2020. gada 5. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Reorganizācijas rezultātā tiks izveidota Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde

Reorganizējot Smiltenes novada Sporta pārvaldi un Kultūras pārvaldi, tiks izveidota jauna pašvaldības iestāde – Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde,  kas uzsāks darbu 2020.gada 1.janvārī.

Kā esam informējuši iepriekš, 2018.gadā Smiltenes novada pašvaldībā tika veikts funkciju audits, ar mērķi sabalansēt darbinieku noslodzi; atrast resursus darba samaksas palielināšanai, ceļot darba efektivitāti; pārskatīt veicamo darbu atbildības, kompetences un pienākumus; pārliecināties par visu pašvaldībai veicamo funkciju realizāciju.

Ņemot vērā audita gala ziņojumu, 2019.gada 27.februārī tika izveidota Smiltenes novada kultūras un sporta jomas izvērtēšanas darba grupa, kura veica esošo pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada Kultūras pārvalde” (turpmāk- Kultūras pārvalde) un „Smiltenes novada Sporta pārvalde” (turpmāk- Sporta pārvalde) un tām pakļauto iestāžu darbības, kā arī pašvaldībai definēto funkciju analīzi, izveidojot efektīvāku kultūras un sporta jomas pārvaldības struktūru.

Darba grupa, kuras sastāvā bija novada domes deputāti, administrācijas nodaļu vadītāji un Sporta un Kultūras pārvalžu vadītāji, izstrādāja priekšlikumu par jaunas pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde” (turpmāk-Pārvalde) izveidi, kuras mērķis būs nodrošināt pašvaldības kompetenci kultūras, sporta, mūžizglītības un tūrisma jomā, sekmējot to attīstību.

Smiltenes novada domes deputāti š.g. 29.maijā domes sēdē, balstoties uz darba grupas veikto analīzi, secinājumiem, atbalstīja darba grupas izstrādāto priekšlikumu un pieņēma lēmumu uzsākt Sporta pārvaldes, Kultūras pārvaldes un to pakļautībā esošo iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju, kuras veikšanai tika apstiprināta reorganizācijas komisija.

Kā Pārvaldes darbības mērķis tiek norādīts- attīstīt Smiltenes novada kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības struktūrvienības kā daudzfunkcionālas un kvalitatīvas pakalpojumu sniedzējas, kas dod ieguldījumu daudzveidīga un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības procesa veidošanā Smiltenes novadā. Lai nodrošinātu mērķa izpildi, Pārvaldei tiks izveidotas sešas struktūrvienības- Smiltenes novada Kultūras centrs (kas līdz šim bija atsevišķa iestāde), Smiltenes novada Sporta centrs, Smiltenes novada Bibliotēka (kas līdz šim bija atsevišķa iestāde), Smiltenes novada Muzejs, Smiltenes novada Tūrisma un informācijas centrs, Smiltenes novada Mūžizglītības centrs.

Kā galvenie Pārvaldes uzdevumi būs:

  • veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības jomu pārvaldību;
  • veidot darbu Pašvaldībā atbilstoši Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2037;
  • koordinēt un metodiski vadīt Pārvaldes tiešā pakļautībā esošo struktūrvienību darbu, pārraudzīt īstenotos projektus un pasākumus;
  • noteikt prioritātes kultūras, sporta, tūrisma nozarē; izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Pašvaldībā kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības attīstības programmas, kā arī organizēt un pārraudzīt to īstenošanu;
  • apkopot un koordinēt Pārvaldes tiešā pakļautībā esošo struktūrvienību darbības gada plānu, kā arī pārraudzīt tā izpildi;
  • nodrošināt informācijas pieejamību par Pārvaldes un tās padotībā esošo struktūrvienību darbību, plānotajām aktivitātēm, kā arī atspoguļojumu par notikušajiem pasākumiem;
  • koordinēt izglītības iestāžu kopējo kultūras un sporta pasākumu norisi Smiltenes novadā un komandu dalību valsts un starptautiskajās sacensībās, sadarbībā ar Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldi;

kā arī īstenot citas ar kultūru, sportu, mūžizglītību saistītās Pašvaldības noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Plānots, ka reorganizācija tiks veikta līdz 2019. gada 31. decembrim un Pārvalde darbu uzsāks ar 2020.gada 1.janvāri.

Lai nodrošinātu veiksmīgāku reorganizācijas procesu, kā arī veicinātu Pārvaldes darbības uzsākšanu noteiktajā laikā, 31.07.2019. domes sēdē tika pieņemts lēmums par Pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu. Plānots, ka Pārvaldes vadītājs darba pienākumus uzsāks pildīt rudenī.

Plašāka informācija par vakanci- šeit.

Inga Kovala
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceļvedis
Slider