ilgums:
01.09.2017.- 30.09.2021.
Projekta finansējums:
Kopējās plānotās projekta izmaksas 11 partneriem: 3 214 997 EUR
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 291 461,00 EUR: Programmas finansējums: 185 234 EUR
Pašvaldības finansējums:106 227 EUR
Pievienotie dokumenti:

Projekta brošūra
Relīze 17.10.2017.
Relīze 04.07.2018.
Projekta mājas lapa
Relīze 15.11.2018.
Relīze 07.02.2019.
Relīze 01.04.2019.

Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.-2030.gadam

Projekta ietvaros izveidotais Life Adaptate video 

Slider