2021. gada 26. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/034 “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” ietvaros norisinās noslēdzošie būvdarbi Dakteru ielā 27.

2021.gada 24.martā ekspluatācijā nodots Smiltenes vidusskolas padomju laika korpuss (K5 korpuss).  Darbi turpinās jaunajā savienojošā mācību  korpusā (K4) pie iekšējiem apdares darbiem, ēkas korpusu fasādes montāžas un apdares, āra labiekārtošanas darbiem un uzsākti demontāžas darbi ēkas vēsturiskajā korpusā, lai veiktu projektā paredzēto būvkonstrukciju izbūvi ēkas korpusu savienošanai. Jaunais mācību korpuss ir veidots kā 3 stāvu apjoms. Jaunā būvapjoma 1.stāvā atradīsies dežuranta telpa, garderobe, daudzfunkcionālā auditorija ar skatuves zonu, virtuves bloks, tualetes, noliktavas, telpas skolas tehniskajam personālam, lifts. Būvapjoma 2.un 3.stāvā atradīsies mācību auditorijas, metodisko materiālu palīgtelpas, tualetes. No ēkas savienojošā korpusa tiks nodrošināta vides pieejamība visā Smiltenes vidusskolā ar pārejām uz skolas padomju laika korpusu (K5) un skolas vēsturisko korpusu (K1).

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Būvdarbus veic SIA “R.K.C.F. Renesanse”. Darbus plānots pabeigt 2021.gada rudenī.

Secīgi pēc projektā “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” paredzēto korpusu savienojošo konstrukciju izbūves skolas vēsturiskajā korpusā tiks uzsākti  pārbūves darbi.  

2021.gada 9.aprīlī Smiltenes novada dome, veicot sarunu procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta b) apakšpunktu, kas noteic, ka Pasūtītājs līgumu var noslēgt ar konkrētu piegādātāju, ja nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ, ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar esošo būvnieku SIA “R.K.C.F. Renesanse” par pārbūves darbu veikšanu Smiltenes vidusskolas vēsturiskajā korpusā (K1 korpuss). Paredzētā līgumcena 699341,96 EUR bez PVN.

Pašvaldība lēmumu pieņēma, jo jaunā korpusa (K4) un vēsturiskā korpusa (K1) savienojošo būvkonstrukciju elementu izbūvi nevarēja tehniski nodalīt starp dažādiem būvdarbu veicējiem, neradot būtiskas grūtības būvdarbu veicējiem un pasūtītājam, lai nodrošinātu nepārtrauktu esošo inženiertīklu darbību un esošo telpu ekspluatāciju.  Papildus K4 korpusā pārbūves laikā konstatēti apstākļi, kas neļauj pabeigt būvprojektā paredzētos darbus bez papildus darbu veikšanas K1 korpusā. Secīgi neuzsākot pārbūves darbus K1 korpusā, pagaidu papildus darbu veikšana radīja būtiskus papildus nelietderīgus izdevumus, tehniskus sarežģījumus, kā arī nesaimniecisku projektā piešķirtā finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma ieguldīšanu.

Būvdarbu ietvaros paredzēts veikt esošo inženiertīklu demontāžu, apgaismojuma tīklu pārbūvi, karstā ūdens apgādes un apkures sistēmas un tīklu pārbūvi, ventilācijas sistēmas izbūvi. Tāpat tiks veikta telpu plānojuma izmaiņas, iekšējās apdares darbi, ēkas fasādes apdare un remonts, elektronisko sakaru sistēmas un tīklu izbūve, ugunsgrēka atklāšanas sistēmas izbūve. Ēkas 1.stāvā atradīsies skolas administrācijas telpas, skolotāju istaba, telpas medpunktam, psihologam un sociālajam darbiniekam, mācību telpas; 2.stāvā atradīsies mācību telpas, sapulču telpa (zāle), skolēnu pašpārvaldes telpa; 3.stāvā – skolas radošā un muzeja telpa. Darbus plānots pabeigt 2021.gada rudenī.

 

 

 

Sagatavoja: Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste

KalendārsSlider