2021. gada 4. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada dome sveic novada pedagogus

Šī gada 29.septembrī, Skolotāju dienas pasākumā tika apbalvoti 38 konkursa “Par sasniegumiem izglītībā” uzvarētāji. Smiltenes novada domes Pateicības rakstu un naudas balvu konkursa laureātiem pasniedza Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore.

Konkursa “Par sasniegumiem izglītībā” mērķis ir stiprināt pedagoga, pedagoga palīga, skolotāja logopēda, pedagoga – karjeras konsultanta, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, izglītības psihologa, izglītības metodiķa un izglītības iestādes bibliotekāra profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā, motivēt pedagogus un atbalsta personālu radošam darbam. Smiltenes novada domes priekšsēdētājs ir pateicīgs visiem novada izglītības iestāžu darbiniekiem, kas ik dienas sniedz savu ieguldījumu strādājot ar novada bērniem: “Jums, pedagogi, ir paveicies ar tik spēcīgu aizmuguri – visi novada bērni ir jūsu spēks, tie atceras par jums ne tikai šodien, bet vienmēr, kad zināšanas, ko esat iesējuši jauniešu pieredzē un prasmēs, sāk veidot augļus. Paldies Jums par šo vērtīgo darbu, ko dariet ik dienas, no Jums veidojas mūsu vērtības un nākotne!” Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore novada pedagogiem uzteica, cik vērtīgs ir bijis pedagogu darbs iepriekšējā mācību cēlienā un cik nozīmīgs tas ir ikdienas saviem audzēkņiem:  “Skolēni, reizēm pat visa mūža garumā, arvien atgriežas pie saviem mīļajiem skolotājiem, sakot paldies par zināšanām, iemaņām un dzīvot prasmi. Paldies Jums par padarīto laikā, kad ir bijuši jāpieņem lieli izaicinājumi, paldies par pašaizliedzīgo un milzīgo darbu, kas ieguldīts, lai palīdzētu audzēkņiem, viņu vecākiem un visai sabiedrībai pārvarēt šo grūto periodu. Lai mums visiem juki svētki un lai neredzamais vīruss ātrāk atkāpjas no mūsu mīļās zemītes”. 

Nominācijā “Sasniegumi mācību darbā” pateicības rakstus saņem 8 izglītības iestāžu darbinieki, kas nodrošina kvalitatīvas un stabilas zināšanas, prasmes un iemaņas skolēniem: Launkalnes sākumskolas pirmsskolas skolotāja Sindija Paparde veido pašvadītas mācīšanās pamatus jaunākā vecuma bērniem, veido drošu un atbalstošu vidi pirmajā mācību pieredzē. Smiltenes vidusskolas sākumskolas skolotāja Valija Rupaine ir prasīga, māca padarīt jebkuru darbu precīzi, kārtīgi un rūpīgi. Ikvienā skolēnā veido atbildības sajūtu un motivē sekmīgi apgūt mācību vielu. Variņu pamatskolas sākumskolas skolotāja Ilva Medne ļoti rūpīgi gatavojas mācību stundām, organizē tās mērķtiecīgi un atbildīgi, skolotājai ļoti labi izdodas izveidot sadarbību ar audzēkņu vecākiem. Variņu pamatskolas skolotāja un direktores vietniece mācību darbā Iveta Mazjāne ļoti godprātīgi izturas pret saviem darba pienākumiem, ir precīza, taktiska, iemantojusi kolēģu cieņu, kā arī ar cieņu un sirsnību izturas pret audzēkņiem. Variņu pamatskolas sākumskolas skolotāja Laila Stīpniece vienmēr atrod laiku gan skolēniem, gan kolēģiem, mācību darbā arvien atrod jaunas metodes, kas veicina aktīvu līdzdalību un skolēnu interesi mācību procesā. Smiltenes novada speciālās pamatskolas matemātikas skolotāja Ilze Lapiņa prot ieinteresēt bērnu, izmantojot dažādus paņēmienus – spēles un jaunākās tehnoloģijas. Ar skolotājas atbalstu rēķināt iemācās pat bērni, kam ir lielas grūtības apgūt mācību vielu. Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes logopēds Andra Morīte aktīvi iesaistās iestādes mācību procesā, piedāvājot savu pieredzi un metodes mācību procesam grupu skolotājiem. Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas skolotāja Aiga Ķestere ir atraktīva un mērķtiecīga, rada jaunas dziesmas un izdomā interesantas darba metodes, īpaši daudz pielieto logoritmiku, strādājot ar speciālo programmu bērniem.  

Nominācijā “Sasniegumi audzināšanas darbā” pateicības rakstus saņem 12 pedagogi, kam ir panākumi vispārcilvēcisko vērtību ieaudzināšanā: Bilskas pamatskolas pirmsskolas skolotāja Eva Kauliņa audzēkņiem sniedz ne tikai zināšanas, bet palīdz augt par krietniem cilvēkiem. Pašaizliedzīgi iegulda enerģiju, lai audzēkņos koptu tādas vērtības kā mīlestība pret savu zemi, tautu, kultūru un valodu. Bilskas pamatskolas pirmsskolas skolotāja palīgs Inese Puriņa palīdz bērniem atrast atbildes uz audzēkņu zinātkārajiem jautājumiem reizē radot drošu pamatu viņu tālākajai dzīvei. Viņa palīdz saprast daudzas dzīves patiesības, sniedz zināšanas un pieredzi. Blomes pamatskolas pirmsskolas skolotāja Zanda Pukste veiksmīgi strādā pie audzēkņu vispārcilvēcisko īpašību ieaudzināšanas un nostiprināšanas. Vienmēr ir izpalīdzīga un atsaucīga. Blomes pamatskolas pirmsskolas skolotāja palīgs Everita Akmentiņa ir pieredzes bagāta, izpalīdzīga un radoša, kas dāsni dalās ar savām idejām. Katram atgadījumam prot atrast risinājumu, lai bērni justos droši un pārliecināti par sevi. Launkalnes sākumskolas pirmsskolas skolotāja palīgs Anda Ļvova savus darba pienākumus veic akurāti, pārzina katra bērna individuālās vajadzības, turklāt bērna intereses vienmēr tiek rūpīgi uzklausītas un atbalstītas. Palsmanes pamatskolas skolotāja Ilva Pētersone skolā ieguldījusi lielu darbu mērķtiecīga audzināšanas procesa vadīšanā, savos skolēnos veicina attīstību saskarsmes kultūrā, vērtību izglītībā un karjeras plānošanā. Smiltenes vidusskolas sākumskolas skolotāja Regīna Zariņa par lielāko vērtību audzināšanas darbā uzskata cieņu pret sevi, citiem un apkārtējo pasauli, viņa ir prasīga un taisnīga, māca būt vērīgiem, izkopt savu iekšējo pasauli un vērtēt citu cilvēku rīcību, tā attīstot kritisko domāšanu. Smiltenes vidusskolas skolotāja Ilma Reimane apliecina dziļu spēju izprast un sadarboties ar jaunieti pieaugšanas procesā. Skolotāja vienmēr ir izcēlusi tradīciju nozīmi un ar atsaucību piedalījusies jauniešu rosinātās aktivitātēs, ik dienas rūpējas lai jaunieši nepazaudē gribasspēku un mērķtiecību. Smiltenes novada izglītības psihologs Inese Rieksta ir uz sadarbību vērsta, pozitīva, ar augstu atbildības sajūtu, tāpēc bieži vien dara vairāk nekā noteikts amata pienākumos. Iedziļinās katra audzēkņa medicīniska rakstura individuālajās problēmās un piemeklē vislabāko risinājumu. Smiltenes novada izglītības logopēds Ārija Baumane ar sirsnību un profesionāli attiecas pret visiem audzēkņiem un viņu vecākiem. Sniedz idejas logopēdisko problēmu risināšanai un iesaka sadarbības formas un metodes turpmākajam darbam, kā arī ievieš tās savā darbā. Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs Selga Ābele prot atrast pieeju katram bērnam it īpaši tiem, kas uzsāk pirmās gaitas bērnudārzā. Prot apvienot saimnieciskos pienākumus ar izglītošanas un audzināšanas pienākumiem. Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotāja palīgs Zita Rubene būdama ļoti akurāta un atsaucīga, rada apstākļus, lai ikdienas mācību un audzināšanas process grupā būtu drošs un atbilstošs. Bērni apgūst pirmās iemaņas pašapkalpošanās prasmēs, veido labvēlīgas savstarpējās attiecības, attīsta valodu. Zita ir palīgs visās grupas ikdienas situācijās.

Nominācijā “Sasniegumi radošumā un inovācijās” pateicības rakstus saņem 8 pedagogi, kas aizvien atrod jaunas pieejas, metodes, ievieš tās ikdienā un iedrošina pārējos kolēģus: Grundzāles pamatskolas mūzikas skolotāja Dace Purvlīce ir radošuma un enerģijas lādiņš ikvienam, komponē dziesmas skolas korim un ansamblim, ievieš praktisko muzicēšanu savās stundās, radot iespēju katram skolēnam attīstīt sevi mūzikā. Smiltenes vidusskolas pirmsskolas skolotāja Mairita Belozareviča rosina bērnus attīstīt uzņēmību un darboties radoši, prot bērnus sagatavot mācībām skolā, kā arī izmanto jaunākās informācijas komunikācijas tehnoloģijas, talanti atklājas arī svētku organizēšanā un telpu noformēšanā. Smiltenes vidusskolas pirmsskolas skolotāja palīgs Ineta Dišlere ļoti labi pārzina mazo bērnu rūpes un raizes, regulāri palīdz sagatavot metodiskos materiālus, sniedz idejas un palīdz iekārtot un rotāt grupu telpas. Smiltenes novada speciālās pamatskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja Vineta Iņģiste  savā brīvajā laikā vāc dabas materiālus un informāciju par noformēšanu, lai skolas telpas padarītu vēl skaistākas. Smiltenes novada speciālās pamatskolas internāta skolotāja un bibliotekāre Vineta Gutāne bibliotēkā organizē dažādus pasākumus, erudīcijas spēles un konkursus, kas veicina bērnu interesi par jaunāko literatūru un grāmatu lasīšanu. Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotāja Līga Veigule rada drošu un darbīgu vidi, kurā ikviens bērns var darboties, kļūdīties, mācīties un augt. Aktīvi atbalsta kompetenču pieeju mācību saturā, plāno ekskursijas, rotaļnodarbības dabā, piedalās konkursos un veido telpu noformējumu. Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotāja Inese Skudriņa ir spilgta un krāsaina personība, prot radīt estētisku un gaumīgu vidi. Aktīvi papildina grupas materiālo bāzi, spēj radīt jaunus risinājumus bērnu izzinošai un aktīvai darbībai. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe Kitija Klempnere vienmēr ir enerģiska un radoša, ar pieredzes bagātību papildina jebkuru pasākumu, pieņemto lēmumu un jauno ideju. Savu darbu uztver nopietni, nebaidās ieteikt treneriem jaunas vai citādākas darba metodes, veido skolas vēstures grāmatu ar spilgtākajiem sasniegumiem.

