2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Par semināra prezentācijas “Pašvērtējums. Laime būt pašam!” izvērtēšanu

Otrdien,19.decembrī, notika Smiltenes novada domes izveidotās Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājas darbības izvērtēšanas komisijas sēde, lai izvērtētu 2017.gada 9.novembrī semināra prezentācijas “Pašvērtējums. Laime būt pašam!” atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.

Iepriekš informējām, ka Smiltenes novada dome 2017.gada 21.novembrī ir saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk IKVD) iesniegumu, kurā norādīts, ka viņu rīcībā nonākusi informācija, ka Smiltenes novada domes deputāte un priekšsēdētāja vietniece A.Cunska 2017.gada 9.novembrī ir vadījusi semināru pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem “Pašvērtējums. Laime būt pašam!”, kur konstatēts, ka semināra prezentācijā ietvertā informācija, iespējams, neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” noteiktajam regulējumam, lūdzot pašvaldībai to izvērtēt.

Precizējam, ka saskaņā ar nodarbības “Uz vērtībām balstīta līderība – nozīmīga vadītāja kompetence” reģistrācijas lapu,  nodarbību kā darba sanāksmi organizēja Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde, uz kuru tika aicināti novada izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, metodisko apvienību vadītāji un skolu interesenti, tā ievaros A.Cunska uzstājās ar prezentāciju “Pašvērtējums. Laime būt pašam!”. Nodarbība netika organizēta kā mācību procesa sastāvdaļa un pēc noklausīšanās netika izsniegta apliecība vai sertifikāts. Nodarbībā piedalījās 19 dalībnieki.

Pirmā izvērtēšanas komisijas sēde notika 5.decembrī, kur tika uzklausīti semināra dalībnieku – novada izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku – viedokļi, veikta semināra novērtēšanas aptauja, iepazīstināti klātesošie ar A.Cunskas paskaidrojuma rakstu, kur viņa atvainojās par to, ka ir pārkāpusi politiskās partijas pamatprincipus un, ka viņas rīcības rezultātā Smiltenes vārds ir izskanējis sliktā nozīmē. A.Cunska atzīst, ka Latvijas tauta vēsturiski ir smagi cietusi, bet viņa ir pārliecināta, ka aizvainojumi ir jāpiedod un tas nedrīkst bremzēt mūsu gatavību darboties ar skatu nākotnē. Līdz ar izglītību cilvēks iegūst ne tikai apziņu, bet arī sirdsapziņu.

Aptaujāto dalībnieku vērtējums par nodarbību kopumā dalījās – no 17 dalībniekiem, kas aizpildīja anketas, 6 dalībnieki nodarbību novērtējā ar “Labi”, 6 dalībnieki ar  “Viduvēji”, viens atzīmēja “Slikti”, 1 dalībnieks – “Ļoti slikti”, savukārt trīs dalībniekiem nebija vērtējuma, bet gan komentārs.  Uz jautājumu, vai iekļautie jautājumi bija aktuāli un vērtīgi, vairākums dalībnieku atbildēja apstiprinoši (14 dalībnieki atbildēja “Jā”, 2 – “Nē”, 1- “Daļēji”). Uz jautājumu, vai nodarbībā redzamie materiāli aizskāra un šķita nepieņemami, 4 dalībnieki atbildēja “Jā”, 12 dalībnieki atbildēja “Nē”. Uz jautājumu, vai nodarbība ietekmēja dalībnieku pārliecību par vērtībām, 17 dalībnieki atbildēja “Nē”, jo spēj uz lietām skatīties ar kritisko domāšanu, ir stabili savās vērtībās un pārliecībā. Arī A.Cunskas personisko  iniciatīvu vadīt nodarbību vairākums vērtēja pozitīvi, taču norādot, ka nopietnāk un kritiskāk ir  jāizvērtē saturs.

