2020. gada 10. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Sāksies projekta “Green Palette ” īstenošana

Smiltenes novada dome sadarbībā ar projekta partneriem no Latvijas (Eiroreģions “Pleskava-Livonija”, Viļakas novads, Balvu novads, Viļānu novads) un Krievijas (Eiroreģions “Pleskava-Livonija”, Pitalovas rajons, Palkinas rajons, Krasnogorodskas rajons) realizēs projektu Nr.LV-RU-II-053 “Improvement of environmental management through joint actions in RU-LV cross-border regions (Green Palette)” (Tulkojumā “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos (“Zaļā Palete”).

“Green Palette” mērķis ir uzlabot sabiedrības un tieši iesaistīto pušu zināšanas par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Projekta ietvaros partneri īstenos aktivitātes, kuras ir aktuālas viņu reģionā. Smiltenes novada pašvaldībā uzsvars tiks likts uz ezeru apsaimniekošanas jautājumiem – tiks izstrādāti apsaimniekošanas plāni Tepera ezeram, Vidusezeram, Bilskas ezeram, Blomes ezeram un Tiltlejas ezeram, kas ietvers detalizētu informāciju par ūdenstilpēm, to ekoloģisko stāvokli un potenciālo attīstību. Tiks rīkoti semināri iedzīvotājiem, kuru laikā būs iespēja iepazīties ar informāciju par ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides saglabāšanu. Projekta ietvaros tiks veikti arī Bilskas ezera labiekārtošanas darbi, izbūvējot apkārt ezeram gājēju taku, kas veicinās ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību nodrošināšanu, saglabās Bilskas ezeru, ierobežojot tā aizaugšanu un nodrošinot tam publisku piekļuvi.

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 646 735 EUR, Smiltenes novada pašvaldībai kā partnerim projekta izmaksas sastāda 68 000 EUR, no kuriem 10% jeb 6800 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu plānots realizēt līdz 2021.gada 31.jūlijam.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta  vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību  un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas  2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un  Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

 

Slider