2021. gada 22. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldībai piederošās kustamās mantas – kokmateriālu izsole 

Sakarā ar vēja gāzi piespiedu kārtā veikta Smiltenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meži”, Variņu pagastā, kadastra numurs: 9490 005 0065, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0004, cirsmas 1,5 ha (viens komats pieci hektāri) platībā izstrāde.

Ievērojot norādīto, Smiltenes novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisija atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām paziņo par pašvaldības īpašumā esošas kustamās mantas – kokmateriālu – mutisku izsoli ar augšupejošu soli 2020.gada 20.jūlijā plkst.10:00 Smiltenes novada domes sēžu zālē Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Atsavināmās kustamās mantas – kokmateriālu – apjoms ir 144,76 m3 (viens simts četrdesmit četri komats septiņdesmit seši kubikmetri) un sākuma cena noteikta 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro un nulle centi) apmērā. Izsoles solis – 200,00 EUR (divi simti euro un nulle centi).

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 16.jūlijam (ieskaitot).

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekam:

  • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 30,00 EUR (trīsdesmit euro un nulle centi) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma kustamās mantas kokmateriālu izsolei”;
  • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 400 EUR (četri simti euro un nulle centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma kustamās mantas kokmateriālu izsolei”.
  •  

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo kustamo mantu nav.

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu ne vēlāk kā 1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa, tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Variņu pagasta pārvaldi – tālr.: 29462570.

IZSOLES NOTEIKUMI 

TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider