2020. gada 4. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts „Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta”

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi Smiltenes novada domes sagatavoto projekta iesniegumu, kas tika iesniegts Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).

Projekta ietvaros notiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 21,886 km garumā atjaunošana lauksaimniecības un meža zemēs Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un Smiltenes pagastos.

Projekta plānotās kopējās izmaksas 241839.53 EUR (divi simti četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit deviņi eiro, 53 eiro centi) no tām ELFLA finansējums –  179 880.64 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit eiro un 64 eiro centi) un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 61958,89 EUR (sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit astoņi eiro, 89 eiro centi). Projektu paredzēts īstenot līdz 01.11.2019.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas
Teritorijas plānotāja
S.Daudziete

Ceļvedis
Slider