2020. gada 10. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Rīko pašvaldības kustamās mantas mutisku izsoli

Rīko pašvaldības kustamās mantas – augošu koku atsavināšanu (nociršanai kailcirtē) mutisku izsoli ar augšupejošu soli, kas atrodas Smiltenes novada, Variņu pagastā “Meži”.

„Smiltenes novada dome 2018.gada 16.februārī plkst. 11:00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības kustamās mantas – augošu koku atsavināšanu (nociršanai kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 5,29 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 1300,79 m2, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā „Meži” (zemes vienības kadastra apzīmējums 94900040004 ar platību 1,84 ha un zemes vienības kadastra apzīmējums 94900040005 ar platību 3,42 ha), Variņu pagastā, Smiltenes novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 62438,00 euro (sešdesmit divi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X:

  • izsoles reģistrācijas maksa 30,00 euro (trīsdesmit euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa ciršanas tiesību izsolei īpašumam “Meži””;
  • nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 6243,80 euro (seši tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro 80 centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa ciršanas tiesību izsolei īpašumam “Meži””.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par izsolāmā objekta apskates vietu un laiku sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju pa mob.tālr.29132721.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2018.gada 15.februāra plkst.12:00.

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMA VEIDLAPA

APLIECINĀJUMS KOKU CIRŠANAI

Slider