2020. gada 14. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Rīko atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma – „Brantu skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, mutisku izsoli

Smiltenes novada dome 2017.gada 23.novembrī plkst. 10:00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē rīko atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma – „Brantu skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9448 004 0133, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0133 2.94 ha platībā, skolas ēkas un trīs palīgēkām.
Izsoles objekta sākumcena noteikta 40240,00 euro (četrdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit eiro un 00 centi).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.
Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis – kultūrvēsturiskās vides saglabāšana.
Nekustamā īpašuma pircējam ir sekojoši īpašuma turpmākas izmantošanas nosacījumi:

  • nodrošināt sabiedrības pieeju īpašuma objektam,
  • 5 (piecu) gadu laikā veikt vismaz 50000,00 euro (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) ieguldījumu īpašuma objekta sakārtošanā un uzturēšanā;
  • 5 (piecu) gadu laikā radīt vismaz 3 (trīs) jaunas darbavietas;
  • īpašuma izmantošanā nodarboties ar sociālo uzņēmējdarbību.

Nekustamajā īpašumā “Brantu skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atrodas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Brantu muižas Kungu māja” (valsts aizsardzības Nr.9155) (ēka ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0133 001), līdz ar to nākamajam nekustamā īpašuma īpašniekam būs saistoši tiesību akti, kas regulē minētā kultūras pieminekļa aizsardzību.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X:

  • izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma „Brantu skola”, Brantu pagastā, izsolei””;
  • nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 4024,00 euro (četri tūkstoši divdesmit četri euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma „Brantu skola”, Brantu pagastā, izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju mob.tālr.26164671.

Izsoles dalībnieki pieteikumu par dalību izsolē iesniedz saskaņā ar izsoles noteikumiem Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2017.gada 6.novembrim (ieskaitot).”

IZOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Ceļvedis
Slider