2019. gada 20. sept.
Viegli lasīt

Citi pašvaldības projekti

Projekts “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”, aktivitāte “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Veicināt publisko ūdeņu pieejamību, pielāgošanos klimata pārmaiņām, radīt videi draudzīgu un līdzsvarotu publisko ūdeņu izmantošanas iespēju visām interešu grupām Smiltenes novadā, kā arī veicināt ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību ievērošanu.
Projekta ilgums:
31.05.2020.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 49867,10 EUR, no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 41901,00 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 7966,10EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta rezultātā tiks izveidota brīva piekļuve ezeram, peldētava, kā arī uzstādīti labiekārtojuma elementi un izveidots šķembots laukums.
Projekta teritorija:
Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
Pievienotie dokumenti:
28.03.2019.
30.08.2019.
30.08.2019.

Projekts “Lizdoles apsaimniekošanas plāna izstrāde”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”, aktivitāte “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Izstrādāt apsaimniekošanas plānu Lizdoles ezeram. Balstoties uz apsaimniekošanas plānā norādītām aktivitātēm nākotnē, veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā piekrastes attīstību. Izstrādāt ilgtermiņa plānu, kurā tiks veikta ezera un tā piekrastes ekoloģiskā izpēte, iegūstot datus par ūdens kvalitāti, hidroķīmisko sastāvu, dabas vērtībām un nepieciešamajām apsaimniekošanas aktivitātēm eitrofikācijas cēloņu un seku samazināšanai.
Projekta ilgums:
31.05.2020.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 8507,51 EUR, kuras sedz Latvijas vides aizsardzības fonds.
Projekta teritorija:
Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
Pievienotie dokumenti:
28.03.2019.
30.05.2019.

Projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2019.gadā”

Projekta nosaukums:
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā
Projekta mērķis:
Projekta mērķis Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Projekta aktivitātes:
Palielināt un atjaunot zivju resursus Blomes dzirnavezerā ar 400 līdaku mazuļiem, Tepera ūdenskrātuvē ar 900 zandartu mazuļiem un Bilskas ezerā ar 800 zandartiem.
Projekta ilgums:
2019. gada jūnijs – oktobris
Projekta finansējums:
Kopējās projekta izmaksas – 735,00 EUR
Zivju fonds finansējums – 654,15 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums – 80,85 EUR
Pievienotie dokumenti:
Relīze 04.2019.

Projekts “LIFE ADAPTATE”

Projekta nosaukums:
“Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/ES/000049
Projekta mērķis:
LIFE ADAPTATE galvenais mērķis ir veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu vietējā līmenī Eiropas Savienībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas un rīcības plānus. Projektā tiek veicināta sadarbība starp pašvaldībām un inženierkonsultatīvām institūcijām, lai atrastu, izstrādātu labākos tehniskos risinājumus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
LIFE, pielāgošanās klimata pārmaiņām
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 1: Efektīva publiskā pārvalde un līdzdalība
Rīcības virziens 1.4: Dabas resursu ilgtspējīga pārvaldībaUzdevums 1.4.1: Izkopt Vidzemei raksturīgo dabas ainavu un kultūrainavu, saglabāt bioloģisko daudzveidību. Pasākums 1.4.1.3. Ūdenstilpņu apsaimniekošana.
Projekta aktivitātes:
1. Attīstīt Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (IEKRP) 6 pašvaldībās 3 dažādās valstīs (Latvija, Portugāle, Spānija), kā arī izmantojot sadarbības priekšrocības, uzzināt kā dažādas institūcijas izmanto tehniskās iespējas.
2.    Izstrādāt, izvērtēt un uzraudzīt IEKRP plānu, lai uzlabotu iespējas izmantot un nodot zināšanas tālāk.
3.    Parādīt projekta darbību pozitīvo ietekmi uz klimatu pārmaiņu mazināšanos vai pielāgošanos vietējā līmenī, kā arī citas pieejas, ko var izmantot dažādas Eiropas valstis, kam ir līdzīgas klimata pārmaiņas.
4.    Veidot un izmēģināt sadarbības plānus, programmas starp projektā iesaistītajiem partneriem.
5.    Iesniegt un parādīt novērtējumu par klimatu pārmaiņu ietekmi, to mazināšanos un pielāgošanas pasākumiem vietējā līmenī, it īpaši plānošanas politikā un projektos.
6.    Izstrādāt konkrētas vadlīnijas, rādītājus, kuras ir, iespējams, piemērot un nodot citiem, kā arī rezultātus un sasniegumus, kas veicinātu vietējās klimata pielāgošanu pārmaiņu politikas attīstību.
Aktivitātes:
Smiltenes pašvaldība-Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana.
Aguilas pašvaldība- mežu apstādījumu veidošana ar apūdeņošanas sistēmu, izmantojot attīrītu ūdeni.
Lorkas pašvaldība- galveno ielu noēnošana Lorkas pilsētā.
Kartagenas pašvaldība- pilsētas zaļo zonu apvienošana LIFE programmas ietvaros.
Mertola pašvaldība- klimatu pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešana.
Alfândega da Fé pašvaldība- ēnaino zonu izveidošana, izmantojot saules paneļu sistēmas.
Projekta partneri:
1)Eiropas pašvaldības- Aguilas pašvaldība (Spānija), Cartagenas pašvaldība (Spānija), Alfândega da Fé pašvaldība (Portugāle), Lorcas pašvaldība (Spānija), Mértolas pašvaldība ( Portugāle), Smiltenes pašvaldība (Latvija)
2)Konsultatīvās institūcijas-Instituto Fomento Región de Murcia (Spānija), Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (Spānija), SIA Ekodoma (Latvija), EuroVértice Consultores, S.L. (Spānija), IrRADIARE, Science for evolution, Lda (Portugāle).
Projekta ilgums:
01.09.2017.- 30.09.2021.
Projekta finansējums:
Kopējās plānotās projekta izmaksas 11 partneriem: 3 214 997 EUR
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 291 461,00 EUR: Programmas finansējums: 185 234 EUR
Pašvaldības finansējums:106 227 EUR
Pievienotie dokumenti:
Projekta brošūra
Relīze 17.10.2017.
Relīze 04.07.2018.
Projekta mājas lapa
Relīze 15.11.2018.
Relīze 07.02.2019.
Relīze 01.04.2019.

