2020. gada 23. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”

Smiltenes novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 2016. gada novembrī uzsāka darbību Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “PROTI un DARI!”, (Projekta Nr. 8.3.3.0./15/I/001) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.   

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Realizējot projektu, plānots sniegt atbalstu jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā darba meklētāji.

Pašvaldība un tās stratēģiskie partneri projektā veic šādas aktivitātes:

  • Mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus;
  • Mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
  • Mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, t.sk. aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos iniciatīvas «Jauniešu garantija» ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. (iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus (mūsu stratēģiskie partneri jau šobrīd ir Mācību centrs  BUTS, Autoskola MADIS, Smiltenes tehnikums).

Individuāla programma. Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot viņa prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus, tiks izstrādāta individuāla pasākumu programma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā un darba dzīvē. Individuālais darbs ar jaunieti par projekta līdzekļiem tiks nodrošināts no 2 līdz 9 mēnešu ilgā laika periodā.

Projekta īstenošanas laiks – līdz 2018. gada decembrim.

Lai īstenotu mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus, katru jaunieti ikdienas gaitās atbalsta programmas vadītājs un mentors.

Tāpēc, ja Tevi ieinteresēju un esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem,
–    nemācies,
–    nestrādā algotu darbu,
–    neapgūsti arodu pie amata meistara,
–    neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks –
piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!” pie programmas vadītājas Smiltenes novadā: Ilzes Mizes pa tālruni 28631993 vai rakstot uz  E-pastu: [email protected]   vai pie sava pagasta/ pilsētas sociālā darbinieka.

Vairāk informācija par projektu ŠEIT.

Projekta “PROTI un DARI!”
programmas vadītāja Smiltenes novadā
-sociālā darbiniece
Ilze Mize

Slider