Domes sēdes

25.05.2021

Smiltenes novada domes sēde 26.05.2021.

Darba kārtība precizēta Lejuplādēt Darba kārtība
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi

11.05.2021

Smiltenes novada domes ārkārtas sēde 11.05.2021.

Darba kārtība Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
262. Par augstas gatavības investīciju projekta „Smiltenes vidusskolas un inženiertīklu pārbūve” pieteikuma iesniegšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanai
#
#
263. Par augstas gatavības investīciju projekta „Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, II kārta” pieteikuma iesniegšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanai
#

28.04.2021

Smiltenes novada domes sēde 28.04.2021.

Darba kārtība (precizēta) Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
197. Par izmaiņām Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra amatu vienību sarakstā
#
#
198. Par SIA „ZAAO” 2020.gada pārskata izskatīšanu
#
#
199. Par A. P.-P. 2021.gada 3.marta un 23.marta iesniegumu
#
#
200. Par Atzinuma par būves pārbaudi Nr.BIS-BL-19.9-2020-121059 (12.22/20/114) apstrīdēšanu
#
#
201. Par Atzinuma par būves pārbaudi Nr.BIS-BL-19.9-2020-13542 (12.22/20/124) apstrīdēšanu un būvvaldes faktisko rīcību
#
#
202. Par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
203. Par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
204. Par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam "Vecpalsas", Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
205. Par elektroniskās izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam Cēsu iela 10-4 Blome, Blomes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
206. Par elektroniskās izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam Cēsu iela 10 - 7 Blome, Blomes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
207. Par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
208. Par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
209. Par nekustamā īpašuma "Tīreļi", Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
210. Par nekustamā īpašuma “Siļķītes”, Blomes pagastā, atsavināšanu, pārdošanu par brīvu cenu un cenas noteikšanu
#
#
211. Par izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam Ilgas 161, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
212. Par izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam F/A Dzeņi, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
213. Par izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Brīvzemes”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
214. Par nekustamā īpašuma “Mežvijas”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
215. Par nekustamā īpašuma "Kazēkas 2", Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
216. Par valstij piekritīgu zemi
#
#
217. Par telpu grupu adresēm Baznīcas laukumā 11A, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
218. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
#
#
219. Par nekustamā īpašuma “Priedītes”, Variņu pagastā, sadalīšanu
#
#
220. Par nekustamā īpašuma “Dambīši”, Bilskas pagastā, sadalīšanu
#
#
221. Par nekustamā īpašuma “Jaunslīpi”, kadastra numurs 94760120074, sadalīšanu
#
#
222. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Valmieras iela 11B k-8”, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
223. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Kalnasilmaļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
224. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Vārpa 1-2”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
225. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Strautiņi”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
226. Par zemes ierīcības projekta “Strēbeles 2”, Smiltenes pagastā, izpildes termiņa pagarināšanu
#
#
227. Par zemes ierīcības projekta “Bērzkalni 1”, Bilskas pagastā, apstiprināšanu
#
#
228. Par zemes ierīcības projekta “Vaļņu iela 8”, Smiltenē, apstiprināšanu
#
#
229. Par zemes ierīcības projekta “Rusini - Dambīši”, Bilskas pagastā, apstiprināšanu
#
#
230. Par zemes ierīcības projekta “Dadži”, Bilskas pagastā, apstiprināšanu
#
#
231. Par zemes ierīcības projekta “Mācītājmuiža”, Smiltenes pagastā, apstiprināšanu
#
#
232. Par zemes ierīcības projekta “Ceļmalas”, Variņu pagastā, apstiprināšanu
#
#
233. Par nekustamā īpašuma “Centra katlu māja”, Palsmanes pagastā, nomu
#
#
234. Par nekustamā īpašuma “Centra katlu māja”, Palsmanes pagastā, nomu
#
#
235. Par nekustamā īpašuma “Kultūras nams”, Palsmanes pagastā, nomu
#
#
236. Par nekustamā īpašuma “Valsts brīvā zeme (Kamaldiņa 8)”, Smiltenes pagastā, nomu
#
#
237. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 8A, Smiltenē, nomu
#
#
238. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 8A, Smiltenē, nomu
#
#
239. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 8A, Smiltenē, nomu
#
#
240. Par nekustamā īpašuma “Robežnieki”, Palsmanes pagastā, nomu
#
#
241. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības zemes gabals Nr. 1”, Launkalnes pagastā, nomu
#
#
242. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības zemes gabals Nr. 1”, Launkalnes pagastā, nomu
#
#
243. Par nekustamā īpašuma “Kalēji”, Bilskas pagastā, nomu
#
#
244. Par nekustamā īpašuma “Kalnasilmaļi”, Bilskas pagastā, nomu
#
#
245. Par nekustamā īpašuma “Ezerkalni”, Bilskas pagastā, nomu
#
#
246. Par zemes nomas līgumu parādu piedziņas neiespējamību un debitoru parādu norakstīšanu
#
#
247. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
#
#
248. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
#
#
249. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” ieceres realizēšanai daudzdzīvokļu mājas Dakteru ielā 59, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai
#
#
250-254. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
#
#
255. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” izsludināšanu
#
#
256. Par grozījumiem domes 2019.gada 26.jūnija lēmumā Nr. 453 “Par Uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” rezultātu apstiprināšanu”
#
#
257. Noteikumu “Grozījumi Smiltenes novada domes 2019.gada 27.februāra noteikumos Nr.5/19 “Smiltenes novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi” projekta apstiprināšanu
#
#
258. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā, grozījumiem Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plānā
#
#
259. Par projekta “Atmodas ielas seguma nomaiņa Smiltenē” īstenošanu un finansēšanas kārtību
#
#
260. Par apbūves tiesības līguma slēgšanu ar Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi par apbūves tiesību iegūšanu uz zemi Baznīcas laukumā 1, Smiltenē
#
#
261. Par Smiltenes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
#

