2019. gada 15. nov.
Viegli lasīt

ELFLA projekti

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
01.04.2019.-25.10.2020.
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Projekta kopējais finansējums 990492,46  EUR
Projekta attiecināmās izmaksas 473681,53 EUR
ELFLA finansējums – 90% no attiecināmajām izmaksām.
Pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmajām izmaksām un neattiecinināmajām.
Projekta objekti:
Ceļa “Rūpnieki- Palejas” pārbūve 3,42 km (Palsmanes pag.)
Ceļa “Žubes – Kaikas”  pārbūve 2,32 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Mežsargi – Abulas pļavas” pārbūve 1,75 km (Blomes pag.)
Ceļa “Sijāri –  Bērzkalni”  pārbūve  1,26 km (Grundzāles pag.)
Situācijas apraksts:
Novada pagastu problēma ir neapmierinošais pašvaldības ceļu stāvoklis, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, socializēšanās iespējas, uzņēmējdarbības un vietējo iniciatīvu attīstību. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības grants ceļus bez cietā seguma  Palsmanes, Blomes, Grundzāles un Smiltenes pagastos, ar kopējo garumu 8,75 km. Šo ceļu segums ir sliktā stāvoklī, tas ir bedrains un nelīdzens, kā arī ceļa nomales klāj apaugumi, grāvji ir aizauguši, kas kavē kvalitatīvu ūdens atvadi no ceļa segas konstrukcijas.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3. “Droša un pievilcīga dzīves un darba vide”; Rīcības virziens 3.1. “Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra”; Rīcības plāna uzdevumu U3.1.1. “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”.
Publicitāte:
16.11.2018.
17.05.2019.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
01.03.2018.-31.12.2019.
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Projekta kopējais finansējums 1 217 448,64  EUR
Projekta attiecināmās izmaksas 1 151 780,55 EUR
ELFLA finansējums – 90% no attiecin. izmaksām.
Pašvaldības finansējums 10 % no attiecin. izmaksām un neattiecin. (Pasākuma maksimālās attiecināmās izmaksas – EUR 2 088 888)
Projekta objekti:
Ceļa “Otkari-Zariņi” pārbūve (2 posmi) 3,835 km (Bilskas pag.)
Ceļa “Ozolkalnu ceļš”  pārbūve 0,897 km (Brantu pag.)
Ceļa “Kažauči-Liepkalni” pārbūve 0,743 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Jaunbilska-Strēbeles”  pārbūve  2,434 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Smiltene-Stariņi” pārbūve  1,585 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Paltnieku ceļš” pārbūve 0,345 km (Brantu pag.)
Ceļa “Ķempes-Kamolkalns” pārbūve 4,293 km (Variņu pag.)
Situācijas apraksts:
Novada pagastu problēma ir neapmierinošais pašvaldības ceļu stāvoklis, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, socializēšanās iespējas, uzņēmējdarbības un vietējo iniciatīvu attīstību. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības grants ceļus bez cietā seguma  Bilskas Brantu, Smiltenes un Variņu pagastos, ar kopējo garumu 14,13 km. Šo ceļu segums ir sliktā stāvoklī, tas ir bedrains un nelīdzens, kā arī ceļa nomales klāj apaugumi, grāvji ir aizauguši, kas kavē kvalitatīvu ūdens atvadi no ceļa segas konstrukcijas.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3. “Droša un pievilcīga dzīves un darba vide”; Rīcības virziens 3.1. “Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra”; Rīcības plāna uzdevumu U3.1.1. “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”.
Publicitāte:
08.08.2018.
17.05.2019.

Projekts “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi
Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaim-niecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2019.gada 1.novembris
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Projekta plānotās kopējās izmaksas 241839,53 EUR no tām attiecināmās izmaksas –  199867,38 EUR.
ELFLA finansējums 90% no attiecināmām izmaksām jeb 179 880,64 EUR.
Pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām un  neattiecināmās izmaksas PVN, kopā 61958,89 EUR
Projekta aktivitātes:
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 21,886 km garumā atjaunošana lauksaimniecības un meža zemēs, renovācijas tehniskā projekta izstrāde, renovācijas būvdarbu veikšana.
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas un meliorācijas kadastrā reģistrētās meliorācijas sistēmas Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un Smiltenes pagastos.
Galvenie rādītāji:
Renovētas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 21,886 km garumā, uzlabota infrastruktūra lauksaimniecības attīstībai un meža ražības paaugstināšanai. Paaugstināta lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēja, uzlabota ainavas vērtība.
Publicitāte:
11.06.2018.

Kalendārs

Youtube

Slider