2021. gada 13. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldības attīstības iecere Pils ielas 9 īpašumam Smiltenē

2020.gada sākumā Smiltenes novada dome no fiziskas personas iegādājās nekustamo īpašumu Pils ielā 9 (ar kopējo platību 10 755 m2 un 8 būvēm), kas bija nonācis tirgošanā, ar mērķi pašvaldības autonomo funkciju vajadzībām. Pirkuma līguma summa 91 612,55 EUR.

2021.gadā pašvaldības galvenā iecere un plānotais darbs ir saistīts ar īpašuma jeb kvartāla idejas koncepta un stratēģijas izstrādi. Pašvaldības speciālisti ir apkopojuši dažādas izteiktās idejas, ierosinājumus, vajadzības pēc telpām, kas šobrīd pietrūkst –  telpas bibliotēkai, jauniešu interešu centrs, koprades telpas uzņēmējiem un telpas mazajiem uzņēmējiem. Pašvaldība saredz šo vietu, kur plānoti un neplānoti satiekas radoši cilvēki un rada jaunas idejas, to panākot gan fiziski kompleksā izvietojot dažādas iestādes, kas piesaista, pulcē dažādus cilvēkus – jaunos un inovatīvos uzņēmējus, jauniešus, radošo industriju pārstāvjus, zinātkāros, aktīvos un radošos, gan veicinot sadarbību, mijiedarbību caur pasākumiem, apmācībām un aktivitātēm ar visu paaudžu iedzīvotājiem. Pie kopējā redzējuma un koncepta vēl ir jāstrādā, kopā jāvienojas, kā arī jāizvērtē, lai šīs dažādās idejas kalpotu un attīstītos ilgtermiņā. Pašvaldības speciālisti teritorijai jeb uzsāktajam projektam ir devuši arī nosaukumu “Smiltenes novada Viedrades kvartāls”. 

2021.gadā būtiskākais ir izstrādāt un apstiprināt šīs teorijas attīstības konceptu, tāpēc pirmais uzdevums ir darbs pie Viedrades kvartāla procesu un pakalpojumu dizaina un telpiskās attīstības stratēģijas izstrādes, ko pašvaldība plāno uzsākt aprīlī. Par attīstības stratēģijas izstrādi pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “H2E” par 9915,95 EUR, t.sk. PVN. Galvenie darba uzdevumi ir: izstrādāt vispārējās situācijas analīzi un kontekstu; veikt līdzvērtīgu piemēru analīzi; dažādu alternatīvu izvērtēšanu; izstrādāt nākotnes perspektīvas un attīstības virzienus, t.sk arī no vietas telpiskās puses, definēt dizaina mērķus; definēt mērķauditorijas un lietotājus, kā arī  definēt  “Ko darīt” un “Ko nedarīt”.

Stratēģijas izstrādes laikā paredzēts iesaistīt sabiedrību, tāpat ir plānotas starpstadiju un gala ziņojuma/materiālu prezentācijas Smiltenē vai tiešsaistes platformā. Viedrades kvartāla attīstības stratēģijas izstrādes termiņš ir trīs mēneši. Izstrādāto stratēģiju paredzēts izmantot kā pamatdatus kvartāla būvniecības ieceres projektēšanas darba uzdevuma sagatavošanai.

Otrs būtisks uzdevums ir meklēt atbalsta programmu iespējas un finansējuma piesaisti šīs teritorijas attīstībai, lai pašvaldība var piesaistīt finansējumu gan būvprojekta izstrādei, gan būvniecībai. 2019.gada nogalē sadarbībā ar citām pašvaldībām iesniedza projektu pieteikumu “Talantu ekonomiskā zona” programmā Urban Innovative Actions programma (UIA), ar mērķi piesaistīt apmēram 1 milj. EUR finansējumu. Diemžēl šajā uzsaukumā netika apstiprināts neviens Latvijas projekta pieteikums. Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa turpina aktīvi meklēt programmas finansējuma piesaistei.    

Ņemot vērā, ka projekta pieteikums neguva atbalstu, 2020.gadā iepirkuma procedūra par būvniecības ieceres projektēšanu netika veikta. 2021.gada apstiprinātajā iepirkuma plānā iepirkuma procedūra par būvniecības ieceres projektēšanu pagaidām nav plānota, jo tiek strādāts pie teritorijas attīstības koncepta, kas paredzēts projektēšanas darba uzdevuma sagatavošanai. Lēmums par finansējuma piešķiršanu, kā arī projekta attīstības termiņiem būs jālemj jaunajiem domes deputātiem.

Ņemot vērā, ka tiek pārpublicēta 2020.gada sākotnējā publiskā iepirkuma plāna aktivitātes, kas vairs nav aktuālas, aicinām iedzīvotājus izmantot oficiālos resursus, kur ir publicēti pašvaldības 2021.gada plānotie iepirkuma konkursi, kas pieejami www.smiltene.lv  sadaļā “Iepirkumi” vai saite uz Elektronisko iepirkumu sistēmu Smiltenes novada pašvaldības profilu:  www.eis.gov.lv/EKEIS/ProcurementPlan

 

Vārds “viedrade”  ir klasificējams kā jaunvārds. Pašvaldība šo vārdu saista ar kopradi, mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu un inovāciju radīšanas iespējām.

 

Sagatavoja:  Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider