2020. gada 6. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par Teritorijas plānojuma un Vides pārskata nodošanu publiskai apspriešanai

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2019.gada 31.jūlija lēmumu Nr.469, (protokols Nr.8, 3.§.) no 9.08.2019. līdz 9.09.2019. tiek organizēta Smiltenes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, Latvija. Interneta mājaslapa http://rp.lv/.

Ar Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties sadaļā “Sabiedrības līdzdalība -Publiskā apspriešana” vai Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis.

Ar Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Smiltenes novada domē (Dārza iela 3, Smiltene) un Smiltenes novada pagasta pārvaldēs darba laikā:

 • Bilskā (Pašvaldības māja, Smiltenes novads, Bilskas pag.);
 • Blomē (Cēsu iela 9, Blome, Blomes pag.);
 • Grundzālē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag.);
 • Launkalnē (“Pilskalni”, Launkalne, Launkalnes pag.);
 • Palsmanē (Pagasta nams, Palsmanes pag.);
 • Brantu pagastā (Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pag.);
 • Smiltenes pagastā (Kalnamuiža 2, Smiltenes pag.);
 • Variņos (Oktobra iela 3A, Variņi, Variņu pag.)

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • 21.08. plkst. 17:15 Vidzemītes kultūras namā, plkst. 18:30 Launkalnes kultūras namā;
 • 22.08. plkst. 16:00 Variņu kultūras namā, plkst. 17:15 Palsmanes kultūras namā, plkst.18:30 Grundzāles kultūras namā;
 • 28.08. plkst. 17:15 Bilskas pagasta pārvaldes zālē, plkst. 18:30 Blomes kultūras namā;
 • 29.08. plkst. 17:30 Smiltenē, Kultūras centra mazajā zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 09.09.2019. (pasta zīmogs, ja sūta pa pastu) plkst. 18:00 Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.
Elektroniski tīmekļa vietnē – https://geolatvija.lv/geo/tapis vai pa e-pastu [email protected].
Apmeklētājus pieņem domes darba laikā Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltenē.

 

Slider