2020. gada 21. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Mežole” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

2018. gada 12. septembrī plkst. 16.00 Launkalnes pagasta pārvaldē (Ezera ielā 2A, Launkalnē) notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Mežole” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem.

Dabas liegums „Mežole” ir dibināts 1999. gadā un ir Natura 2000 teritorija. Lieguma kopējā platība ir 2832 ha, kas ir nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu aizsardzības vieta. Šeit konstatētas daudzas Latvijā retas un aizsargājamas augu un bezmugurkaulnieku sugas.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Mežole” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un visus, kam interesē dabas lieguma „Mežole” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana, iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, www.environment.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos līdz 2018. gada 19. septembrim plāna izstrādes vadītājai Lūcijai Kursītei: [email protected].

Aicināti visi interesenti!

Slider