2021. gada 13. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Skaidrojums par Mēru muižas terases jumta konstrukcijas un pamatu atjaunošanu

Par Mēru muižas terases jumta konstrukcijas un pamatu atjaunošanas  nepieciešamību

Uzsākot darbu pie Mēru muižas terases atjaunošanas (t.sk. būvprojekta izstrādes), vērā ņemti kontrolējošo institūciju atzinumi, tehniskās apsekošanas atzinumā un arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā norādītais. Svarīgākais:

 • 2013. gada veiktajā muižas arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā (AMI) aprakstīts terases stāvoklis: Muižas ēka pilnībā saglabājusi sākotnējo apjomu, vienīgās izmaiņas saistītas ar 20. gs. otrajā pusē pārbūvēto lieveni (verandu). Lai arī paša lieveņa apjoms saglabājies kā sākotnējais, uzejas kāpnes izveidotas pilnībā jaunas 20. gs.2.pusē; mūra daļa  ir sākotnēja,  ar 20.gs.2.puses labojumiem, koka daļa – 20. gs.2.puse ar atsevišķi sākotnējiem elementiem.
 • Verandas elementi/daļas ir vairākkārt labotas līdz 2000.gadam (ķieģeļu sienas pārmūrētas, terases grīda mainīta vairakkārt, tostarp labojumi veikti kāpņu pakāpieniem).
 • 2018. gadā Būvniecības valsts kontroles birojs sniedzis Mēru muižas tehniskās apsekošanas atzinumu par publiskās ēkas ekspluatāciju, kuras laikā novērtēta mehāniskā stiprība un stabilitāte verandai – konstatēts, ka nevienmērīgas pamatu sēšanās rezultātā notikusi ēkas pamatu daļas un augstāk esošās kolonnas deformācija
 • 2019. gadā veiktās Mēru muižas tehniskās apsekošanas atzinumā norādīts: Ēkas Ziemeļu puses verandas grīda izbūvēta no koka dēļiem, kas ilgstošas ekspluatācijas rezultātā atsevišķās vietās ir deformējušies (iesēdušies). Ēkas Ziemeļu pusē ieejas mezgla (verandas) virspamatu daļa izbūvēta no ķieģeļu mūra. Konstatēts,  ka mitruma un sala izraisītu spriegumu, kā arī nepietiekošas grunts nestspējas rezultātā ķieģeļu mūra konstrukcijās izveidojušās plaisas ar atvērumu 10-30 mm. Notiek verandas pamatu sēšanās, rezultātā notiek verandas koka konstrukciju “sasvēršanās”. Situācija vērtējama kā pirms avārijas. Jāparedz verandas pamatu pastiprināšana. 

Par Mēru muižas terases jumta konstrukcijas un pamatu atjaunošanas  izmaksām

Pašvaldība nodrošina atklātu iepirkuma konkursu rīkošanu, kur pretendenti iesniedz faktiskās pakalpojuma izmaksas, atbilstoši darba uzdevumam.   

2019.gadā veiktajā iepirkumā par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Mēru muižas terases jumta konstrukcijas un pamatu atjaunošana”” tika saņemti 3 piedāvājumi, kur par uzvarētāju tika atzīts piedāvājums ar zemāko cenu (summas noradītas EUR bez PVN):

 • SIA “CAMPAIGN” – 19 106,08
 • SIA “BALTS UN MELNS” – 19 900,00
 • SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV” – 7900,00

2020.gada veiktajā tirgus izpētē par būvdarbu uzraudzību objektā “Mēru muižas terases jumta konstrukcijas un pamatu atjaunošana” saņemts viens piedāvājums –   SIA “Marčuks”, piedāvātā līgumcena 2424,00 EUR bez PVN.

2020.gada iepirkumā par būvdarbiem “Mēru muižas terases jumta konstrukcijas un pamatu atjaunošana” tika saņemti 5 pretendentu piedāvājumi, kur par uzvarētāju tika atzīts pretendents ar zemāko cenu (summas noradītas EUR bez PVN):

 • SIA “ASE” – 61 964.90
 • AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” – 107 174.11
 • SIA “EVENTO” – 69 293.38
 • SIA “Premium Properties” – 60 732.81
 • SIA “Warss+” – 64 770.08

Mēru muižas terases jumta konstrukcijas un pamatu atjaunošana ir veikta atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.

Skaidrojam, ka Mēru muižas terases jumta konstrukcijas un pamatu atjaunošanas izmaksās ir iekļauti sekojoši galvenie darbi:  zemes darbi, demontāža, bruģa seguma ieklāšana, terases dzelzsbetona konstrukciju izbūve, terases jumta montāža, jumta seguma ieklāšana (seguma materiāls: 60% esošais, 40% jauns), lietus ūdens novadīšanas sistēma,  terases grīdas montāža, terases fasādes apdare, dzelzsbetona kāpņu montāža un kāpņu margu uzstādīšana, koka konstrukciju montāža, u.c.

Jaunu kāpņu izbūve ir veikta balstoties uz muzejā pieejamiem 1923./1924. gada un 1943. gada  foto attēliem, kuros redzams sākotnējais kāpņu izskats, kā arī uz arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā pievienoto 1925. gada ēkas pārbūves projektā norādīto informāciju. Skatīt pievienoto fotogrāfiju. 

Informācija par projektu, kura ietvaros veikta atjaunošana, skatīt ŠEIT. 

Par Mēru muižas terases durvju atjaunošanas ieceri

Balstoties uz iespēju iegūt finansējumu muižas infrastruktūras uzlabošanai biedrības “Abulas lauku partnerība” izsludinātajā 9.kārtas projektu konkursā “Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, Bilskas pagasta pārvalde un Smiltenes novada muzejs pieņēma lēmumu sagatavot projekta pieteikumu Mēru muižas terases durvju atjaunošanai.

Pēc sarunām ar restaurācijas speciālistiem un noskaidrojot durvju restaurācijas provizoriskās izmaksas, tika secināts, ka šīs  izmaksas pārsniedz projektā iespējamo iegūstamo finansējumu, tika pieņemts lēmums par projekta pieteikuma gatavošanu jaunu durvju izgatavošanai pēc esošo durvju parauga.

Tirgus izpētei sagatavotā tehniskā durvju (divu divvērtņu durvju) specifikācija balstīta uz arhitektoniski mākslinieciskajā izpētē norādīto aprakstu un informāciju.

Ēkas 2019.gada tehniskās apsekošanas atzinumā norādīts, ka aiļu aizpildījumu (durvis,  logi, lūkas) tehniskais nolietojums ir 40 %. Apsekošanas brīdī tika konstatēti durvju un logu hermetizācijas šuvju defekti, neblīvumi. Kopumā durvju un logu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, lielākā daļa durvju un logu bloki ir tehniski nolietojušies. Konstatēta logu un durvju krāsas atslāņošanās,  koksnes zudumi.

Logu un durvju jautājuma vienota risināšana ir nepieciešama atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām. Pēc iespējas – restaurēšana, ja nav šādu iespēju, tad atjaunošana vai izgatavošana pēc esošā parauga, lai nodrošinātu ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanu/nepasliktināšanos un saglabātu ēkas vizuālo izskatu.

 

 

Skaidrojumu sagatavoja:

Marita Mūze, sabiedrisko attiecību specialiste pēc Smiltenes novada muzeja, Bilskas pagasta pārvaldes un Saimnieciskas darbības nodaļas sniegtās informācijas

 

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider