2021. gada 13. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Apkopotas makro-reģiona tendences, kas veicina bioekonomikas attīstīšanos

Kā norādīts Ziemeļvalstu ministru padomes izstrādātajā ziņojumā “Desmit tendences ilgtspējīgai bioekonomikai Ziemeļu Arktiskajā un Baltijas jūras reģionā[1], “bioekonomika ir centrālais punkts Eiropas Savienības (ES) stratēģijas diskusijā, līdztekus aprites ekonomikas principiem”. Fakts, ka tā jau šobrīd ir pievērsusi vairāku nozaru un industriju uzmanību, paver plašas iespējas veidot lieliskus, ilgtspējīgus produktus, pakalpojumus, uzņēmumus un karjeru. Līdz ar jaunas desmitgades sākumu, parādījušās izteiktas pazīmes, ka tieši bioekonomika būs tās virzītājspēks. Vidzemes plānošanas reģiona (VPR), kā būtiska bioekonomikas attīstītāja Latvijā, pārstāvji tika aicināti piedalīties Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona bioekonomikas tendenču analītiskajā ziņojumā, lai sniegtu savu pienesumu dažādos jautājumos, kas vērsti uz bioekonomikas attīstību lokālā un globālā mērogā. Komentējot VPR ekspertu iesaisti ziņojuma izstrādē un dalību paneļdiskusijā par izstrādāto ziņojumu, VPR projektu vadītāja Santa Niedola norāda, “jau vairākus gadus aktīvi sadarbojamies ar Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona partneriem kopēju bioekonomikas projektu un iniciatīvu realizēšanā, vienlaikus spējot iezīmēt konkrētas rīcības arī bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanai Vidzemē. Esam aicināti piedalīties ziņojumā kā vieni no galvenajiem jomas pārstāvjiem Baltijā un redzam, ka tādējādi varam efektīvi pārstāvēt Latvijas un Vidzemes intereses starptautiskā līmenī”.

Lai kopīgi pārrunātu ziņojuma rezultātus, Ziemeļvalstu Ministru padome organizēja politikas veidotāju apaļā galda diskusiju, kurā piedalīties tika aicināti vairāki bioekonomikas jomas eksperti, t.sk. – bijušais Somijas premjerministrs, Ziemeļvalstu ministru padomes pārstāvji, Igaunijas lauku lietu ministrijas pārstāvis bioekonomikas jautājumos un priekšsēdētāja vietnieks prezidenta programmas dalībnieku fondā Arhangeļskas apgabalā, Krievijā. Kā viens no ekspertiem, piedalīties paneļdiskusijā tika aicināts arī Latvijas pārtikas bioekonomikas klastera izpilddirektors un VPR projektu vadītājs Kristaps Ročāns. “Mēs esam izveidojuši pārtikas bioekonomikas klastera inovāciju ekosistēmu no pašiem pamatiem, apvienojot bioekonomikas pārtikas nozares nišas uzņēmumus ar pētniecības institūtiem un universitātēm un izmantojot atbalstu un sadarbības tīklus, īstenojot starptautiski finansētus projektus. Darbība klasterī palīdz uzņēmējiem pāriet no pamatražošanas uz tehnoloģijās balstītām inovācijām bioekonomikā,” stāsta K.Ročāns.

Atsaucoties uz Vidzemes reģiona uzņēmumiem, kuri jau šobrīd ievieš novatoriskus risinājumus tā kontekstā, K.Ročāns īpaši izcēla alternatīvo olbaltumvielu avotu tendenci. Dzīvnieku izcelsmes izejvielu aizstāšana ar augu izcelsmes alternatīvām ir globāli nozīmīga tendence, kas nepārtraukti attīstītās un reģionam ir plašas iespējas to atbalstīt, izmantojot pieejamos augstās kvalitātes resursus. Šī brīža situācija pasaulē, kuras rezultātā vairākas esošās globālās piegādes ķēdes cieš no pārrāvumiem, ir radījusi jaunas iespējas Baltijas un Ziemeļvalstu uzņēmumiem gudri un ilgtspējīgi izmantot esošos dabas resursus, fokusējoties uz Eiropas tirgu, un aizstājot importētās izejvielas no citiem pasaules reģioniem ar šajā reģionā saražotajām.

Kā vēl vienu aspektu, kam nepieciešams pievērst lielāku uzmanību, K.Ročāns min uzņēmumu un pētnieku sadarbību bioekonomikas sektorā, “ne tikai mūsu reģionā, bet arī pārrobežu kontekstā īpaši svarīgi būtu sadarboties Ziemeļvalstu un Baltijas pētniekiem un uzņēmumiem, kuri gatavi investēt pārtikas, meža un citos bioekonomikas sektoros. Bioekonomikas attīstībai  nepieciešami arvien vairāk jauni, tehnoloģiski augsti attīstīti uzņēmumi.”

Šī ziņojuma mērķis ir atbalstīt tādu politikas veidotāju lēmumu pieņemšanu, kuri realizē bioekonomikas potenciālu un līdzsvaro vairāku ieinteresēto pušu vajadzības esošo ekosistēmu ietvaros. Ziņojums sniedz politikas veidotājiem padziļinātu izpratni par bioekonomikas virzienu un palīdz orientēties tās potenciālā un potenciālajos izaicinājumos. Tā ietvaros atklātās piecas bioekonomikas tendences:

  • “Drošā likme: materiālu aprites cilpu noslēgšana rūpniecībā” (The safe bet: Closing material loops in industry) iezīmē ievērojamu neizmantotu potenciālu rūpniecībā radušos izejvielu blakus plūsmas pielietošanā;
  • “Dalītājs: biodegviela” (The divider: Biofuels) vērš uzmanību uz biodegvielas patēriņu dažādos reģionos;
  • “Ātrais ceļš: vietējā zīmola veidošana” (The fast track: Local branding) uzskatīts par īsāko ceļu, lai nodrošinātu bioekonomikas izaugsmi un spēcīgu sociālo ietekmi, radot tirgus nišu bioekonomikas produktiem un īpaši pārtikai, gan vietējā, gan pasaules mērogā;
  • “Lēnais uzsācējs: jūraszāles un aļģes” (The slow starter: Seaweed and algae) iezīmē pārtikai un rūpnieciskai lietošanai paredzētu aļģu ieguvi, kurai ir ievērojams potenciāls, taču tā joprojām ir agrīnā stadijā;
  • “Jaunpienācējs: alternatīvo olbaltumvielu avoti” (The newcomer: Alternative protein sources) norāda, ka līdz 2050. gadam pasaules iedzīvotāju skaits pieaugs no deviņiem līdz desmit miljardiem cilvēku, līdz ar to augs arī vajadzība pēc olbaltumvielu avotiem ar mazāku ietekmi uz vidi.

Apkopotās tendences skar visu Ziemeļu arktisko un Baltijas jūras makro-reģionu, tādēļ ir nepieciešams tās apzināties gan attīstot bioekonomikas sektoru Vidzemē, gan izstrādājot  Vidzemes reģiona attīstības programmu (AP) nākamajiem septiņiem gadiem. VPR teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa komentē, “bioekonomikai iezīmējoties kā vienam no būtiskiem Vidzemes attīstības virzieniem, mūsu uzdevums ir ieklausīties Eiropas izaicinājumos, lai tos pēc iespējas pielāgotu reģiona kontekstā. Jau šobrīd ir jāparedz bioekonomikas sektora tālākā attīstības gaita, lai saglabātu AP aktualitāti arī nākamo gadu griezumā.” Bioekonomika ir viena no būtiskākajām prioritātēm Vidzemes reģiona dienaskārtībā. Ir apzināti un noteikti bioekonomikas inovāciju ekosistēmas attīstīšanai nepieciešamie pasākumi un aktivitātes, kas nostiprināti reģiona rīcību plānā (lasāms ŠEIT). Tā mērķis ir izveidot, attīstīt un stiprināt bioekonomikas inovāciju ekosistēmu Vidzemes reģionā.

 

Informāciju sagatavoja:

Marta Riekstiņa,

sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā

 

[1] Ar ziņojumu iepazīties iespējams šeit > https://pub.norden.org/nord2020-037/

KalendārsSlider