2020. gada 2. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

ERAF projekti

Projekts “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2020.gada janvāris – 2022.gada decembris, 36 mēneši
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 998 830,26 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 967 982,55 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros Galdnieku ielā 10, Smiltenē, plānots būvēt ģimenes māju, kurā sniegt ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības un jauniešu māju.
Pašvaldības īpašumā esošajā zemes gabalā Dakteru ielā 14 plānots būvēt daudzfunkcionālo pakalpojumu centru, kurā būs iekļauts – dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Projekta teritorija:
Dakteru iela 14 un Galdnieku iela 10, Smiltenē.
Galvenie rādītāji:
Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē – 27 vietas (Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu māja bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības – 8 vietas, Jauniešu māja – 8 vietas, 10 vietas dienas aprūpes centrā un 1 vieta sociālās rehabilitācijas centrā);
Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – 74 vietas (Grupu dzīvoklis 16 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, Daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs – ar 34 vietām un 39 pakalpojuma saņēmējiem personām ar GRT Dienas aprūpes centrā, 24 vietām specializētajās darbnīcās).
Pievienotie dokumenti:
13.01.2020.

Projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.1.2.specifiskā atbalsta mērķis “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstot esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
No 2018. gada jūnija līdz 2021. gada augustam.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir  7 304 313,39 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  1 875 655,00 EUR un valsts budžeta dotācija 770 698,15 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes paredzētas Smiltenē, Dakteru ielā 27, tās ietvers basketbola laukuma pārbūvi, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešanu un aprīkojumu iegādi, internāta izbūvei un iekārtošanu, multifunkcionālas Sporta halles izbūvi, Smiltenes vidusskolas vidējā mācību korpusa pārbūvi.
Projekta teritorija:
Smiltene, Dakteru iela 27.
Galvenie rādītāji:
Ergonomiskas mācību vides izveidošana (vidus korpusa un jaunā korpusa iekārtošana);
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
Internāta izbūve un iekārtošana;
Pārbūvēta Sporta halle un atjaunots sporta laukums;
Pievienotie dokumenti:
06.06.2018.
24.07.2018.
07.12.2018.
22.01.2019. (Smiltenes vidusskolas internāta ārējās fasāde)
27.05.2019.
11.09.2019.

Projekts “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
Projekta mērķis:
Palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
24 mēnešu laikā
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 772 806,75 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 624 635,35 EUR
Projekta aktivitātes:
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt un asfaltēt Valkas ielas atzaru, ar kopējo garumu 0,473 km, kā arī veikt Valkas ielas 5 teritorijas degradētās teritorijas sakārtošanu un ražošanas ēkas izbūvi, ūdensapgādes, kanalizācijas pieslēguma izveidošanu, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūvi, u.c.
Projekta teritorija:
Valkas ielas atzars (uz īpašumiem Nr.4 un Nr.5).
Galvenie rādītāji:
Pārbūvēts un asfaltēts Valkas ielas atzars, ar kopējo garumu 0,473 km.
Valkas ielas 5 degradētās teritorijas sakārtošana un ražošanas ēkas izbūve, ūdensapgādes, kanalizācijas pieslēguma izveidošana, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūve, u.c.
Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
1)radītas 6 jaunas darba vietas;
2)veiktas nefinanšu investīcijas vismaz 524 929 EUR apmērā;
3)atjaunota degradētā teritorija 2,7 ha platībā.
Pievienotie dokumenti:
03.12.2018.
06.03.2019.
18.07.2019.
14.08.2019.
31.01.2020.

Projekts “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”,
Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
Projekta mērķis:
Palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
24 mēnešu laikā
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 3 032 529,50 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 333 910.00 EUR.
Projekta aktivitātes:
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt Celtnieku, Limbažu un Gaujas ielas posmus, ar kopējo garumu 1,17 km, kā arī veikt Limbažu ielas 8 teritorijas degradētās teritorijas sakārtošanu un ražošanas ēkas izbūvi, ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pieslēguma izveidošanu, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūvi, u.c.
Limbažu iela (posms no Rīgas ielas līdz Gaujas ielai)
Celtnieku iela un Gaujas iela (posms no pilsētas robežas līdz Valmieras ielai)
Pārbūvēti Celtnieku, Limbažu un Gaujas ielas posmi, ar kopējo garumu 1,17 km.
Projekta teritorija:
Limbažu ielas 8 degradētās teritorijas sakārtošana un ražošanas ēkas izbūve, ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pieslēguma izveidošana, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūve, u.c.
Galvenie rādītāji:
Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
1)radītas 64 jaunas darba vietas;
2)veiktas nefinanšu investīcijas vismaz 748 446.00 EUR apmērā;
3)atjaunota degradētā teritorija 3.93 ha platībā
Pievienotie dokumenti:
15.05.2018.
15.11.2018.
06.02.2019.
30.07.2019.

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā Smiltenes pilsētas ielu infrastruktūrā.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
27 mēnešu laikā
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir  789 827,87 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums  ir 473 855,61 EUR un valsts budžeta dotācija  66 682,48 EUR.
Projekta aktivitātes:
Realizējot, Daugavas ielas posma no Abulas ielas līdz Baznīcas laukumam un Baznīcas laukuma posma līdz Marijas ielai, pārbūvi tiks nodrošināta un izveidota kvalitatīva transporta infrastruktūra, kas uzlabos uzņēmējdarbības vidi, kā arī cels pilsētas konkurētspēju, kas lielā mērā pozitīvi ietekmē nodarbinātības līmeni un darba samaksu, kas nosaka novadā saražoto preču un/vai pakalpojumu fizisko apjomu, to kopējo vērtību, kā arī iekasētos nodokļus valsts un pašvaldības kasē.
Projekta teritorija:
Daugavas ielas posms no Abulas ielas līdz Baznīcas laukumam
Baznīcas laukuma posms no Daugavas ielas līdz Marijas ielai
Galvenie rādītāji:
Pārbūvēta iela 280m;
Pārbūvēti ūdensapgādes tīkls 386m;
Pārbūvēti kanalizācijas tīkls 318m;
Pievienotie dokumenti:
02.10.2018.
29.05.2019.
Izbūves shēma

Projekts “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”,
Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu infrastruktūrā.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
24 mēnešu laikā
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir  1 042 266,51 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  565 491,27 EUR.
Projekta aktivitātes:
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, projekta ietvaros plānots veikt Kaikas ielas Smiltenē pārbūvi un asfaltēšanu 921 m garumā, tajā skaitā izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, ielu apgaismojumu, ietvi, u.c.
Projekta teritorija:
Kaikas iela, Smiltene, Smiltenes novads
Galvenie rādītāji:
Rekonstruēta Kaikas iela Smiltenē 0.92 km garumā, tā nodrošinot degradēto teritoriju revitalizāciju un atgriešanu ekonomiskajā apritē:
–    atbalstītajā teritorijā esošo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro) – 1.3 milj. EUR;
–    jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās – 14;
–    atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu (bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas), individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība) – 7,14 ha.
Pievienotie dokumenti:
13.06.2018.
29.08.2018.
15.11.2018.
06.02.2019.
05.07.2019.
11.12.2019.
Smiltenei 100

Smiltenei 100

Kalendārs

Ceļvedis
Slider