2021. gada 18. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Plānoti jauni atbalsta pasākumi bezdarbniekiem

Noteikts jauns atbalsta pasākums bezdarbniekiem. Turpmāk Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) segs ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksas atbilstoši profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādim.

To cita starpā paredz otrdien, 28. februāri, valdības sēdē pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Neformālās izglītības programmas valsts valodas apguvei bezdarbnieku apmācību ietvaros ar kupona metodi varēs īstenot tikai tās izglītības iestādes, kurās, pēc programmas apguves valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudījumus Valsts izglītības satura centrā, pēdējā gada laikā sekmīgi nokārtojuši ne mazāk kā 60% no apmācīto personu skaita.

Turpmāk NVA segs valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas arī gadījumos, kad biedrība vai nodibinājums „Pasākumu noteiktām personu grupām”, pasākuma „Apmācība pie darba devēja” un „Pirmā darba pieredze jaunietim” ietvaros nodarbina bezdarbniekus tajās profesijās, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu apmācību.

Pēc sešu mēnešu bezdarbnieka statusa perioda bezdarbniekam turpmāk varēs piedāvāt arī mazkvalificētu darbu. Nosacījums paredzēts, lai aktivizētu un motivētu bezdarbniekus ātrāk integrēties darba tirgū un pie pirmās iespējas pieņemt piemērota darba piedāvājumu. Minētais gadījums īpaši attiecināms uz bezdarbniekiem ar augstām darba atrašanas iespējām, bet zemu motivāciju sadarboties ar NVA un atgriezties darba tirgū.

Stipendijas apmēru bezdarbnieku apmācību ietvaros aprēķinās, ņemot vērā apmācību dienas mēnesī (5 eiro par mācību dienu), tādējādi nodrošinot stipendijas izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim, administratīvā sloga mazināšanu NVA un tās sadarbības partneriem, kā arī veicinot bezdarbnieka motivāciju apmeklēt apmācību nodarbības.

Subsidētās darba vietas turpmāk varēs veidot arī ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā nepārsniedz 50 procentus (privātās ārstniecības iestādes), kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Grozījumi nosaka arī, ka gadījumos, kad pasākuma „Pirmā darba pieredze jaunietim” ietvaros darba attiecības ar jaunieti bezdarbnieku tiek nodibinātas uz laiku, kas ir mazāks par 12 mēnešiem, darba devējam jaunietis jānodarbina vēl vismaz 3 mēnešus, bet izmaksu apliecinošus dokumentus pasākuma „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” ietvaros nodarbinātais vai bezdarbnieks iesniedz tikai pēc pirmā darba attiecību mēneša. Pēc faktiski izlietotajiem līdzekļiem transporta vai īres izmaksu segšanai, tiks noteikts nākamajos darba attiecību mēnešos izmaksājamais finanšu atbalsta apmērs.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, [email protected]

 

Kalendārs

Slider