2020. gada 26. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

SIA “Smiltenes NKUP” informācija par komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi

Par komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi

Mēs esam Jūs informējuši (un darīsim to vēl), ka 2016. gadā stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un Ministru kabineta noteikumi Nr. 174. Juridiskajām un privātpersonām, par saviem līdzekļiem, ir jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezgli skaitītāju uzstādīšanai un jāpārslēdz līgums atbilstoši jaunajam likumam un MK noteikumiem.

Daudzi iedzīvotāji, mūsu klienti, joprojām neizprot likuma noteikumus, tāpēc skaidrojam vēlreiz šeit, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja  (tas ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) pienākums ir  nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai un nodrošināt šim mezglam netraucētu pieeju. Tas jāizdara četru gadu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā, līdz 2020. gadam.

Komercuzskaites mēraparāta mezgls ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai ārpus piederības robežas (likumā minētos izņēmuma gadījumos). Savukārt piederības robeža – ir robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām  un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.

Tātad ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājam skataka komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, jāierīko uz robežas starp  maģistrālo ūdensvadu un atzaru uz  savu īpašumu, un acīmredzot tas jādara par saviem līdzekļiem, jo nav norādes, ka tas jādara pakalpojuma sniedzējam vai pašvaldībai.

Vēl jāņem vērā Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu nosaka prasības jau minētajam komercuzskaites mēraparāta mezglam, proti,  – nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina šā mezgla izbūvi saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem uz piederības robežas speciāli ierīkotā skatakā (ūdens mērītāja mezglā) vai ārpus piederības robežas pakalpojuma sniedzēja noteiktā vietā.

Likums paredz pārejas periodu 4 gadi, taču šobrīd ir pagājuši jau vairāk par 2! Jums jāsāk ar  iesniegumu  par Tehnisko noteikumu izstrādi komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanai. To var izdarīt mūsu mājas lapā http://smiltenesnkup.lv/?page_id=627  vai personīgi birojā, Smiltenē, Pils ielā 3a.

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie mūsu darbiniekiem, kas palīdzēs risināt visus neskaidros jautājumus!

Par  kapsētu saistošajiem noteikumiem un līguma slēgšanu

2017.gada 29.novembra domes sēdē deputāti apstiprināja Smiltenes novada domes saistošos noteikumus Nr. 18/17 „Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”. Iepriekš Smiltenes novada pašvaldībā nav bijuši saistošie noteikumi, kas regulētu pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu. To mērķis noteikt novadā esošo kapsētu darbību un uzturēšanu. Saistošie noteikumi noteiks Smiltenes novada pašvaldības kapsētu (Smiltenes Meža kapi, Smiltenes pilsētas kapsēta, Vecā luterāņu kapsēta, Ebreju kapi, arī Palsmanes kapsētas) iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapličas izmantošanas kārtību, kapavietu kopēju un amatnieku profesionālo darbību kapsētās, kā arī  kārtību, kādā tiek aktēta nekopta kapavieta, atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu, kapavietas uzturēšanas līguma paraugu un Administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu. Iepriekšminētajā domes sēdē apstiprināja arī maksu par kapsētās sniegtajiem pakalpojumiem.

Saistošie noteikumi ir saistoši gan kapsētu apsaimniekotājam (Smiltenē – Smiltenes NKUP), gan arī jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums ar kapsētu apsaimniekotāju, kā arī personām, kas sniedz amatnieka pakalpojumu sniegšanu kapsētā.

Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamā dienā, pēc publicēšanas Smiltenes Novada Vēstīs, tātad 17.februārī. Kapavietas uzturētājam ne vēlāk kā piecu gadu laikā ir pienākums noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju. Ar Līgumu Jūs variet iepazīties mūsu mājas lapā.

Plānots tuvākajā laikā kapsētās veikt digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un fotofiksēšanu un izveidot datu bāzi kā arī pie kapsētas uzstādīt stendu ar kapu izvietojuma plānu. Tāpēc lūdzam tos piederīgos, kam ir apbedījumi jau ir  Smiltenes kapsētās šobrīd nesteigties ar līguma slēgšanu, kamēr neesam digitalizējuši kapus. Par to mēs paziņosim mūsu mājas lapā un Smiltenes novada Vēstīs.

SIA “Smiltenes NKUP”

Kalendārs

Ceļvedis
Slider