2020. gada 24. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Citi pašvaldības projekti

Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģijas izstrāde

Programma, prioritāte, aktivitāte:  
ELFLA starptautiskais projekts  “Place Branding for  Rural Development” (Nr. 18-00-A019.333-000016).   
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):  
Biedrība  “Abulas lauku partnerība”, sadarbības partneri Latvijā ir biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgaja”, Smiltenes novada dome, Beverīnas novadu pašvaldība, Somijas LAG Ravakka un Zviedrijas Dalavarnas Utvecklings Omrade.  
Projekta mērķis:  
Projekta mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu attīstību, sadarbojoties ar citu līdzīgu teritoriju partneriem, pārņemot vērtīgu pieredzi, gūstot jaunas zināšanas, izstrādājot teritorijas zīmola stratēģiju un radot jaunu pieeju vietas zīmola izmantošanas iespējām, kā arī apmācot mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu dažādām mārketinga aktivitātēm.  
Projekta ilgums:  
Līdz 2020.gada 20.martam.  
Projekta finansējums:  
Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādes izmaksas ir 37 000 EUR bez PVN, kas tiek segti  no ELFLA projekta līdzekļiem. Smiltenes novada domes līdzfinansējums biedrībai “Abulas lauku partnerība” projekta īstenošanai ir 2155,80 EUR .  
Projekta aktivitātes:  
Projekta ietvaros tiek izstrādāta Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģija.
Stratēģijas mērķi: uzlabot novadu tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprināt novadu atpazīstamību Latvijas un starptautiskā kontekstā, popularizēt novadu teritoriju un pakalpojumus kā produktu, veicināt viesu un iedzīvotāju pieaugumu novados, piesaistīt investīcijas un veicinātu uzņēmējdarbību, palielināt iedzīvotāju lepnumu par savu novadu.
Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģija paredz: 
1)Veikt esošās situācijas izpēti un analīzi, tai skaitā veikt: 
– Analīzi par Smiltenes novada esošā tēla uztveri;
– Identitātes analīzi – strukturālie faktori, mainīgie ilgtermiņa faktori, simboliskie faktori, iedzīvotāju redzējums par Smiltenes novadu;
– Tirgus situācijas jeb apstākļu analīzi (STEEP vai PEST);
– Novada konkurētspējas novērtējumu, salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem;
SVID analīzi.
2) Izstrādāt zīmolvedības stratēģijas un vizuālās identitātes pamata konceptu, tai skaitā:
– Balstoties uz veikto situācijas analīzi, respektējot esošos grafiskos simbolus zīmola konceptu;
– Vizuālās identitātes vadlīnijas jeb zīmolgrāmatu;
– Informatīvā izdevuma dizaina sagatavi;
– Sociālo tīklu kontu profilu noformējumu.
3) Izstrādāt zīmola mārketinga komunikācijas stratēģiju, tai skaitā:
– Definēt mērķus un uzdevumus, kas tiks sasniegti ar šo stratēģiju;
– Rīcības virzienus uz galvenajām mērķauditorijām;
– Komunikācijas vēstījumus;
– Mediju stratēģijas konceptu;
– Sociālo mediju stratēģijas konceptu;
– Sabiedrisko attiecību  stratēģijas konceptu, saskaņā ar definētajām auditorijām.

Ņemot vērā biedrības  “Abulas lauku partnerība” veiktā iepirkuma rezultātus, stratēģijas izstrādā  SIA “Triple Bounce”.
 
Projekta teritorija:  
Smiltenes novads  
Publicitāte  

12.12.2018.
27.03.2019.
27.03.2019.
15.07.2019.
07.2019.
SMILTENES NOVADS. ZĪMOLA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE. ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE UN NOVĒRTĒJUMS
Prezentācija “Smiltenes novada zīmolvadības stratēģija”.
Balsošana par Smiltenes novada grafisko
Grafiskās zīmes balsošanas plakāts

Publiskās sanāksmes prezentācija 22.10.2019.

 

Projekts “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU – LV pārrobežu reģionos (Zaļā Palete)”

““Improvement of environmental management through joint actions in RU-LV cross-border regions (Green Palette)”” (Tulk. „Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU – LV pārrobežu reģionos (Zaļā Palete)”)

Programma, prioritāte, aktivitāte:  
Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam.
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros.
Programmas mājas lapa – www.latruscbc.eu
 
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):  
Smiltenes novada dome, Eiroreģions “Pleskava-Livonija” (Latvija), Viļakas novada dome, Balvu novada dome, Viļānu novada dome, Eiroreģions “Pleskava-Livonija” (Krievija), Pitalovas rajona administrācija (Krievija), Palkinas rajona administrācija (Krievija), Krasnogorodskas rajona administrācija (Krievija).  
Projekta mērķis:  
“Green Palete” mērķis ir uzlabot sabiedrības un tieši iesaistīto pušu zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot atšķirīgas mērķa grupas dažādās aktivitātēs. Ar projekta aktivitātēm tiks stiprināta to institūciju kapacitāte, kuras ir atbildīgas par radušos bīstamu situāciju novēršanu. Uzlabojot novērošanu un savlaicīgu reaģēšanu uz bīstamām situācijām, kā arī līdzekļus un starp pašvaldību sadarbību, iespējams labāk sagatavoties šo situāciju novēršanai un samazināt radītos zaudējumus. Projektā tiek veicināta sadarbība starp Latvijas un Krievijas pašvaldībām ugunsdrošības, ārkārtas evakuācijas, plūdu novēršanas, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes, kā arī ūdenstilpju apsaimniekošanas jautājumos.  
Projekta ilgums:  
01.08.2019.-31.07.2021.  
Projekta finansējums:  
Projekta kopējās izmaksas partneriem ir 646 735 EUR, Smiltenes novada pašvaldības projekta izmaksas ir 68 000 EUR, no kurām 90% jeb 61 200 EUR ir programmas finansējums, 5% jeb 3 400 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 5% jeb 3 400 ir pašvaldības finansējums.  
Projekta aktivitātes:  
Projekta ietvaros Smiltenes novada dome veiks dažādas aktivitātes. Tiks izstrādāti apsaimniekošanas plāni Tepera, Vidusezera, Bilskas, Blomes un Tiltleju ezeriem, kas ietvers detalizētu informāciju par ūdenstilpēm, to ekoloģisko stāvokli un potenciālo attīstību. Tiks rīkoti semināri iedzīvotājiem, kuru laikā būs iespēja iepazīties ar informāciju par ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides saglabāšanu. Projekta ietvaros tiks veikti arī Bilskas ezera labiekārtošanas darbi, izbūvējot apkārt ezeram gājēju taku, kas veicinās ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību nodrošināšanu, saglabās Bilskas ezeru, ierobežojot tā aizaugšanu un nodrošinot tam publisku piekļuvi.  
Projekta teritorija:  
Smiltenes novads  
Projektu vadītāja:  
Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ira Punkstiņa, tālr.64707866, 27062522, e-pasts: ira.punkstina@smiltene.lv  
Publicitāte  
Atruna: Šīs publikācijas ir sagatavotas ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tās var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
09.08.2019.
14.10.2019.
 

Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Smiltenes novadā

Aktivitāte (konkurss):  
Remigrācijas* sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās  
Aktivitātes partneri (ja ir):  
Vidzemes plānošanas reģions  
Mērķis:  
Konkursa mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras Latvijas Republikas pašvaldības,  kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.  
Projekta ilgums:  
Līdz 2020.gada 31.maijs.  
Konkursa finansējums:  
Konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietverto aktivitāšu īstenošanai, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu piešķirtais finansējums ir 10 000 EUR, kas tiek saņemti no Vidzemes plānošanas reģiona transferta pārskaitījuma no valsts budžeta programmas 31.00.00 “Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)””. Smiltenes novada domes līdzfinansējums konkursa aktivitāšu īstenošanai 4300, 00 EUR.  
Konkursa aktivitātes:  
Aktivitātes, ko pašvaldība plāno veikt ar konkursa atbalsta finansējumu:
1. Informēt, popularizēt iespējas, kuras piedāvā Smiltenes novads:
– Video stāstu “Nāc dzīvot Smiltenes novadā!” veidošana;
– Informatīvo materiālu izgatavošana, druka;
2. Atbalsts mācību materiālu iegādei/izstrādei, lai veicinātu valodas apguvi remigrantu ģimeņu bērniem Smiltenes novada izglītības iestādēs.
3. Tīklošanās pasākuma “Ar Pasaules pieredzi Latvijā” organizēšana.
4. Smiltenes pilsētai 100. Uzrunāt tautiešus ārzemēs nākamgad atgriezties pie savām ģimenēm, lai svinētu pilsētas 100 gadu jubileju.
– Ielūgumu Smiltenei 100 izstrāde, izsūtīšana;
– Viesu grāmatas izveide;
– Video reklāmu- Smiltenieši iedvesmo! izveide.
Aktivitātes, ko pašvaldība plāno veikt konkursa ietvaros ar saviem vai citiem finanšu līdzekļiem (neskaitot Konkursa atbalstu):
1.Atbalsts latviešu valodas apguvē.
2. Nāc dzīvot Smiltenes novadā- baneru un reklāmas karogu izgatavošana.
 
Konkursa teritorija:  
Smiltenes novads  
Kontaktpersona remigrācijas jautājumos Smiltenes novadā  
Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.+371 29613117, e-pasts: prese@smiltene.lv  
Publicitāte:  
09.10.2019. (PFD) , pieejams mājas lapā ŠEIT.
18.10.2019. (PDF), pieejams mājas lapā ŠEIT.
25.10.2019. (PDF), pieejams mājas lapā ŠEIT.


* remigrācija — diasporas locekļa atgriešanās vai pārcelšanās no pastāvīgas dzīves ārvalstīs uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. (Diasporas likuma 1.panta 2.punkts)
 

Projekts “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”, aktivitāte “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Veicināt publisko ūdeņu pieejamību, pielāgošanos klimata pārmaiņām, radīt videi draudzīgu un līdzsvarotu publisko ūdeņu izmantošanas iespēju visām interešu grupām Smiltenes novadā, kā arī veicināt ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību ievērošanu.
Projekta ilgums:
31.05.2020.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 49867,10 EUR, no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 41901,00 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 7966,10EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta rezultātā tiks izveidota brīva piekļuve ezeram, peldētava, kā arī uzstādīti labiekārtojuma elementi un izveidots šķembots laukums.
Projekta teritorija:
Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
Pievienotie dokumenti:

28.03.2019.
30.08.2019.
28.08.2019.

12.12.2019.

Projekts “Lizdoles apsaimniekošanas plāna izstrāde”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”, aktivitāte “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Izstrādāt apsaimniekošanas plānu Lizdoles ezeram. Balstoties uz apsaimniekošanas plānā norādītām aktivitātēm nākotnē, veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā piekrastes attīstību. Izstrādāt ilgtermiņa plānu, kurā tiks veikta ezera un tā piekrastes ekoloģiskā izpēte, iegūstot datus par ūdens kvalitāti, hidroķīmisko sastāvu, dabas vērtībām un nepieciešamajām apsaimniekošanas aktivitātēm eitrofikācijas cēloņu un seku samazināšanai.
Projekta ilgums:
31.05.2020.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 8507,51 EUR, kuras sedz Latvijas vides aizsardzības fonds.
Projekta teritorija:
Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
Pievienotie dokumenti:
28.03.2019.
30.05.2019.
28.08.2019.

Projekts “LIFE ADAPTATE”

Projekta nosaukums:
“Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/ES/000049
Projekta mērķis:
LIFE ADAPTATE galvenais mērķis ir veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu vietējā līmenī Eiropas Savienībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas un rīcības plānus. Projektā tiek veicināta sadarbība starp pašvaldībām un inženierkonsultatīvām institūcijām, lai atrastu, izstrādātu labākos tehniskos risinājumus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
LIFE, pielāgošanās klimata pārmaiņām
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 1: Efektīva publiskā pārvalde un līdzdalība
Rīcības virziens 1.4: Dabas resursu ilgtspējīga pārvaldībaUzdevums 1.4.1: Izkopt Vidzemei raksturīgo dabas ainavu un kultūrainavu, saglabāt bioloģisko daudzveidību. Pasākums 1.4.1.3. Ūdenstilpņu apsaimniekošana.
Projekta aktivitātes:
1. Attīstīt Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (IEKRP) 6 pašvaldībās 3 dažādās valstīs (Latvija, Portugāle, Spānija), kā arī izmantojot sadarbības priekšrocības, uzzināt kā dažādas institūcijas izmanto tehniskās iespējas.
2.    Izstrādāt, izvērtēt un uzraudzīt IEKRP plānu, lai uzlabotu iespējas izmantot un nodot zināšanas tālāk.
3.    Parādīt projekta darbību pozitīvo ietekmi uz klimatu pārmaiņu mazināšanos vai pielāgošanos vietējā līmenī, kā arī citas pieejas, ko var izmantot dažādas Eiropas valstis, kam ir līdzīgas klimata pārmaiņas.
4.    Veidot un izmēģināt sadarbības plānus, programmas starp projektā iesaistītajiem partneriem.
5.    Iesniegt un parādīt novērtējumu par klimatu pārmaiņu ietekmi, to mazināšanos un pielāgošanas pasākumiem vietējā līmenī, it īpaši plānošanas politikā un projektos.
6.    Izstrādāt konkrētas vadlīnijas, rādītājus, kuras ir, iespējams, piemērot un nodot citiem, kā arī rezultātus un sasniegumus, kas veicinātu vietējās klimata pielāgošanu pārmaiņu politikas attīstību.
Aktivitātes:
Smiltenes pašvaldība-Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana.
Aguilas pašvaldība- mežu apstādījumu veidošana ar apūdeņošanas sistēmu, izmantojot attīrītu ūdeni.
Lorkas pašvaldība- galveno ielu noēnošana Lorkas pilsētā.
Kartagenas pašvaldība- pilsētas zaļo zonu apvienošana LIFE programmas ietvaros.
Mertola pašvaldība- klimatu pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešana.
Alfândega da Fé pašvaldība- ēnaino zonu izveidošana, izmantojot saules paneļu sistēmas.
Projekta partneri:
1)Eiropas pašvaldības- Aguilas pašvaldība (Spānija), Cartagenas pašvaldība (Spānija), Alfândega da Fé pašvaldība (Portugāle), Lorcas pašvaldība (Spānija), Mértolas pašvaldība ( Portugāle), Smiltenes pašvaldība (Latvija)
2)Konsultatīvās institūcijas-Instituto Fomento Región de Murcia (Spānija), Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (Spānija), SIA Ekodoma (Latvija), EuroVértice Consultores, S.L. (Spānija), IrRADIARE, Science for evolution, Lda (Portugāle).
Projekta ilgums:
01.09.2017.- 30.09.2021.
Projekta finansējums:
Kopējās plānotās projekta izmaksas 11 partneriem: 3 214 997 EUR
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 291 461,00 EUR: Programmas finansējums: 185 234 EUR
Pašvaldības finansējums:106 227 EUR
Pievienotie dokumenti:
Projekta brošūra
Relīze 17.10.2017.
Relīze 04.07.2018.
Projekta mājas lapa
Relīze 15.11.2018.
Relīze 07.02.2019.
Relīze 01.04.2019.

Ceļvedis
Slider