2020. gada 21. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Citi pašvaldības projekti

Projekts “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”, aktivitāte “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.
Projekta iesniedzējs, partneri:
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Veicināt publisko ūdeņu pieejamību, pielāgošanos klimata pārmaiņām, radīt videi draudzīgu un līdzsvarotu publisko ūdeņu izmantošanas iespēju visām interešu grupām Smiltenes novadā, kā arī veicināt ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību ievērošanu.
Projekta realizācijas laiks:
31.05.2020.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 49867,10 EUR, no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 41901,00 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 7966,10EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta rezultātā tiks izveidota brīva piekļuve ezeram, peldētava, kā arī uzstādīti labiekārtojuma elementi un izveidots šķembots laukums.
Projekta teritorija:
Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
Pievienotie dokumenti:
28.03.2019.
28.08.2019.
12.12.2019.
17.04.2020.
02.06.2020.

Projekts „COOP Local”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam.
Projekta ID nr. (piešķir finansētājs):
Projekts Nr. EST-LAT14 “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP Local)
Projekta iesniedzējs, partneri:
Projekta iesniedzējs: Setomaa lauku pašvaldību apvienība
Projekta partneris: Inkubācijas centrs Repina, Vastselīnas pašvaldības dome, Apes novada dome, Smiltenes novada dome.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir atdzīvināt un stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni dažādu pasākumu, kas veicinās sadarbības un biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.oktobrim.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 297 402,95 EUR, 85% jeb 252 792,33 EUR no projekta finansē Eiropas Savienība, 44 610,62 EUR projekta partneru līdzfinansējums.
Projekta aktivitātes:
1.Projekta vadība un koordinēšana – nepieciešama, lai sasniegtu projekta mērķi noteiktā laikā un budžeta ietvaros.
2.Sabiedrības informēšana – informācija tiks publicēta visu piecu partneru drukātajos medijos un mājas lapās. 
3. Pārrobežu tīklu veidošanai starp Igaunijas un Latvijas vietējiem mājražotājiem, jaunajiem uzņēmējiem, amatniekiem un rokdarbniekiem četrās nozarēs – ogas un augļi, dārzeņi un garšaugi, piena un gaļas produkcija, amatnieki un rokdarbnieki.
4. Mācību ekskursijas un semināri iesaistītajiem dalībniekiem Igaunijā un Latvijā.
5. Kopēja dalība ikgadējos gadatirgos Igaunijā un Latvijā iesaistīto partneru reģionos.
6. Aktīvākie dalībnieki dosies pieredzes apmaiņas un jaunu kontaktu meklēšanas braucienos uz Baltkrieviju, Krieviju un Somiju.
7. Kopīgas brošūras izveide, kurā apkopti visu iesaistīto mājražotāju un amatnieku piedāvājumi divās valodās.
8. u.c.
Pievienotie dokumenti:

08.03.2017.
17.03.2017.
31.03.2017.
19.05.2017.
08.06.2017.
10.08.2017.
17.10.2017.
21.11.2017.
29.12.2017.
18.01.2018.
08.02.2018.
03.03.2018.
27.07.2018.
08.10.2018.
15.11.2018.
03.01.2019.
25.01.2019.
08.04.2019.
23.04.2019.
23.05.2019.
01.07.2019.
29.08.2019.

26.11.2019.

Projekts „Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu izbūve”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam,  Rīcības plāna 3.3.3.uzdevums „Attīstīt daudzfunkcionālo Tepera sporta un atpūtas kompleksu”
Projekta iesniedzējs, partneri:
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja
Ilze Sausā, tālrunis 64707877
Projekta mērķis:
Pilnveidot un attīstīt sporta un atpūtas kompleksu “Teperis”, izbūvējot sporta procesu atbalstošu servisa telpas, kas ikdienā kalpos Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas, Smiltenes tehnikuma un Smiltenes vidusskolas audzēkņiem, kā arī sporta klubu vajadzībām un sporta pasākumiem.
Projekta aktivitātes:
1) Būvprojekta izstrāde;
2) Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu izbūve.
Projekta realizācijas laiks:
2017.gada aprīlis – 2018.gada decembris
Projekta izmaksas:
Kopējās plānotās izmaksas ir 650 000 EUR
Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums – 200 000 EUR
Pašvaldības finansējums – 450 000 EUR
Pievienotie dokumenti:
12.05.2017.

Projekts “Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posmā no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts autoceļu fonds
Smiltenes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plānā iekļauts  3.1.1.uzdevums „Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”
Projekta iesniedzējs, partneri:
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja
Ilze Sausā, tālrunis 64707877
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir pārbūvēt Gaujas ielas posmu no Krāsotāju ielas līdz Audēju ielai, darbos ietverta arī pašvaldības inženierkomunikāciju pārbūve, ietves pārbūve, ielas konstruktīvo kārtu un virsmas pārbūve, satiksmes drošības pasākumu veikšana u.c.
Projekta aktivitātes:
1) Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana (aprēķini, tehniskais projekts);
2) Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Audēju ielai pārbūve.
Projekta realizācijas laiks:
2017.gada jūlijs – 2018.gada novembris
Projekta izmaksas:
Kopējās plānotās izmaksas ir 945 000 EUR
Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums  – “Valsts autoceļu fonds” līdzekļi 315 000,00 EUR
Pašvaldības finansējums – 630 000 EUR
Pievienotie dokumenti:
16.06.2017.

Projekts “Ģimeņu atbalsta pasākumi Smiltenes novadā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra apstiprināja Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas konkursā „Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”
Projekta iesniedzējs, partneri:
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
Saimnieciskās darbības nodaļas tehnisko projektu vadītājs A.Jaunpetrovičs
Projekta mērķis:
Projekta mērķis- veidot ģimenēm draudzīgu vidi, labiekārtojot Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukumu un skeitparku, kā arī veicināt pozitīvās attieksmes veidošanu sabiedrībā starp dažādām sabiedrības grupām, organizējot pasākumus sabiedrības līdzdalības veicināšanai, sadarbībā ar biedrībām “Latvijas Sarkano Krustu” un “VeloLifestyle”.
Projekta aktivitātes:
Infrastruktūras vides uzlabošanu Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukumā un skeitparkā, ikgadējā 1.jūnija pasākuma ģimenēm “Balta, balta mana sirds” organizēšanu un velo pārgājienu bērniem un jauniešiem šā gada jūlijā
Projekta realizācijas laiks:
Līdz 2018.gada 15.novembrim.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas – 22 476, 46 EUR
valsts budžeta mērķprogrammas finansējums 15 508,76 EUR, 69%.
Pašvaldības finansējums 6967,70 EUR,  31 %.
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Smiltenes pilsētas Bērnu rotaļu laukums, skeitparks
Galvenie rādītāji:
Atjaunots skeitparks, bērnu rotaļlaukumā uzstādīti soliņi un atkritumu urnas.
Labdarības akcijas “Balta, balta mana sirds” norise.
18.jūlijā tiks organizēts velo pārgājiens bērniem un jauniešiem ar aktivitātēm Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukumā Gaujas ielā 1, skeitparkā, kur notiks instruktāža drošībai skeitparkā, uz ielas un pilsētvidē bērniem un jauniešiem, ar velosportistu paraugdemonstrējumiem.
Publicitāte:
22.05.2018.
29.05.2018.
05.06.2018.
04.07.2018.
20.07.2018.

Projekts “Cross Border Athletics”

Projekta programma:
Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam, 3.prioritāte Sadarbības veicināšana „cilvēks-cilvēkam”, 3.2. aktivitāte Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības jomā.
Projekta ID numurs:
ELRII-383
Projekta iesniedzējs, partneri:
Projekta iesniedzējs: Smiltenes novada dome
Projekta partneris: Pleskavas apgabala Porhovas rajons.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzsākt ilgtermiņa sadarbību starp vietējām sporta skolām bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības uzlabošanā Smiltenes novadā un Prohovas rajonā, izmantojot abu valstu pieredzi un resursus.
Projekta aktivitātes:
1. Projekta vadība un koordinēšana – nepieciešama, lai sasniegtu projekta mērķi noteiktā laikā un budžeta ietvaros.
2.Sabiedrības informēšana – informācija tiks publicēta abu partneru drukātajos medijos un mājas lapās. Sporta kompleksos tiks uzstādītas informatīvie plāksnes ar projekta logo un norādi par ES finansējumu. Kā arī uz iegādātajām iekārtām būs uzlīmes ar projekta logo un norādi par ES finansējumu.
3.Tehnisko iespēju uzlabošana – šīs aktivitātes mērķis ir Smiltenes un Porhovas piedāvātās iespējas sporta jomā padarīt pievilcīgākas starptautiskā līmenī, kur eksperti ilgtermiņā dalītos pieredzē un rīkotu starptautiskas sacensības. Projektā plānots atjaunot abās pašvaldībās esošo stadionu skrejceļus.
4.Starpvalstu sporta notikumu tīkla izveide – savstarpēja notikumu un zināšanu apmaiņa, palielinot sabiedrības informētību un izpratni par sportu. Plānots organizēt vairākas sacensības atjaunotajos stadionos.
Projekta realizācijas laiks:
No 2013.gada jūlija līdz 2014.gada decembrim, 18 mēneši.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 220 000,00 EUR, 86% jeb 188 100,00 EUR no projekta finansē Eiropas Savienība, 31 900,00 EUR projekta partneru līdzfinansējums
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze_07_2013
Preses relīze 11_11_2013
Preses relīze 09.04.2014
Preses relīze 29.07.2014.
Preses relīze 18.09.2014.
Preses relīze 07.10.2014.
Preses relīze 26.03.2015.
Projekta portfolio

