2021. gada 12. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldība rīko nekustamo īpašumu izsoles

Smiltenes novada dome 2020.gada 20.novembrī Smiltenes novada domes sēžu zālē,  Dārza ielā 3, Smiltenē, rīko nekustamo īpašumu izsoles:

  • plkst. 09:00 nekustamā īpašuma “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0310, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0304  0.5707 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 3025,00 EUR (trīs tūkstoši divdesmit pieci euro).
  • plkst. 09:30 nekustamā īpašuma “Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0265, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0265  0.2164 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 2750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).
  • plkst. 10:00 nekustamā īpašuma “Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0275, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0266  0.2466 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 4570,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro).
  • plkst. 10:30 nekustamā īpašuma “Vecpalsas”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 94740040352, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0352 0,1743ha platībā un nedzīvojamām  ēkām ar kadastra apzīmējumiem 9474 004 0352 001, 9474 004 0352 002, 9474 004 0352 003 un 9474 004 0352 004. Izsoles objekta sākumcena noteikta 8700 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti euro).

Nekustamie īpašumi tiek pārdoti uz nomaksu, samaksu veicot 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem elektroniski sadaļā “Pašvaldība-Paziņojumi-Izoles” ,klātienē Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00. Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku var sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008 un Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29474697.

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider