2020. gada 20. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pozitīvi: uz Smiltenes novada domes nomātās zemes attīsta uzņēmējdarbību.

Ēku, telpu un ražošanas teritorijas jautājums ir svarīgs daudziem Smiltenes novada uzņēmējiem, tāpēc, kā vienu no pozitīviem piemēriem var minēt 24.februārī Smiltenē atvērto  kravas automašīnu servisa un rezerves daļu tirdzniecības centru  “RZ Autocentrs”,  Smiltenes novada dome sev  piederošo nekustamo īpašumu Kaikas ielā 1, kas līdz tam bija krūmiem aizaugusi, purvaina vieta,  nodeva nomā  uz 10 gadiem.

2013.gada 28.februārī Smiltenes novada dome nolēma nodot nomā ar apbūves tiesībām SIA  “Dzērves nami” zemes gabalu Smiltenē, Kaikas ielā 1, kadastra numurs 9415 006 0805, ar kopējo platību 9802 m2, tādējādi atbalstot  uzņēmējdarbības attīstītu novadā.

Autocentra atklāšanas dienā Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un izpilddirektors Kārlis Lapiņš atzinīgi novērtēja uzņēmēja paveikto, kas vēlreiz apliecina to, ka Smiltenes novadā ir spēcīgi biznesa cilvēki, kuri salīdzinoši īsā laika periodā ir spējuši sakārtot pašvaldības iznomāto zemi un uzcelt kravas automašīnu servisa ēku, attīstot savu uzņēmējdarbību un sniedzot nepieciešamu pakalpojumu Vidzemē. Līdz ar jaunās servisa ēkas atklāšanu, Smiltenes pilsētā  ir sakārtota viena industriālās zonas teritorija, ir radītas jaunas darba vietas un jauna prakses vieta Smiltenes tehnikuma audzēkņiem.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis un izpilddirektors K.Lapiņš sveic SIA  “Dzērves nami” īpašnieku A.Dzērvi.

SIA  “Dzērves nami” īpašnieks Ansis Dzērve: “Mērķis priekš pilsētas ir sasniegts, jo ir sakārtota viena degradēta  teritorija, taču man kā uzņēmējam ir svarīgi pēc iespējas ātrāk zemi izpirkt, lai celtu īpašuma vērtību, ceru, ka šis darījums ar pašvaldību notiks tuvākā nākotnē.”   Savukārt, runājot par jaunu darba vietu radīšanu, Ansis Dzērve uzsver, ka kadri izšķir visu un uzņēmumam ir nepieciešami darbinieki, taču pie to atlases pieejam ļoti akurāti, jo nepieciešami zinoši un kvalificēti speciālisti. Jāpiebilst, ka uzņēmējs atzinīgi novērtē viena topošā speciālista – Smiltenes tehnikuma audzēkņa darbu, kurš uzņēmumā šobrīd iziet praksi.

Jaunatklātais kravas automašīnu servisa un rezerves daļu tirdzniecības centrs  “RZ Autocentrs”

Smiltenes tehnikuma Ceļu būves mašīnu mehāniķu bāzes vadītājs Zigurds Purmalis:  “Mēs nevaram iedomāties mācību iestādi bez sadarbības ar uzņēmumiem, kas tiešā veidā realizē mūsu audzēkņu nākamās iespējas, mūsu puiši varēs šeit iesaistīties, mācīties un strādāt,  un arī darba devējs atradīs sev labus speciālistus no mūsu skolas audzēkņiem, kas šeit jau būs daļēji apguvuši iemaņas un zināšanas. Šobrīd jau viens skolas audzēknis praktizējas un ir patīkami dzirdēt labās atsauksmes no uzņēmēja.”

Jau informējām, ka Smiltenes novada dome ir izstrādājusi nekustamo īpašumu datu bāzi un izveidojusi investīciju objektu karti, lai uzņēmējiem un potenciāliem investoriem būtu iespēja vienkopus iegūt informāciju par Smiltenes novadā pieejamiem īpašumiem uzņēmējdarbības veikšanai. Aicinām ikvienu interesentu izmantot šo Investīciju objektu karti, kura ir publicēta Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā Uzņēmējdarbība “Īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām”. Kartē ir apkopota informācija par uzņēmējdarbībai un investīcijām pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem, kas pieder Smiltenes novada pašvaldībai, kā arī par juridiskām un fiziskām personām piederošajiem īpašumiem, kuru īpašnieki vēlas iznomāt vai pārdot. Katram objektam ir pievienota informācija par tā piederību, platību, inženierkomunikācijām, fotoattēliem un kontaktinformāciju. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Attīstības un plānošanas nodaļu uz e-pastu: [email protected], tālrunis informācijai 64707571.  Aicinām īpašniekus, kuri vēlas iznomāt vai pārdot uzņēmējdarbības veikšanai piemērotus īpašumus (zemi, telpas, ēkas), sūtīt informāciju kartes papildināšanai!

Jāpiemin, ka šogad Smiltenes novada dome, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju piesaisti novadam, īstenos vēl kādu atbalsta aktivitāti  – rīkos uzņēmējdarbības ideju konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”.  Konkursa mērķis ir  sniegt pašvaldības atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darba vietas. Konkursā piedalīties varēs Smiltenes novadā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas idejas atbalsta gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants. Līdzfinansējuma summa vienam pretendentam plānota līdz 3000,00 EUR, nepārsniedzot 80% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes. Par konkursa izsludināšanu informēsim, publicējot paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Smiltenes Novada Domes Vēstis” un mājas lapā www.smiltene.lv.

Kopumā, lai veicinātu sadarbību ar Smiltenes novada uzņēmējiem un sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, Smiltenes novada dome  īsteno sekojošas uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātes:

  • Iespēja nomāt pašvaldības zemi;
  • Piedāvā nekustamo īpašumu atlaides;
  • Piedāvā lauku attīstības speciālistu pakalpojumus, kas palīdz un konsultē lauku uzņēmējus;
  • Darbojas tūrisma informācijas centrs, kas iesaista  tūrisma uzņēmējus pašvaldības mārketinga pasākumu īstenošanā, rīko seminārus  un apmācības;
  • Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā pieejami Smiltenes novada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus (tai skaitā Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta pakalpojumi);
  • Iespēja pieslēgties inženiertīkliem Smiltenē un lielākajos ciemos;
  • Reklāmas ievietošanai 50% atlaide uzņēmumiem, kas reģistrēti Smiltenes novadā;
  • Publiskās infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana;
  • Investīciju objektu platforma;
  • U.c.

Vairāk par uzņēmējdarbību Smiltenes novadā skatīt prezentācijā, kas veidota 2016.gada Smiltenes novada uzņēmējs pasākumam: http://www.smiltene.lv/Uznemejdarbibas_statistika.

Sagatavoja:
Marita Mūze,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceļvedis
Slider