2020. gada 27. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Tiek veikti Vijas upes tīrīšanas darbi

Vijas upes tuvumā dzīvojošie Grundzāles un Bilskas pagastu iedzīvotāji ir pamanījuši, ka jau no septembra tiek veikti Vijas upes tīrīšanas darbi. Valsts nozīmes ūdensnoteka – Vijas upe ir hidromeliorācijas būve, kura pieder valstij un tās ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” . Lai sekmētu  ūdens novadīšanu, ar valsts un ELFLA fonda līdzekļu atbalstu tiek realizēts Vijas upes pārbūves projekts teritorijā no Spikstu tilta līdz Mēru ciemam.

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona Valkas sektora vadītājs Arnis Stīpnieks informē, ka pārbūvei paredzētais valsts ūdensnotekas Vijas upes posms Bilskas un Grundzāles pagastos apkalpo astoņus agrāk izbūvētus (1958.g -1975.g.) un realizētus zemju nosusināšanas projektus 831,6 hektāru kopplatībā. Upes pārtīrīšanas nepieciešamību ierosināja “Kubulnieku” zemju īpašnieki, kuri par saviem līdzekļiem veica savu īpašumu teritorijā esošo grāvju pārtīrīšanu. Par Vijas upes pārbūves darbiem ir informēti 43 pieguļošo zemju īpašnieki.  Attieksme no viņu puses ir ļoti dažāda.  Daudzi ar sapratni izturas pret neērtībām, kas viņiem rodas darbu procesā, jo izprot meliorācijas sistēmas būtību, tās ietekmi uz vidi, saimniecisko darbību un dabas radītiem  procesiem ūdens plūsmas regulēšanā un novadīšanā. Bet ir arī tādi zemju īpašnieki, kuri ar savu bezdarbību kaitē citu zemju īpašniekiem meliorācijas sistēmu un būvju uzturēšanā, nezina vai neievēro ūdensnoteku aizsargjoslu likumā noteiktos pienākumus un  aprobežojumus, meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus. Vijas upes tīrīšanas darbus 11,76 km garumā veic SIA “Lauku apgāds un meliorācija”, izrokamais grunts apjoms – 52,4 tūkst. m3, aptuvenās darbu izmaksas  400 000 Euro. Darbus plānots pabeigt 2018.gadā, bet precīzu darbu pabeigšanas termiņu grūti prognozēt, jo šī gada rudens lietavas būtiski kavēja darbu veikšanas tempu, kā arī pierādīja meliorācijas būvju un sistēmu uzturēšanas darbu akūtu nepieciešamību visā republikā.

Kā cilvēkam ir asinsrite, tā zemei ir ūdensrite. Vijas upes tīrīšana ir viens no darbiem, kas palīdz uzlabot ūdensriti upei piegulošajās lauksaimniecības zemēs. Tāpēc arī es aicinu apkārtējo zemju īpašniekus ar sapratni izturēties pret iespējamām neērtībām darba procesā un savu iespēju robežās sadarboties ar upes tīrīšanas darbu veicējiem.

Informāciju sagatavoja:
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece

Kalendārs

Ceļvedis
Slider