2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldības nekustamā īpašuma – “Stopiņi” izsole 

Smiltenes novada dome 2020.gada 4.augustā plkst. 14:30, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs: 9480 001 0057), rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9480 001 0057  0.5 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 9480 001 0057 001.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 3100,00 euro (trīs tūkstoši viens simts euro un nulle centi)

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

  • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma „Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā izsolei”;
  • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 310,00 euro (trīs simti desmit euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma „Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Stopiņi” ir zemes pierobežniekiem.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem zemāk un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Brantu un Smiltenes pagastu pārvaldes vadītāju pa tālruni 26384555.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 31.jūlijam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI 

Ceļvedis
Slider