2020. gada 21. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamās mantas izsoles

Smiltenes novada dome 2020.gada 23.janvārī rīko pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamās mantas izsoles:

  • „Irbītes”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9444 003 0005. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 003 0123 2.2400ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 5680,00 euro.
  • Pasažieru autobusa Ford Transit, valsts reģistrācijas nr. HH 9249, 2009. reģistrācijas gads. Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir noteikta – 3600,00 euro, ieskaitot PVN.
  • „Zari”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9444 006 0092). Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0092 1,3800ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 3350,00 euro.
  • Investīciju objekta Smiltenē, Limbažu ielā 8, nomas tiesību izsole. Nomas objekts – investīciju objekts (ražošanas ēka) Limbažu ielā 8, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs 94150070706). Nomas objekta nosacītā nomas maksa un izsoles sākuma cena – 2000 euro bez PVN mēnesī.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem pretendenti var Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv (sadaļā: https://smiltene.lv/pasvaldiba/pazinojumi/izsoles/) un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Slider