Nominācijā “Sasniegumi izglītības iestādes vadīšanā” pateicības rakstus saņem 5 izglītības iestāžu darbinieki par kvalitatīvu pedagoģisko un saimniecisko vadību, mūsdienīgu izglītības darba organizāciju: Grundzāles pamatskolas skolotāja un direktores vietniece izglītības jomā Ilva Harkina nebaidījās organizēt attālināto mācību procesu, ar optimismu un pozitīvismu radīja kolēģos drošības un stabilitātes sajūtu. Kolēģi vienmēr saņem aktuālo informāciju un atbalstu problēmu risināšanā. Smiltenes vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Sandra Ozoliņa ir veltījusi lielu darbu, lai skolā tiktu ieviests jaunais mācību saturs. Ir atbalstoša un prot mazināt stresa līmeni, kā arī nonākt pie jauniem risinājumiem pārmaiņu procesā. Smiltenes vidusskolas saimniecības vadītāja Maruta Brence ar izteiktu atbildības sajūtu, labām saskarsmes spējām godprātīgi attiecas pret savu darbu. Lielā pieredze darbinieku vadībā un saimniecisko funkciju nodrošināšanā ir palīdzējusi risināt Smiltenes vidusskolas pārbūves jautājumus. Smiltenes vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Marija Marksa ātri prot reaģēt situācijās, vienmēr rod vislabāko risinājumu gan skolēniem, gan skolotājiem. Savās prasībās ir konsekventa, ar cieņu izturas pret skolēniem un skolotājiem. Smiltenes Mākslas skolas direktors Haralds Balodis strādā skolas attīstībai, dara to pieejamu ikvienam uz radošu attīstību un kultūru vērstam jaunietim. Jautājot, kā viņš pats jūtas vadītāja lomā, direktors atbild: “Es esmu kā Gaujas plostnieks, kam jāizvada skola caur laika līkločiem, krācēm un atvariem”.

Nominācijā “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem” Pateicības rakstus saņem 5 Smiltenes novada pedagogi: Smiltenes vidusskolas angļu valodas skolotāja Gundega Upeniece iedziļinās mācību diferenciācijas, individualizācijas un personalizācijas jautājumos, kas, saistot ar skolotājas radošo pieeju mācībām, sniedz vērā ņemamus mācību rezultātus valsts pārbaudes darbos un starptautiskos konkursos. Smiltenes Mūzikas skolas pedagogs Aija Krūze māca flautas spēli un dara to ar degsmi, īpaši var izcelt darbu ar talantīgajiem bērniem, pagājušajā mācību gadā audzināmie piedalījās 10 dažāda mēroga konkursos un koncertos, pārstāvot gan Smiltenes novadu, gan Mūzikas skolu. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas treneris Guntars Markss izmanto dažādas inovācijas savā profesionālajā darbībā, izmanto individuālu pieeju katram audzēknim, kuri dažāda mēroga sacensībās uzrāda ļoti labus sasniegumus. Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas treneris Ingars Grēns ir liels sava darba entuziasts, treneris var lepoties ar diviem izaudzinātiem Latvijas izlases dalībniekiem U 16 vecuma grupā. Smiltenes mūzikas skolas pedagogs Jānis Žagariņš māca ģitārspēli, kas viņam pašam ir sirdslieta, tādēļ spēj aizraut daudzus bērnus un jauniešus. Viņa audzēkņi piedalās dažādos konkursos, kuros saņem augstas vietas un novērtējumu.

 

Smiltenes novada dome saka lielu paldies visiem novada pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, vēlot veselību un prieku par ikdienas darbu!

 

Informāciju sagatavoja, 

Linda Beitika

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: Santa Sinka 

 

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider