2021. gada 11. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Nekustamā īpašuma Valkas ielā 5, Smiltenē PIRMĀ RAKSTISKĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLE

“Smiltenes novada dome 2020. gada 18. decembrī plkst.15:00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumaminvestīciju objektam Valkas ielā 5, Smiltenē:

 1. Nomas objekts – nekustamais īpašums ar adresi Valkas iela 5, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9415 010 0407), kas sastāv no:
 • labiekārtotas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 010 0407 (platība 9677,30 m2);
 • uz zemes vienības esošas ražošanas ēkas (iekštelpu platība 976.8 m2/ārtelpu platība 313.2 m2);
 • uz zemes vienības esošas, ar ēku saistītas, brauktuves un stāvvietas, kas sastāv no asfaltbetona ceļiem un bruģa laukumiem (kopējā platība 3228,07);

      2. Nomas objekts tiks iznomāts nomniekam tā iesniegtajā biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai ar ierobežojumiem, kas noteikti izsoles noteikumos.

      3. Nomas objekta nosacītā nomas maksa un izsoles sākuma cena – 1700,00 euro (viens tūkstotis septiņi simti euro nulle centi) bez PVN mēnesī.

      4. Iznomāšanas termiņš – 12 (gadi) no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas. Nomas līguma termiņš var tikt pagarināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

      5. Citi iznomāšanas nosacījumi: Nomniekam līdz 2023. gada 31. decembrim Nomas objekta teritorijā:

 • jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 300 000,00  euro (trīs simti tūkstoši eiro), un
 • jāizveido ne mazāk kā 5 (piecas) jaunas darba vietas;
 • citi nosacījumi atbilstoši izsoles noteikumiem.

      6. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Valkas ielā 5, Smiltenē 2020. gada 8. decembrī plkst. 10.00 iepriekš piesakoties pie Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas tehnisko projektu vadītāja Andra Jaunpetroviča, tel.nr. 28323729, e-pasts: [email protected].

      7. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

 • Dalības maksu 25,00 euro (divdesmit pieci euro) apmērā:

Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ.Nr, 90009067337

Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X,

Konta Nr. LV75UNLA0050014255591

 • Drošības naudu 170,00 euro (viens simts septiņdesmit euro nulle centi) apmērā:

Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ.Nr, 90009067337

Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X,

Konta Nr.LV88UNLA0050021788959

 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem pretendenti var Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv (sadaļā: https://smiltene.lv/pasvaldiba/pazinojumi/izsoles/).

 

Izsoles dalībnieku pretendentiem Pieteikumu un savu piedāvājumu izsolei iesniegt līdz 2020.gada 18. decembrim plkst. 11:00 :

 • nododot tieši Smiltenes novada domei Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 • nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729; vai
 • dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, iesniegt elektroniski līdz noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu [email protected]

 

KalendārsSlider