2020. gada 23. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par Smiltenes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Smiltenes novada dome 27.12.2019 ir pieņēmusi lēmumu Nr. Nr.882 (protokols Nr.18, 9.§.) “Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 19/19 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi “.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045. Interneta mājaslapa http://rp.lv/

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa ziņojums tiks izstrādāts vismaz divreiz plānošanas periodā – 2026. gadā un 2032. gadā.

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16375 un Smiltenes novada domes mājas lapā https://smiltene.lv/attistiba/planosanas-dokumenti/teritorijas-planojumi

Ceļvedis
Slider