2020. gada 8. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Par Nigras HES ūdens krātuves aizvaru remontdarbu saskaņošanu (Papildināts)

Pagājušajā nedēļā tika uzsākti  Nigras hidroelektrostacijas (turpmāk Nigras HES) ūdens krātuvē aizvaru remontdarbi, Blomes pagastā. Darbu pasūtītājs un izpildītājs ir SIA “GM”, kurš ir arī Nigras HES īpašnieks. Uzņēmums ūdens līmeņa samazināšanu ir saskaņojis gan ar Smiltenes novada pašvaldību, Blomes pagasta pārvaldi, gan ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālo pārvaldi. SIA “GM” lūdza atļauju  Valsts vides dienestam atļaut ūdens līmeņa pazemināšanu Nigras HES ūdens krātuvē, lai nomainītu esošos aizvarus novadbūvē.  Ūdenskrātuves aizvari būvēti 2001.gadā, koka konstrukcijas ir nolietojušās un tie ir avārijas stāvoklī. Arī vides inspektori 2016.gadā, apsekojot objektu plānveida tematiskajā pārbaudē, aizvaru tehnisko stāvokli novērtēja kā satrunējušu un nolietojušos.

Smiltenes novada domē ir iesniegta  Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes vēstule (30.01.2017. Nr.8.5-14/202), kur ir sniegts  saskaņojums SIA “GM” pazemināt ūdens līmeni  Nigras HES ūdens krātuvē,  ievērojot  sekojošus nosacījumus :

  1. Remontdarbus veikt šī gada vasarā (ārpus galvenā saldūdens zivju nārsta laika pavasarī un lašveidīgo zivju nārsta laika rudenī);
  2. ūdenskrātuves ūdens līmeņa pazemināšanu veikt ne straujāk kā 15cm/stundā);
  3. pārvietot noslēgtās gultnes bedrēs un lāmās palikušās zivis uz Nigras upes gultni vai vietu, kur saglabājies pietiekams ūdens daudzums;
  4. remontdarbu veikšanu un ūdens līmeņa pazemināšanu darbību saskaņot ar Smiltenes novada domi, kā arī informēt pieguļošo zemju īpašniekus vai valdītājus;
  5. pēc ūdens līmeņa pazemināšanas maksimāli precīzi uzmērīt bez ūdens palikušās ūdenskrātuves daļas laukumu un laika periodu, kad tā bija atsegta pēc ūdenslīmeņa atjaunošanas, veikt zivsaimniecisko  ekspertīzi, lai varētu aprēķināt zivju resursiem nodarītā zaudējuma apmēru (zivsaimniecisko ekspertīzi veic Pārtikas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”). Ja zivsaimniecisko ekspertīzi  neveic Pārtikas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, ekspertīzes materiālus iesniegt izvērtēšanai augstāk minētajā institūtā.
  6. Nodrošināt minimālo garantējamo caurplūdumu 0.007 m3/sek. gan remontdarbu, gan ūdens līmeņa atjaunošanas laikā.

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldei ir jāvērtē, vai SIA “GM” ievēro augstāk minētos nosacījumus.

Sociālajā tīklā Facebook  iedzīvotājs jautā:

Avots: https://www.facebook.com/groups/207267966460978/?fref=ts

Atbildot uz sociālajos tīklos pausto viedokli un uzdoto jautājumu, vai darba laikā Blomes pārvaldniekam būtu jānodarbojas ar zivju ķeršanu un pārvešanu.   Atbildam: Tas, ka Blomes pagasta pārvaldes vadītājs  iesaistās darbu organizēšanā ir tikai labā prakse, jo šie darbi notiek pagasta pārvaldes teritorijā un tas viņam ir jākontrolē.  Tas, ka pārvaldnieks Gaidis Bogdanovs iesaistījās darbos nav nekas slikts, reaģēja uz radušos situāciju un centās zivis pārvietot uz Nigras upes augšteci, lai nodrošinātu zivju resursu atjaunošanos, atbilstoši Valsts vides dienesta izsniegtajiem nosacījumiem: “Pārvietot noslēgtajās gultnes bedrēs un lāmās palikušās zivis uz Nigras upes gultni vai vietu, kur saglabājies pietiekams ūdens daudzums”.

Kas attiecas uz ūdens objektu ekspluatācijas noteikumiem, 2016.gadā ar Zivju fonda atbalstu tika īstenots projekts “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Smiltenes novada Lizdoles ezeram”, kura ietvaros ir izstrādāti Lizdoles ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi. Tos izstrādāja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”. Ar noteikumiem var iepazīties novada mājas lapā, sadaļā noteikumi/nolikumi.

PAPILDINĀTS: SIA “GM” valdes priekšsēdētāja skaidrojums par Nigras HES remondarbiem!

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceļvedis
Slider