2020. gada 6. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies meliorācijas projekts

Smiltenes novada dome īstenojusi projektu “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta”.

Projekta ietvaros tika atjaunotas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas lauksaimniecības un meža zemēs 7,737 km garumā Grundzāles pagastā.

Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas 203840,09 EUR (divi simti trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit eiro 9 centi) no tām ELFLA finansējums –  167820,60 (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divdesmit eiro 60 centi) un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 36019,49 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši deviņpadsmit eiro 49 centi).

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas
Teritorijas plānotāja
S.Daudziete

Slider