Projekts „COOP Local”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam.
Projekta ID nr. (piešķir finansētājs):
Projekts Nr. EST-LAT14 “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP Local)
Projekta iesniedzējs, partneri:
Projekta iesniedzējs: Setomaa lauku pašvaldību apvienība
Projekta partneris: Inkubācijas centrs Repina, Vastselīnas pašvaldības dome, Apes novada dome, Smiltenes novada dome.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir atdzīvināt un stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni dažādu pasākumu, kas veicinās sadarbības un biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.oktobrim.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 338 756,00 EUR, 85% jeb 287 942,60 EUR no projekta finansē Eiropas Savienība, 50 813,40 EUR projekta partneru līdzfinansējums .
Projekta aktivitātes:
1.Projekta vadība un koordinēšana – nepieciešama, lai sasniegtu projekta mērķi noteiktā laikā un budžeta ietvaros.
2.Sabiedrības informēšana – informācija tiks publicēta visu piecu partneru drukātajos medijos un mājas lapās. 
3. Pārrobežu tīklu veidošanai starp Igaunijas un Latvijas vietējiem mājražotājiem, jaunajiem uzņēmējiem, amatniekiem un rokdarbniekiem četrās nozarēs – ogas un augļi, dārzeņi un garšaugi, piena un gaļas produkcija, amatnieki un rokdarbnieki.
4. Mācību ekskursijas un semināri iesaistītajiem dalībniekiem Igaunijā un Latvijā.
5. Kopēja dalība ikgadējos gadatirgos Igaunijā un Latvijā iesaistīto partneru reģionos.
6. Aktīvākie dalībnieki dosies pieredzes apmaiņas un jaunu kontaktu meklēšanas braucienos uz Baltkrieviju, Krieviju un Somiju.
7. Kopīgas brošūras izveide, kurā apkopti visu iesaistīto mājražotāju un amatnieku piedāvājumi divās valodās.
8. u.c.
Pievienotie dokumenti:
08.03.2017.
17.03.2017.
31.03.2017.
19.05.2017.
08.06.2017.
10.08.2017.
17.10.2017.
21.11.2017.
29.12.2017.
18.01.2018.
08.02.2018.
03.03.2018.
27.07.2018.
08.10.2018.
15.11.2018.
03.01.2019.
25.01.2019.
08.04.2019.
23.04.2019.
23.05.2019.
01.07.2019.
29.08.2019.

Kalendārs

Youtube

Slider