2020. gada 27. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad notiks projektu iesniegumu pieņemšana: 05.01.2018. – 05.02.2018.
5. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 88 422,65  EUR

Projektu  īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:
1)ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi;
2)ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība” paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi;
3)pārējiem projektiem – 1 gads.

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodiku Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 vai www.lad.gov.lv un www.abulas.lv.

Iesniegt projektus iesniegumus PAPĪRA FORMĀ  – Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 –  no 05.01.2018. līdz 05.02.2018. līdz 17.00
ELEKTRONISKI – Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā ( EPS)  vai  uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi l[email protected], kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

Kontaktinformācija
Administratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte, tel.: 28368431; e-pasts:  [email protected]

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumos:

M1 – Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai,  it sevišķi lauku tūrisma nozarē.
Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana.  Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 50 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs  rīcībai 47 725,73 EUR
M2  – Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības  un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas  attīstības iniciatīvās.
Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 18 000, 00 EUR
Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 19 996,92  EUR
Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 2700,00 EUR

Kalendārs

Ceļvedis
Slider