2020. gada 5. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Projekta ietvaros tiks izstrādāts Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns

Lai apzinātu klimata pārmaiņu radītos riskus, 28.martā Smiltenes novada domē notika pirmā no trīs Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādei paredzētajām sanāksmēm. 

Kopš 2017.gada Smiltenes novada dome īsteno projektu “Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/ES/000049”, ar mērķi veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu vietējā līmenī Eiropas Savienībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas un rīcības plānus, kā arī izveidojot pilotprojektus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai.

Kā informēts iepriekš, projektā ir iesaistīti 11 partneri no dažādām Eiropas valstīm, Smiltenes novads ir vienīgā projektā darbojošā pašvaldība no Latvijas. Projekta ietvaros katrs partneris- pašvaldība- īstenos savu pilotprojektu. Smiltenē paredzēts atjaunot Vidusezera slūžas, kā arī veikt Vidusezera tīrīšanu un padziļināšanu – sanesumu, dūņu un piesārņojuma tīrīšanu.

Projekta ietvaros paredzēts arī izstrādāt Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu Smiltenes novadam, ar kuru tiks aizstāts spēkā esošais Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns. Esošā plānā ir iekļautas aktivitātes, kas pamatā fokusējas uz pašvaldībā radītās negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanu. Taču apzinoties, ka klimata pārmaiņas ir neizbēgams process, kas sev līdzi nes dažādus riskus, esošais plāns tiks ne tikai atjaunināts, bet arī papildināts ar klimata risku novērtējumu un pasākumiem, kas ir vērsti uz pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Lai apzinātu klimata pārmaiņu radītos riskus Smiltenes novadā, kā arī iepazīstinātu ar veikto risku un ievainojamības novērtējumu Smiltenes pašvaldībai un identificētu potenciālos pasākumus, ko iekļaut Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā, 28.martā Smiltenes novada domē notika sanāksme, kurā piedalījās gan pašvaldības, gan valsts atbildīgo institūciju pārstāvji, gan iedzīvotāji.

Sanāksmē piedalījās arī projekta sadarbība partnera, SIA “Ekodoma ” pārstāve Anda Jēkabsone, kas prezentēja veikto datu analīzi un identificētās riska jomas, kurām būtu nepieciešams pievērst uzmanību plāna izstrādē.

AS “Latvijas Valsts meži” Austrumvidzemes reģiona meža infrastruktūras un ugunsdzēsības speciālists Mārtiņš Kudiņš stāstīja par uzņēmuma preventīvajiem pasākumiem, kādi tiek veikti gan Smiltenes novadā, gan Latvijā, lai mazinātu ugunsgrēku izplatību, kā arī iepazīstināja ar meža ugunsgrēku statistiku Smiltenes novadā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valkas daļas Smiltenes posteņa komandieris Renārs Žeļezkins vērsa uzmanību uz civilās aizsardzības sistēmas nozīmi katastrofu un seku likvidēšanā.

Diskusijas daļā klātesošie dalījās ar dažādām problēmsituācijām ar kurām dienesti saskaras ikdienas darbā, kā arī tika pārrunāti potenciālie riski, ko rada klimata pārmaiņas. Pozitīvi vērtējams ir tas, ka daļai no identificētajām problēmām tika saskatīti arī risinājumi, kurus pašvaldība šobrīd jau īsteno, vai plāno īstenot nākotnē, kas ir kā veiksmīgs starts Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādei.

Šī bija viena no trīs plāna izstrādei paredzētajām sanāksmēm. Nākamā tikšanās tiks organizēta, lai apspriestu jau konkrētu plāna 1. redakciju, sniegtu ieteikumus tā pilnveidošanai un trešā- lai prezentētu galējo plāna versiju un tajā iekļautos pasākumus. Arī uz nākamajām sanāksmēm tiks aicināti iedzīvotāji, tādēļ aicinām sekot līdzi informācijai un līdzdarboties plāna izstrādē.

Projektu “LIFE ADAPTATE” plānots īstenot līdz 30.09.2021. Projekta kopējās plānotās izmaksas 3 214 997,00 EUR, no kurām Smiltenes novada domes izmaksu daļa ir 291 461,00 EUR.

Vairāk informācijas par projektu: www.lifeadaptate.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Dille, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Slider