Komisijas uzdevums bija izanalizēt saņemtos un uzklausītos viedokļus par semināru un tā atbilstību, sagatavot  un sniegt atbildi Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

Komisijas locekļu kopējais viedoklis par nodarbības noslēgumā atskaņoto videoklipu krievu valodā viennozīmīgi bija kritisks, vairākums pauda viedokli, ka video ir neveiksmīgi izvēlēts un neatbilstošs vietai, laikam.  Tā saturs nav pieņemams, jo tajā ir sveši simboli, kurā saskatīja arī Krievijas propagandas elementus.

Komisijas locekļi, izvērtējot nodarbības satura atbilstību Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” (kuri nosaka izglītojamo audzināšanas, arī valstiskās un tikumiskās audzināšanas  vadlīnijas izglītības iestādēs, tajā skaitā reglamentē Latvijas valsts simbolu – valsts karoga, valsts himnas un valsts ģerboņa – lietošanas noteikumus izglītības iestādē un tās rīkotajos pasākumos; pasākumus, kādi rīkojami valsts svētku atzīmēšanai izglītības iestādēs, izņemot augstskolās un kārtību, kādā izvērtējama informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, kā arī mācību un audzināšanas metožu atbilstība izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī šīs izvērtēšanas kritērijus) atklāti balsojot, deputātu vairākums (G.Kukainis, A.Dudelis, E.Avotiņš, A.Rozītis) secināja, ka neatbilstība MK noteikumiem nav konstatēta,  jo nodarbības formāts bija saruna un nodarbības mērķauditorija un dalībnieki bija izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, metodisko apvienību vadītāji un skolu interesenti, nevis izglītojamie. Minētie Ministru kabineta noteikumi nav piemērojami konkrētajai situācijai.

Balsojumā pret bija K.Markss, atturējās deputāts A.Veldre. Deputāts K.Markss komisijas sēdē pauda viedokli, ka neuzskata, ka A.Cunska var turpināt ieņemt domes priekšsēdētāja vietnieka amatu un vadīt Kultūras, izglītības un sporta jautājumu patstāvīgās komitejas darbu, jo izvēlētā videoklipa iekļaušana prezentācijā nav viņam personīgi pieņemama.   Savukārt deputāts A.Dudelis norādīja, ka pašvaldībai daudz nopietnāk ir jāplāno kompetenču celšanas pasākumi, paredzot finansējumu budžetā.

Domes priekšsēdētāja Ginta Kukaiņa viedoklis par izvērtēšanu un A.Cunskas turpmāko darbu: „Mums visiem ir jāizdara savi secinājumi un jāizvērtē, ko vēlamies nākotnē. Prezentācijā redzamais video ir nepareizi izvēlēts un nav pieņemams tā demonstrēšanas laiks un vieta, izvērtēšanas laikā bija svarīgi konstatēt, vai tā ir bijusi kļūda vai apzināta rīcība. Izvērtējot šo situāciju, gan pašvaldības komisijai, gan kompetentām valsts iestādēm, ir konstatēts, ka tā ir bijusi muļķīga kļūda. Aija Cunska to ir atzinusi un atvainojusies. Ir jāturpina strādāt tālāk, jo neapšaubāmi Aija ir viena no spēcīgākajām personām izglītībā starp Smiltenes novada deputātiem, Vidzemes augstskolas lektore. Mums tas ir ļoti būtiski, viņa perfekti izprot mūsu skolu problēmas, meklē tām risinājumus, lai visas mūsu izglītības iestādes būtu stipras, ar izcilu kvalitāti un skaidru nākotni, kurā vēlas mācīties gan mūsu skolēni, gan apkārtējo novadu skolēni!”

Balstoties uz komisijas izvērtējumu, Smiltenes novada dome ir sagatavojusi un nosūtījusi atbildes vēstuli Izglītības kvalitātes valsts dienestam. 

Informāciju sagatavoja,
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceļvedis
Slider