2020. gada 24. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

70 procenti aptaujāto iedzīvotāju ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā ir drīzāk apmierināti

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, no 2017.gada 16.janvāra līdz 13.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2016.gadā. Aptauja iedzīvotājiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Aptaujā kopumā piedalījās 248 Smiltenes novada iedzīvotāji, salīdzinot ar iepriekšējā gadā veikto aptauju, iedzīvotāju atsaucība ir bijusi lielāka (aptaujā par 2015.gadu piedalījās 157 respondenti). Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 82 vīrieši un 166 sievietes.

Visaktīvākie aptaujas dalībnieki bija gan valsts, pašvaldības iestāžu darbinieki  – 87  jeb 35,1 %, gan privāta uzņēmuma darbinieki – 75 jeb 30,2%,  pensionāri – 21 jeb 8,5%, 14 jeb 5,6% pašnodarbinātas personas, 13 jeb 5,2% bija uzņēmēji. Mazāk aktīvi bija skolēni (4) un studenti (6).
Lielākā daļa jeb 112 (45,2%) respondenti kā dzīvesvietu norādījuši Smiltenes pilsētu, 31 (12,5%)  Grundzāles pagastu, 25 (10,1%) Launkalnes pagastu, 19 (7,7%) Palsmanes pagastu, 18 (7,3%) Smiltenes pagastu, 17 (6,9%) Blomes pagastu, 12 (4,8%) Bilskas pagastu. 8 (3,2%) pārstāv Variņu pagastu, 3 (1,2%) Brantu pagastu, kā arī 3 respondenti norādījuši, ka viņu dzīvesvieta ir citur.

Aptaujā iedzīvotāji tika aicināti novērtēt (Pilnīgi apmierina; Drīzāk apmierina; Drīzāk neapmierina; Pilnīgi neapmierina; Nav viedokļa) dažādu tehnisko infrastruktūru (piem. par ielu/ceļu infrastruktūru, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.) un iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos. Kā arī aicinājām iedzīvotājus sniegt viedokli par svarīgākiem darbiem, kas pašvaldībai ir jāpaveic 2017.gadā pilsētā un pagastos.

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (173 jeb 69,8%) ir drīzāk apmierināti ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu  skaits ir pieaudzis par 65 respondentiem, 36 jeb 14,5% iedzīvotāji ir pilnīgi apmierināti – arī šis skaits ir pieaudzis par 23 respondentiem, 33 iedzīvotāji jeb 13,3% ir drīzāk neapmierināti un 4 iedzīvotāji jeb 2,5% ir pilnīgi neapmierināti. 2 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.
Īss ieskats par to, kā aptaujas dalībnieki novērtēja dažādu tehnisko infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos.

Gājējiem un velobraucējiem domātu ielu infrastruktūra – 9,3%  pilnīgi apmierina 44,4% atbildēja, ka drīzāk apmierina, 31% drīzāk neapmierina, pilnīgi neapmierina 10,9%, 4,4% nav viedokļa.
Ielu/ceļu infrastruktūra pilsētā – 12,1 % pilnīgi apmierina, 58,5% drīzāk apmierina, 19,8 % drīzāk neapmierina, 5,6% pilnīgi neapmierina,  4% nav viedokļa.
Ielu/ceļu infrastruktūra pagastos – 4 % pilnīgi apmierina, 31% drīzāk apmierina, 33,9 % drīzāk neapmierina, 18% pilnīgi neapmierina,  12,9% nav viedokļa.
Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums) – 27% pilnīgi apmierina, 53,2% drīzāk apmierina, 13,3% drīzāk neapmierina, 4% pilnīgi neapmierina,  2,4% nav viedokļa.
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”) – 10,1% pilnīgi apmierina, 47,2% drīzāk apmierina, 9,7% drīzāk neapmierina, 8,5% pilnīgi neapmierina,  24,6% nav viedokļa.
Pirmsskolas izglītība – 39,1% pilnīgi apmierina, 41,1% drīzāk apmierina, 5,6% drīzāk neapmierina, 0,8% pilnīgi neapmierina,  13,3% nav viedokļa.
Pamatizglītība un vidējā izglītība – 25% pilnīgi apmierina, 43,1% drīzāk apmierina, 14,1% drīzāk neapmierina, 6% pilnīgi neapmierina,  11,7% nav viedokļa.
Profesionālās ievirzes izglītība (Mūzikas, Mākslas un Sporta skola) – 35,9% pilnīgi apmierina, 43,5% drīzāk apmierina, 4% drīzāk neapmierina, 1,2% pilnīgi neapmierina,  15,3% nav viedokļa.
Interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c) – 26,2% pilnīgi apmierina, 41,5% drīzāk apmierina, 14,9% drīzāk neapmierina, 4,8% pilnīgi neapmierina,  12,5% nav viedokļa.
Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa jaut. risināšana, u.c) – 8% pilnīgi apmierina, 32,7% drīzāk apmierina, 18% drīzāk neapmierina, 11,3% pilnīgi neapmierina,  29,8% nav viedokļa.
Veselības aprūpe (Sociālā aprūpe, poliklīnika, feldšeru punkti) – 10,5% pilnīgi apmierina, 43,5% drīzāk apmierina, 31,9% drīzāk neapmierina, 10,9% pilnīgi neapmierina,  3,2% nav viedokļa.
Kultūras nozares un pasākumu organizēšana – 19% pilnīgi apmierina, 42,7% drīzāk apmierina, 13,3% drīzāk neapmierina, 21% pilnīgi neapmierina,  4% nav viedokļa.
Sporta nozares un pasākumu organizēšana –  29% pilnīgi apmierina, 46,4% drīzāk apmierina, 10,1% drīzāk neapmierina, 4,4% pilnīgi neapmierina,  10,1% nav viedokļa.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija) –  18,9% pilnīgi apmierina, 43,1% drīzāk apmierina, 18,5% drīzāk neapmierina, 9,3% pilnīgi neapmierina,  10,1% nav viedokļa.
Atbalsts uzņēmējdarbībai, nodarbinātības veicināšana – 4,8% pilnīgi apmierina, 28,2% drīzāk apmierina, 20,2% drīzāk neapmierina, 12,5% pilnīgi neapmierina,  34,3% nav viedokļa.


Uz jautājumu, kā vērtējat Smiltenes novada pašvaldības darbu pēdējā gada laikā – 25 jeb 10,1% respondenti to vērtē ļoti pozitīvi, 93 jeb 37,5% pozitīvi, 103 jeb 41,5% apmierinoši, 17 jeb 6,9 % vērtē negatīvi, ļoti negatīvi 7  respondenti, 3 iedzīvotājiem viedokļa nav.

Uz jautājumu, kuri ir labāk paveiktie pašvaldības darbi 2016.gadā, iedzīvotāji ir atzīmējuši: Tepera hidrotehnisko būvju rekonstrukciju un promenādes sakārtošanu, kā arī strūklakas izveide Tepera ezerā (74 reizes); Vecā parka sakārtošana ( 59 reizes), Latvijas karoga pacelšana Jāņkalnā (33 reizes); Bērnudārza grupiņu atvēršanu un papildus pirmsskolas grupiņu izveide (29 reizes); Pilsētas noformējums, vides un apkārtnes labiekārtošana (28 anketās atzīmēts); Valsts un pašvaldību vienotā klientu centra izveide (17 reizes); Smiltenes pilsētas skolu reorganizāciju, Smiltenes vidusskolas izveide (16 reizes minēts); ielu apgaismojuma sakārtošana (11 reizes). Pie labajiem darbiem minēti arī  Smiltenes pilsētas svētki (10 anketās atzīmēts), izveidotie rotaļu laukumi Smiltenes pilsētā (9 reizes minēts), infrastruktūras projektu izstrāde, Abulas ielas sakārtošana, brīvpusdienu piešķiršana skolēniem pamatskolā, stipendijas skolēniem, kapsētu uzlabojumi, TIC aktivitātes.

