2020. gada 20. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par konkursu uz siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Palsmanē

Smiltenes novada dome izsludina konkursu par deleģēšanas līguma slēgšanu siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai Palsmanē, Smiltenes novadā.

Konkursa rezultātā ar pretendentu tiek noslēgts deleģēšanas līgums uz 10 gadiem un pretendentam tiek deleģēts no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošais pārvaldes uzdevums –  nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, t.i., Palsmanes ciemam, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, nodrošināt piecas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus ar siltumenerģiju ēku apsildei, kā arī nodrošināt ar siltumenerģiju pašvaldības objektus, saskaņā ar konkursa nolikumu. 

Piedāvājums dalībai konkursam jāiesniedz Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, Smiltenē līdz 2020. gada 19. jūnijam plkst. 14:00 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu, vai elektroniski  ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu [email protected] ar norādi „Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Palsmanē, Smiltenes novadā”.

Ar konkursa nolikumu aicinām iepazīties zemāk:

NOLIKUMS

PIETEIKUMS

Slider