2020. gada 8. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Notiks pašvaldības nekustamo īpašumu atkārtotas izsoles

Smiltenes novada dome 2020.gada 18.martā rīko vairākas pašvaldības nekustamo īpašumu atkārtotas izsoles:

  • Dakteru iela 37-2, Smiltenē, kadastra numurs 9415 900 1120. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 36.1 m2 platībā, 361/1551 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 361/1551 kopīpašuma domājamās daļas no saimniecības ēkas un 361/1551 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemes gabala. Izsoles objekta sākumcena noteikta 2720,00 euro.
  • Dakteru iela 37-4, Smiltenē, kadastra numurs 9415 900 1119. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 20,3 m2 platībā, 203/1551 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 203/1551 kopīpašuma domājamās daļas no saimniecības ēkas un 203/1551 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemes gabala. Izsoles objekta sākumcena noteikta 1720,00 euro.
  • “Mežciems”-9, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 900 0334. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 54,3 m2 platībā un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143. Izsoles objekta sākumcena noteikta 1788 euro.
  • “Mežciems”-8, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 900 0341. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 32,9 m2 platībā un 329/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 329/5132 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143. Izsoles objekta sākumcena noteikta 1308 euro.
  • „Veckainaiži”-3, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 900 0330. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 29.7 m2 platībā, 290/2102 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 290/2102 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 9470 004 0086). Izsoles objekta sākumcena noteikta 500,00 euro.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var www.smiltene.lv sadaļā “Izsoles” un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Ceļvedis
Slider