2020. gada 11. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Atbildes uz iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem par pirmsskolas vecuma bērnu rindu

Kas nosaka pirmsskolas vecuma bērna uzņemšanas kārtību novada pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk tekstā PII)?

Smiltenes novada pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas kārtību PII un pirmsskolas grupās nosaka Smiltenes novada domes 26.05.2011. apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.8/11 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk PII) un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās”.

Lēmumu par vietas piešķiršanu Smiltenes pilsētas iestādēs pieņem ar Smiltenes novada domes lēmumu apstiprināta komisija.

Kā tiek veidota bērnu uzņemšanas rinda uz PII? Kādēļ atšķiras laika posmi un bērnu vecumi uzņemot PII?

Grupu komplektācija katru gadu tiek veikta uz 1.septembri atbilstoši saistošo noteikumu III nodaļas 14. – 16.1.2.punktam, kas nosaka, ka komisija piešķir bērnam vietu bērnudārzā rindas kārtībā – dzimšanas gadu secībā, ņemot vērā to, cik brīvu vietu ir attiecīgajā vecuma grupā iestādē un ievērojot uzņemšanas secību (16.1.). Kā arī to, kādos gadījumos komisija ir tiesīga piešķirt vietu iestādē ārpus kārtas.

Ja mācību gada laikā atbrīvojas kāda vieta PII grupā, tad pirmsskolas izglītības iestādēs bērns tiek uzņemts rindas kārtībā ātrāk kā 1.septembrī.

Vai Smiltenes pilsētas PII tiek uzņemti arī pagastos un citos novados deklarēti bērni?

Par bērnu, kuri deklarēti kādā no novada pagastiem vai tiem, kuri deklarēti citos novados, uzņemšanu Smiltenes pilsētu pirmsskolas izglītības iestādēs tiek lemts tikai tad, ja ir uzņemti visi Smiltenes pilsētā vai pagastā, kā arī Launkalnes pagasta Silvā deklarētie bērni. Līdz ar to, bērniem, kuri deklarēti novada pagastos vai citā novadā, uz vietu Smiltenes pilsētas PII nākas gaidīt ilgāk.

Cik šobrīd pirmsskolas vecuma bērni gaida rindā uz Smiltenes pilsētas PII?

Uz 2018.gada 1.februāri būs 17 rindā esoši bērni, kuri ir sasnieguši 1,5 gada vecumu un ir Smiltenes pilsētā vai pagastā, kā arī Launkalnes pagasta Silvā deklarētie bērni, bet šobrīd vēl nav saņēmuši uzaicinājumu uz kādu no pirmsskolas izglītības iestādēm.

Cik bērni tiks uzņemti Smiltenes pilsētas PII ar 2018.gada 1.septembri?

Uz 2018. gada 1. septembri tiks uzņemti Smiltenes PII “Pīlādzītis” 3 grupās – 60 bērni, Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupās (Rīgas ielā 16) – 18 bērni.

Kādas ir alternatīvas, ja vecākiem atgriežoties darbā, bērnam vieta vēl kādā no pilsētas PII neatrodas?

Bērnu vecāki var interesēties par bērnam piemērotu vietu kādā no novada pagastos esošajām PII, saglabājot vietu rindā uz pilsētā esošajām PII.

Vai tiek domāts par iespējām, kā vecāki varētu paši sekot līdzi bērnu rindai?

Smiltenes novada pašvaldība strādā pie šī jautājuma un tuvākajā laikā mājas lapā www.izglitiba.smiltene.lv būs iespēja vecākiem sekot līdzi bērnu rindu secībai pēc iesnieguma reģistrācijas numura (bērna ID).

Ja rodas jautājumi saistībā ar bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē, lūdzu sazinieties ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldi tālr.64707579, e-pasts: [email protected].

Ceļvedis
Slider