Uz jautājumu, kuri ir neveiksmīgākie pašvaldības darbi 2016.gadā, iedzīvotāji visbiežāk (22 reizes) ir norādījuši Smiltenes skolu reorganizāciju, ieilgušos procesus ar peldbaseina celtniecību, objekta bīstamības nenovēršanu (17 reizes minēts), 14 reizes respondenti norādījuši, ka nav sliktu darbu vai ka viņiem nav bijusi saskare ar tiem. Kā neveiksmīgs darbs tiek uzskatīta Latvijas karoga pacelšana Jāņkalnā, tā izmaksas (11 reizes). Kā neveiksmīgs darbs tiek norādīts pašvaldības ceļu kvalitāte (8 reizes), kā arī pašvaldības policijas darbība (7 reizes), tiek akcentēta pašvaldības policijas vienaldzība sadzīves jautājumos, nesaskaņu risināšanā. Neveiksmīgi tiek vērtēta arī jaunu darbinieku pieņemšana domē (6 reizes), norādot, ka process balstoties uz savējo virzīšanu amatos un konkursu neizsludināšanu. Negatīvi tiek vērtēts arī minimālais pasākumu skaits Jāņkalnā vasaras sezonā, kā arī Smiltenes Kultūras centrā pieejamo pasākumu daudzums (6 reizes). Piecas reizes respondenti norādījuši, ka netiek domāts par uzņēmējiem, uzņēmējdarbības attīstību, tāpat arī trūkst komunikācijas gan ar uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem (5 reizes),  netiek domāts par lauku reģioniem, pagastiem.

Uz jautājumu, kā vērtējat pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetenci – 136 respondenti (54,8%) pašvaldības darbinieku zināšanas un kompetenci vērtē kā drīzāk apmierinošas, 40 respondenti (16,1%) kā pilnīgi apmierinošas, 36 respondenti (14,5%) kā drīzāk neapmierinošas, 7 respondenti (2,8%) kā pilnīgi neapmierinošas, taču 29 respondentiem (11,7%) nav viedokļa par darbinieku zināšanām un kompetenci.


Uz jautājumu, vai saņemat pietiekami daudz informāciju par pašvaldības darbu, 129 jeb 52% respondenti informāciju no pašvaldības saņem pietiekamā daudzumā, 69 jeb 27,8% nepietiekamā daudzumā, 38 jeb 15,3 % pilnīgi pietiekamā daudzumā un 12 respondentiem (4,8%) nav viedokļa. Norādot trīs savus iecienītākos informācijas avotus par pašvaldības darbu, lielākā daļa respondentu (172 jeb 69,4%) norāda Smiltenes novada pašvaldības mājas lapu, 165 (66,5%) informatīvo izdevumu “Smiltenes novada domes Vēstis”, 145 (58,5%) laikrakstu “Ziemeļlatvija” un portālu www.ziemellatvija.lv, 90 (36,3% ) – sociālos tīklus (draugiem.lv, twitter.com, facebook.com), 51 (20,6%) respondents norādījis Smiltenes novada ziņu raidījumu RE:TV.

Uz jautājumu par darbiem, kuri pašvaldībai ir jāveic 2017.gadā, visvairāk aptaujāto aicina (35) uzlabot lauku ceļu kvalitāti, veikt ielu rekonstrukcijas, īpaši akcentējot Raiņa ielu, kā arī Dakteru, Dārza, Gaujas, Palsas, Tilta ielas, ielu apgaismojuma uzlabošanu gan pilētā, gan laukos (īpaši izceltas tādas vietas kā Kalnamuiža, Blomes pagasts, Palsas, Skolas, Zaķu, Jaunā iela), atrisināt peldbaseina jautājumu,  sakopt šo teritoriju, aizberot bedri, tiek rosināts sakārtot Jāņkalna teritoriju, uzlabojot un atjaunojot estrādes apkārtni, tāpat nepieciešams sakārtot kultūras dzīvi, pievēršot vairāk uzmanības kultūru pasākumu rīkošanai, to kvalitātei. Respondenti (12) aicina izbūvēt gājēju celiņus, visbiežāk minot gājēju celiņa nepieciešamību Silvā, kā arī Palsmanē. Iedzīvotāji vēlas, lai turpinās Vecā parka uzlabošanas darbi, kā arī aicina paplašināt dzīvojamo fondu Smiltenē.

Ar pilnu rezultātu apkopojumu var iepazīsties Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv  sadaļā „Attīstības plānošana” – Iedzīvotāju aptaujas.

Paldies iedzīvotājiem par atsaucību un piedalīšanos ikgadējā iedzīvotāju aptaujā! Smiltenes novada domei ir svarīgs jūsu sniegtais vērtējums un priekšlikumi, lai kopīgi plānotu un attīstītu novadu!

 

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider