2020. gada 3. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Stājas spēkā jauni saistošie noteikumi

Stājušies spēkā pašvaldība izstrādātie 2018. gada 18. decembra Smiltenes novada domes saistošie noteikumi „Par neapbūvētu Smiltenes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu”. 

Noteikumi ir izstrādāti, jo 2018.gada 1.jūlijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas nosaka, ka pašvaldības izvērtē jau izdotos pašvaldību saistošos noteikumus un, ja nepieciešams, līdz 2019.gada 1.janvārim izdod jaunus saistošos noteikumus.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek paredzēti papildus trīs gadījumi, kuros pašvaldība par tai piederošajiem vai piekrītošajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem noteiks lielāku nomas maksu, nekā tas minēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, un tas ir:

  1. par neapbūvētu zemesgabalu, kas ir starpgabals un kura platība ir lielāka par 1,5 ha, nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 20 euro/ha;
  2. par neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts), nomu gadā – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7 euro;
  3. par neapbūvētu zemesgabalu, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai (ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts) nomu gadā – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7 euro.

Nomas maksas apmērs būtiski neatšķirsies no šobrīd spēkā esošajām pašvaldības domes noteiktajām nomas maksām. Noteikumi ir saistoši gan fiziskam, gan juridiskām personām, kuras novada administratīvajā teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.

Ar noteikumiem var iepzīties ŠEIT.

Tāpat stājušies spēkā 2018.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.12/18 “Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, kuri ir nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada dome sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu ar mērķi veicināt jaunu kvalificētu speciālistu piesaisti darbam novada administratīvajā teritorijā, tādejādi nodrošinot pašvaldības funkciju un uzdevumu veiksmīgu izpildi un novada attīstību.

Uz palīdzību var pretendēt kvalificēts speciālists, kurš ieguvis izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā darba vai amata pienākumu veikšanai, un kurš ir uzsācis darbu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, un tie ir:

  1. speciālisti, kuri nepieciešami ar Pašvaldības funkciju izpildi saistītu pārvaldes uzdevumu veikšanai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā vai institūcijā, kura publiskā iepirkuma procedūras rezultātā vai deleģēšanas līguma ietvaros veic ar pašvaldības autonomo funkciju izpildi saistītus pārvaldes uzdevumus;
  2. speciālisti, kuri nepieciešami ar valsts funkciju izpildi saistītu pārvaldes uzdevumu veikšanai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;
  3. speciālisti, kurus nepieciešams nodarbināt Smiltenes novada attīstības programmā noteiktajās attīstāmajās nozarēs:
  4. ražošanas uzņēmumu darbinieki (kokapstrāde, mēbeļu ražošana, šuvēji, tekstilapstrādes speciālisti, pārtikas ražošana, u.c.);
  5. būvniecības uzņēmumu darbinieki (ceļu būves, ēku un remontdarbu celtnieki u.c.).

Speciālists, kurš ir uzsācis darbu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un kurš vēlas pretendēt uz palīdzību, pašvaldībai iesniedz iesniegumu saskaņā ar saistošajos noteikumos minētām prasībām. Speciālists tiek reģistrēts speciālistu Palīdzības reģistrā pēc domes lēmuma pieņemšanas.

Palīdzības reģistrs, ko veido un uztur Sociālais dienests, ir datu kopums par speciālistiem, kuri hronoloģiskā secībā saskaņā ar domes lēmumu atzīti par tiesīgiem saņemt palīdzību un iekļaujami palīdzības reģistrā. Dzīvojamo telpu speciālistam piedāvā īrēt reģistrācijas secībā.

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties ŠEIT.

Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību specialiste

Ceļvedis
Slider