31.03.2021

Smiltenes novada domes sēde 31.03.2021.

Darba kārtība (precizēta) Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
127. Par telpu nomas līguma noslēgšanu Tilta ielā 5, Grundzālē, Grundzāles pagastā
#
#
128. Par nekustamā īpašuma “Brūkšu kalte”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
129. Par nekustamā īpašuma “Ilgas 161”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
130. Par nekustamā īpašuma Cēsu iela 10 – 4, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, atsavināšanu
#
#
131. Par nekustamā īpašuma Cēsu iela 10 – 7, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, atsavināšanu
#
#
132. Par adreses “Sieri”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, piešķiršanu
#
#
133. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai “Donas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads
#
#
134. Par nekustamā īpašuma “Dainas”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
135. Par nekustamā īpašuma “Zaķīši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
136. Par nekustamā īpašuma “Zemītes”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
137. Par nekustamā īpašuma “Purenes”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
138. Par zemes vienības sadali, nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu
#
#
139. Par nosaukuma “Krasta iela 14”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, piešķiršanu
#
#
140. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Ezerlejas”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā
#
#
141. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Mētras iela 2A k-5”, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
142. Par zemes ierīcības projekta “Atmodas iela 14 – Jaunā iela 1”, Smiltenē, apstiprināšanu
#
#
143. Par zemes ierīcības projekta “Līdaku pļavas”, Launkalnes pagastā, apstiprināšanu
#
#
144. Par zemes ierīcības projekta “Līdakas”, Launkalnes pagastā, apstiprināšanu
#
#
145. Par zemes ierīcības projekta “Kalnagrošļi”, Variņu pagastā, apstiprināšanu
#
#
146. Par zemes ierīcības projekta “Lejas Prieņi”, Brantu pagastā, apstiprināšanu
#
#
147. Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 1, Smiltenē, nomu
#
#
148. Par nekustamā īpašuma “Krūmalas”, Bilskas pagastā, nomu
#
#
149. Par nekustamā īpašuma “Kalēji”, Bilskas pagastā, nomu
#
#
150. Par nekustamā īpašuma “Vilkukalni”, Palsmanes pagastā, nomu
#
#
151-160. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
#
#
161. Par dalību projektā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
#
#
162. Par Drustu pagasta biedrības „Tautskola 99 Baltie Zirgi” Smiltenes novadā deklarēto izglītojamo līdzfinansēšanu vispārējās izglītības programmas apguvei
#
#
163. Par projekta (Green Palette) ietvaros izstrādāto ezeru apsaimniekošanas plānu apstiprināšanu
#
#
164. Par projekta (Green Palette) ietvaros izstrādāto ezeru ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu apstiprināšanu
#
#
165. Par projekta "Mēru muižas durvju nomaiņa" īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
#
#
166. Par 2021.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā izsludināšanu
#
#
167. Par Launkalnes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
#
#
168. Par grozījumu veikšanu Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu konkursa nolikumā
#
#
169. Grozījumi Smiltenes novada domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā „Smiltenes novada domes Licencēšanas komisijas nolikums”
#
#
170. Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/20/I/020) “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā” īstenošanai
#
#
171. Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/20/I/019) “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” īstenošanai
#
#
172. Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” īstenošanai
#
#
173. Par līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"”
#
#
174. Par līdzdarbības līguma slēgšanu
#
#
175. Par līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”
#
#
176. Par nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu
#
#
177. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Smiltenes NKUP”
#
#
178. SIA „Smiltenes NKUP” 2020.gada pārskata izskatīšana un sabiedrības 2020.gada peļņas izlietojums
#
#
179. Par papildinājumu SIA „Smiltenes NKUP“ vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.-2021.gadam
#
#
180. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2020.gada pārskata izskatīšana
#
#
181. SIA „Līvena aptieka” 2020.gada pārskata izskatīšana un sabiedrības 2020. gada peļņas izlietojums
#
#
182. Pārskata par Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības attīstības plāna 2019.-2025.gadam īstenošanu 2020.gadā apstiprināšanu
#
#
183. Par A. Zīveres atbrīvošanu no Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata
#
#
184. Par iecelšanu Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja amatā
#
#
185. Par Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas amatu savienošanu
#
#
186-188. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
#
#
189. Saistošo noteikumu Nr. 5/21 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā”” projekta apstiprināšana
#
#
190. Saistošo noteikumu Nr. 6/21 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/17 "Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā”” projekta apstiprināšana
#
#
191. Par izmaksām uz vienu izglītojamo
#
#
192. Par Smiltenes novada domes 2020. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 20/20 “Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā” precizēšanu
#
#
193. Par Smiltenes novada domes 2021. gada 24. februāra saistošo noteikumu Nr. 4/21 ”Par Smiltenes novada simboliku” precizēšanu
#
#
194. Saistošo noteikumu Nr. 5/21 „Grozījums 2011. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/11 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā"” projekta apstiprināšana
#
#
195. Par izmaksām uz vienu personu
#
#
196. Par finansējuma piešķiršanu
#

24.02.2021

Smiltenes novada domes sēde 24.02.2021.

Darba kārtība (precizēta) Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
72. Par projekta “Transportlīdzekļu novietne Raiņa ielā (no Mētras ielas līdz Galdnieku ielai), Smiltenē, Smiltenes novadā” īstenošanu un finansēšanas kārtību
#
#
73. Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr.4/21 „Par Smiltenes novada simboliku” projekta apstiprināšana
#
#
74. Noteikumu „Par Smiltenes novada pašvaldības oficiālo tīmekļvietņu un saziņas platformu uzturēšanu un lietošanu” projekta apstiprināšana
#
#
75. Par Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņu Nr.899 un Nr.904 adreses maiņu
#
#
76. Par Smiltenes novada bāriņtiesas locekles amatu savienošanu
#
#
77. Par nekustamā īpašuma “Strēlnieki”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
78. Par nekustamā īpašuma “Kazēkas 2”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
79. Par nekustamā īpašuma “Tīreļi”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
80. Par adreses “Brūkšu kalte”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, piešķiršanu
#
#
81. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Valmieras iela 11B k-36”, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
82. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Valmieras iela 11B k-35”, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
83. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
#
#
84. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai “Pavasari”, Blomes pagasts, Smiltenes novads
#
#
85. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu Bilskas pagastā, nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu
#
#
86. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu, nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu
#
#
87. Par nekustamā īpašuma “Brūkšu kalte”, Smiltenes pagastā, nomu
#
#
88. Par nekustamā īpašuma “Mežvijas”, Palsmanes pagastā, nomu
#
#
89. Par nekustamā īpašuma “Priedoles”, Palsmanes pagastā, sadalīšanu
#
#
90-106. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
#
#
107. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
#
#
108. Par zemes ierīcības projekta “Priedaines”, Bilskas pagastā, apstiprināšanu
#
#
109. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu noteikšanu 2021.gadam
#
#
110. Par nekustamā īpašuma samaksas termiņa pagarināšanu
#
#
111. Par līguma pārtraukšanu un pamatlīdzekļu pārņemšanu
#
#
112. Par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskas zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
#
#
113. Par projekta iesnieguma „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2021.gadā” sagatavošanu Zivju fondam
#
#
114-116. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
#
#
117. Par dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu un pārreģistrēšanu
#
#
118. Par finansiālu atbalstu projekta "Piemiņas vieta pie Amatas stacijas 1949.gada 25.martā uz Sibīriju deportētajiem 1318 cilvēkiem" īstenošanai
#
#
119. Par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju
#
#
120. Par grozījumu Smiltenes novada pašvaldības domes 2019.gada 26.jūnija lēmumā Nr.455 “Par projekta iesnieguma "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa pasākumam Nr.9.3.1.”
#
#
121. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2020.gada 29.jūlija lēmumā Nr.454 “Par projekta iesnieguma "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā" sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa pasā
#
#
122. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada speciālās pamatskolas internātam
#
#
123. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā
#
#
124. Par pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs” vadītāja iecelšanu
#
#
125. Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu
#
#
126. Par sadarbības līguma slēgšanu par Smiltenes novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas finansējuma nodrošināšanu un izlietojuma kārtību 2021.gada pašvaldību vēlēšanu sarīkošanai
#

10.02.2021

Smiltenes novada ārkārtas domes sēde 10.02.2021.

Darba kārtība Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
66. Par saistošo noteikumu Nr. 3/21 „Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžets” projekta apstiprināšanu
#
#
67. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu trīs gadiem
#
#
68. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu amatu vienību sarakstu apstiprināšanu
#
#
69. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2017.gada 27.decembra lēmumā “Par projekta iesnieguma "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu” (sēdes protokols Nr.19; 4.§.)
#
#
70. Par amatiem, kurus ieņemošas amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)
#

02.02.2021

Smiltenes novada ārkārtas domes sēde 01.02.2021.

Darba kārtība Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
65. Par Smiltenes novada domei izsniegto aizdevumu pārjaunojuma līguma slēgšanu
#

27.01.2021

Smiltenes novada domes sēde 27.01.2021.

Darba kārtība precizēta Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
1. N. Z. iesnieguma izskatīšana
#
#
2-3. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
#
#
4. Par adreses “Tāles”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, piešķiršanu
#
#
5-11. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
#
#
12. Par zemes ierīcības projekta “Medņi”, Variņu pagastā, apstiprināšanu
#
#
13-25. Par nekustamo īpašumu nomu
#
#
26-38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
#
#
39. Par pilnvarojumu Smiltenes novada domes izpilddirektoram noteikt aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus
#
#
40-47. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
#
#
48. Par telpu nomas tiesību rakstisku izsoles apstiprināšanu karsto dzērienu automāta iekārtu izvietošanai
#
#
49. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu telpām Birzuļu tautas namā, Mēros, Bilskas pagastā
#
#
50. Par jaunveidojamā Smiltenes novada mobilitātes plāna 2021-2030 izstrādi projekta “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos – jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA)” ietvaros
#
#
51. Par pašvaldības izglītības iestāžu sacensību „Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” turpināšanu 2021.gadā
#
#
52. Saistošo noteikumu Nr.__/21 „Par apstādījumu aizsardzību un koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
#
#
53. Saistošo noteikumu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
#
#
54-57. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
#
#
58. Par Smiltenes vidusskolas dalību un priekšfinansējuma nodrošināšanu strukturētā dialoga/jaunatnes dialoga projekta “Līdzdalības karuselis” realizēšanai programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”
#
#
59. Par Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja Viktora Ņikiforova atbrīvošanu no amata
#
#
60. Par izmaiņām Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra amatu vienību sarakstā
#
#
61. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos
#
#
62. Par izmaiņām iestādes "Smiltenes novada dome" amatu vienību sarakstā
#
#
63. Par grozījumu Smiltenes novada domes 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.2 „Smiltenes novada pašvaldības budžetu izstrādāšanas, izpildes un kontroles kārtība”
#
#
64. Par Smiltenes novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izpildi
#

Kalendārs