2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Par būvprojekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” I un II kārtas izstrādes kārtību

Smiltenes novada pašvaldība strādā pie Smiltenes novada domes būvprojektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I un II kārta” izstrādes ar  mērķi radīt vienlīdzīgu satiksmes drošības līmeni gājējiem, velosipēdistiem un autobraucējiem; sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un pieejamībai; radīt iespēju apstāties un izjust, ka mēs atrodamies mazpilsētas un latviskākā novada pašā sirdī; palielināt kopējo stāvvietu skaitu pilsētas centrālajā daļā.


Kāpēc tiek izstrādāti būvprojekti tieši tagad?

Galvenās komunikācijas pilsētas centrā ir izbūvētas aptuveni pirms 70 gadiem, lietus kanalizācija vēl senāk. Esošais ielu segums ir nokalpojis, un jau tuvākajā laikā būs jāveic gan komunikāciju, gan ielas konstruktīvo kārtu pārbūve. Svarīgi minēt, ka pie jebkuriem pārbūves darbiem esošā satiksmes organizācija nevarēs palikt tieši tāda, kā ir, jo par to ir saņemti būtiski aizrādījumi no Ceļu satiksmes drošības direkcijas. Galvenie aizrādījumi: neatbilstoša platuma brauktuves, gājēju pārejas, neatbilstoša satiksmes organizācija stāvlaukumā,  autoosta neatbilsts normatīvo aktu prasībām.

Ko paredz I kārtas būvprojekts?

I kārtas būvprojekts paredz  Baznīcas laukuma posmā no Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas iela posmā no Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai pārbūvi. II kārtas būvprojekts paredz Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūvi.

Šobrīd I kārtas būvprojekta izstrādātais risinājums paredz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvi un jaunu pieslēgumu izbūvi, lietusūdeņu novadīšanas sakārtošanu, ielu apgaismojuma pilnveidošanu, teritorijas labiekārtojuma paaugstināšanu, satiksmes drošības paaugstināšanu, tas ir esošo ielas parametru maiņu – brauktuves sašaurināšanu līdz 6 metru platumam, atsevišķas satiksmes telpas nodrošināšanu velobraucējiem, stāvvietu izbūvi, kā arī plašāku telpu gājējiem. Satiksmes drošībai un pieejamībai paredzētā atļautā braukšanas ātruma ierobežošana līdz 30km/h visā pilsētas centrālajā zonā. Kā ātruma lēninošs līdzeklis, iebraucot pilsētas centrā, paredzēts paaugstināt ielas brauktuvi. Stāvvietu izbūve paredzēta no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai paralēli brauktuvei abās ielas pusēs, kā arī platākajā brauktuves vietā paredzēts izbūvēt stāvvietas ielas centrālajā daļā, satiksmi novirzot abpus tām. Gājēju kustības nodrošināšanai un vides pieejamībai paredzēts atvēlēt plašu zonu no ielas brauktuves līdz esošajai apbūvei, paredzot seguma pārejas vienā līmenī, kā arī dažāda veida labiekārtojumu un apstādījumus.
Projekta izstrādātājs, kā arī pašvaldība pieļauj, ka I kārtas izstrādātajā risinājumā, var tikt veiktas projekta plānojuma izmaiņas, ja tas būs nepieciešams saistībā ar II kārtas būvprojekta risinājumiem.

Kāpēc I kārtas būvprojektam nav publiskā apspriešana?  

Būvvalde lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību var pieņemt Būvniecības likuma 14. panta piektajā daļā, kas attiecināms uz vides prasībām: “Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums…”

Smiltenes novada domes Būvvalde skaidro, ka šajā gadījumā būve – iela(ceļš) jau pastāv, un netiek pasliktināta vide – projekts ir orientēts uz ātruma samazināšanu, tādējādi tādi vides faktori kā piesārņojums CO2, līdz ar to smaka un troksnis mazinās.

Īstenojot ielas pārbūves projektus, Smiltenes novada pašvaldības līdzšinējā prakse ir tāda, ka ar projektiem tiek iepazīstināti, saskaņots, meklēt kādi kopīgi problēmas risinājumi tikai ar piegulošo īpašumu īpašniekiem. I kārtas būvprojektam notikušas vairākas sanāksmes ar īpašniekiem un uzņēmējiem, kuru īpašumi piekļaujas plānotajai pārbūves teritorijai. Skaņošanas laikā būvprojektā tiek ieviestas korekcijas gan saistībā ar inženierkomunikāciju pievadu atrašanās vietu, labiekārtojumu, satiksmes organizāciju u.c.

Būtisks faktors, kāpēc  I kārtas būvprojekts ir izstrādāts ātrāk nekā II kārtas, ir tas, ka I kārtas būvprojekta realizēšanai plānots piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu specifiskajā atbalsta mērķī 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.

Projekts vērst uz ražošanas un pakalpojumus sniedzošu uzņēmumu atbalstu piegulošajā teritorijā, tā īstenošanai noteikti minimālie sasniedzamie rezultatīvie rādītāji: izveidotas vismaz 5 jaunas darbavietas; piesaistītas nefinanšu investīcijas vismaz 2,435 milj. eiro.; vismaz 4 labumu guvušie komersanti, tāpēc papildus sanāksmes un konsultācijas tiek veiktas tieši ar uzņēmējiem, kas darbojas šī būvprojekta pieguļošajā teritorijā.

Kāpēc Smiltenes novada pašvaldībai svarīgs ir iedzīvotāju viedoklis par  II kārtas būvprojektu?

II kārta būvprojekts paredz Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūvi.

II kārtas būvprojekts ir tikai izstrādes uzsākšanas stadijā. Būvprojekta izstrādājas SIA “Firma L4” š.g. septembra sākumā pašvaldībai prezentēja Smiltenes pilsētas centra plānojuma variantus, kur tiek piedāvāts mainīt autoostas un stāvlaukumu atrašanās vietas, kā arī satiksmes kustības organizāciju. Šie plānojumi paredz būtiskas izmaiņas plānotajā pārbūves teritorijā. Līdz ar to pašvaldība nolēma ar II kārtas būvprojekta plānojuma risinājumiem iepazīstināt sabiedrību un ar aptaujas palīdzību noskaidrot cilvēku domas par izstrādātajiem variantiem. Uzzināt vai iedzīvotāji atbalstītu un pieņemtu autoostas pārcelšanu uz teritoriju ar adresi Baznīcas laukums 16 (Aiz Smiltenes ev.lut baznīcas); uzzināt cilvēku domas par satiksmes organizāciju Baznīcas laukuma centrālajā daļā –  vai satiksme virzītos pa esošo brauktuves vietu, vai satiksme būtu dalīta, ar vienvirziena kustību, vai satiksme tiktu virzīta taisnā līnijā gar Baznīcu, kā Daugavas ielas turpinājums, uzzināt kāda veida labiekārtojumu vēlas redzēt Smiltenes pilsētas centrā.

Aptaujā iegūtie rezultāti palīdzētu pašvaldībai nonākt pie viena plānojuma varianta, kuru atbalsta lielākā iedzīvotāju daļa un projekta izstrādātāji varētu uzsākt darbu pie detalizēta būvprojekta izstrādes.

Aicinām iedzīvotājus līdz 22.10.2017. iepazīties ar pilsētas plānojuma risinājumiem un izteikt savu viedokli.  Atgādinām, kas ar pilsētas centra plānojuma variantiem var iepazīties: interneta vietnē www.smiltene.lv  sadaļā “Sabiedriskā apspriešana”; Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3 un Pils ielā 2, kā arī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, Gaujas ielā 1. Aptaujas anketa drukātā veidā pieejama un aizpildāma vietās, kur izvietoti materiāli, kā arī elektroniski ŠEIT. Jautājumu gadījumā iedzīvotāji ir aicināti vērsties Smiltenes novada domē.

Ceļvedis
Slider