Projekts “Restaurācijas projekta izstrāde Bērensa kapličai”

Projekta programma, prioritāte, aktivitāte:
Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam rīcības virziens – RV3.3.: Labiekārtotas sabiedriskās nozīmes teritorijas un objekti un uzdevums: U3.3.4: Sekmēt kultūrvēsturisko objektu atjaunošanu un uzturēšanu
Valsts kultūrkapitāla fonds, Kultūras mantojums
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projektu atbildīgā(s) persona(s):
Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Zelma Mičule  
Iesniegšanas, apstiprināšanas, vienošanās parakstīšanas datumi:
Līgums par projekta līdzfinansēšanu parakstīts 2017. gada 12.jūnijā.
Projekta mērķis:
Projekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un aizsargāt kultūrvēsturiskās vērtības. Projekta īstermiņa mērķis ir izstrādāt restaurācijas projektu, pirms tam veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti, lai turpmāk varētu plānot Bērensa kapličas restaurāciju.  
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2017. gada jūnijs līdz 2017. gada decembris
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Projekta kopējās izmaksas 4833,95 EUR
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 4000,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 833,95 EUR  
Projekta aktivitātes:
1. Arhitektoniski mākslinieciskās izpēte Bērensa kapličai
2. Restaurācijas projekta izstrāde Bērensa kapličai
Pievienotie dokumenti:
03.11.2017.

Projekts “Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve no Smiltenes līdz Silvai”

Projekta programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts autoceļu fonds;
Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam uzdevums 3.1.1: “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību un pasākumu”  
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Valsts akciju sabiedrība A/s “Latvijas Valsts ceļi”  
Par projektu atbildīgā(s) persona(s):
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja
Ilze Sausā, tālrunis 64707877  
Projekta mērķis:
Būvprojekta mērķis ir izveidot celiņu, kurš būtu komfortabls, kvalitatīvs un drošs gan gājējiem, gan velobraucējiem. Projekta rezultātā cilvēkiem tiks nodrošināta droša un ērta pārvietošanās gar autoceļu P27 posmā no Smiltenes līdz Silvai, uzlabota un attīstīta ilgtspējīga satiksmes infrastruktūra, iedzīvotājiem tiks uzlabota pieejamība darbavietām un dažādiem pakalpojumiem, kā arī tiks uzlabots objekta vizuālais stāvoklis.  
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2017. gada 26.aprīlis līdz 2017. gada 30.novembris
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Kopējās plānotās izmaksas ir 470 000 EUR
Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums – 70 000EUR
Pašvaldības finansējums – 400 000 EUR  
Projekta aktivitātes:
1. Būvprojekta izstrāde
2. Gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve no Smiltenes līdz Silvai
3. Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār Abuls upi pārbūve.
Pievienotie dokumenti:
19.04.2017.

Projekts “Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Smiltenē”

Projekta programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts budžeta dotācija 2015. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai reģionu un novadu nozīmes attīstības centros.
Projekta iesniedzējs:
Smiltenes novada dome
Kontaktpersona:
Andris Lapiņš, 64707571, [email protected]
Dotācijas mērķis:
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveide reģionu un novadu nozīmes attīstības centros 2015. gadā.
Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajai “Koncepcijai par publisko pakalpojumu sistēmtas izveidi”, reģionu attīstības centru VPVKAC jānodrošina 8 valsts insitūticiju pakalpojumi – VZD, VSAA, NVA, VID, PLMP, UR, LAD, VDI un pašvaldības pakalpojumi.  
Projekta īstenošanas laiks:
2015.gada 10.novembris – 2016.gada 1.jūlijs  
Projekta finansējums:
Kopējās attiecināmās izmaksas ir 71 429,00 EUR, kur Valsts budžeta dotācija ir 70% no attiecināmajām izmaksām jeb 50 000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 30% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 21429,00 EUR.  
VPVKAC darbība Smiltenē:
VZD, VSAA – iesaistās ar savu klientu apkalpošanas speciālistu;
VID – Smiltenē pieejams, 2 speciālisti pārnāk uz klientu apkalpošanas centru 2.kārtā;
NVA, PMLP – Smiltenē pieejams speciāli pielāgotās telpās;
UR, LAD, VDI – Pašvaldībai deleģēs atsevišķus pakalpojumus.
Projekta aktivitātes:
Klientu centra telpu izveidošanas un pielāgošanas veikšana Smiltenē, Dārza ielā 3;
Nepieciešamā aprīkojuma iegāde.  
Pievienotie dokumenti:
08.12.2015.
10.03.2016.

Atšifrējumi:
VZD – Valsts zemes dienests
VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
VID – Valsts ieņēmumu dienests
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
PLMP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
UR – Uzņēmumu reģistrs
LAD – Lauku atbalsta dienests
VDI – Valsts darba inspekcija

Projekts “Tepera ezera multifunkcionālas rekreatīvās zonas tehniskās dokumentācijas izstrāde”

Projekta programma:
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēma “Īstermiņa ekspertu fonds”  
Projekta mērķis:
Izstrādāt Tepera ezera sporta un atpūtas kompleksa rekonstrukcijas un paplašināšanas tehnisko dokumentāciju, lai izveidotu pieejamu un ilgtspējīgu vides infrastruktūru, sakārtotu kultūras un sporta infrastruktūru un uzlabot aktīvās atpūtas un tūrisma infrastruktūru, kas attīstītu iedzīvotāju garīgo un fizisko potenciālu.  
Projekta aktivitātes:
Esošās situācijas analīze, semināri, vadlīniju sastādīšana skiču projekta izstrādāšanai, skiču projektu izstrādāšana, TEP izstrāde un Tehnisko projektu izstrādāšana.  
Projekta realizācijas laiks:
03.11.2008. – 03.08.2009.  
Projekta izmaksas:
Apakšprojekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 57441,74 Euro
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums – 41501,66 Euro
Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums – 7328,82 Euro
Pašvaldības finansējums – 8616,26 Euro  
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Projekta apraksts

Projekts ”Jauniešu mājas”

Valsts programmas nosaukums:
Valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2013.gada 1.sadaļa
Sadaļas nosaukums:
Atbalsta pasākums ģimenēm un bērniem pašvaldībās  
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir izveidot Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās divus atsevišķus dzīvokļus ar savu virtuvi un atsevišķām ieejām, tādējādi sagatavojot jauniešus turpmākām dzīves gaitām.
Projekta aktivitātes:
Tiks izbūvēti divi dzīvokļi ar virtuvi un atsevišķām ieejām. Dzīvokļi tiks iekārtoti ar sadzīves apstākļu nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu – gultas veļa, mēbeles, elektroierīces u.c.  
Projekts noslēdzies:
2013.gada 04.decembris  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 23330,54 LVL, kur Labklājības ministrijas finansējums ir 18 000,00 LVL un pašvaldības līdzfinansējums ir 5330,54 LVL.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 31.05.2013.
Preses relīze 10.12.2013.

Projekts “Lizdoles apsaimniekošanas plāna izstrāde”

 

This image has an empty alt attribute; its file name is LVAF_logo-1024x404.jpg

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”, aktivitāte “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Izstrādāt apsaimniekošanas plānu Lizdoles ezeram. Balstoties uz apsaimniekošanas plānā norādītām aktivitātēm nākotnē, veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā piekrastes attīstību. Izstrādāt ilgtermiņa plānu, kurā tiks veikta ezera un tā piekrastes ekoloģiskā izpēte, iegūstot datus par ūdens kvalitāti, hidroķīmisko sastāvu, dabas vērtībām un nepieciešamajām apsaimniekošanas aktivitātēm eitrofikācijas cēloņu un seku samazināšanai.
Projekta ilgums:
31.05.2020.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 8507,51 EUR, kuras sedz Latvijas vides aizsardzības fonds.
Projekta teritorija:
Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
Pievienotie dokumenti:

28.03.2019.
30.05.2019.
28.08.2019.

11.05.2020.

Slider