2020. gada 11. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – 2018.gada 15.janvāris – 2018.gada 15.februāris
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:
Mērķis 1    Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai
Rīcība 1.1.    Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais finansējums –41 122,85 EUR
Rīcība 1.2.    Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais finansējums – 35 000 EUR
Piezīme:  Rīcībās 1.1. un 1.2. trešajā kārtā netiks atbalstīti būvniecības projekti.
Rīcība 1.3.     Vietējo produktu realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 35 000 EUR

Mērķis 2    Kvalitatīvas dzīves vides veidošana
Rīcība 2.2.    Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais finansējums – 72 000 EUR

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju un kur var iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā: Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs, Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730
Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā pieņem darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Projekta iesniegums papīra formā jāiesniedz divos eksemplāros un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā. Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: [email protected].

PIELIKUMS

Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre
Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: [email protected]

Slider