2021. gada 5. marts
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Par Covid-19 ārkārtējo situāciju

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 2021. gada 6.aprīlim. 

INFOGRAFIKA – drošības pasākumi. 

Mūsu katra pienākums un atbildība ir ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus.  Esam atbildīgi pret sevi, pret saviem līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem, vecvecākiem, lai tuvākajā laikā mēs visi kopā varētu mazināt vīrusa izplatības intensitāti. 

Smiltenes novada pašvaldības darbs

Pašvaldības administrācija, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Pašvaldības pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti:

 • Iesniegumus un jautājumus sūtīt uz e-pastu: [email protected] vai zvanīt uz tālruņa numuriem 64707588 vai 20022348;
 • Pie Smiltenes novada domes, Dārza ielā 3, ir izvietota slēgta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestādēm.
 • Ar pašvaldības darbiniekiem saziņa, izmantojot e-pastus vai tālruņus;
 • Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas un kontaktinformācija pieejama www.smiltene.lv;  
 • Par valsts pakalpojumiem saziņa uz e-pastu:  [email protected] vai uz tālruņiem 66954850, 64707588. 

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot portālā www.latvija.lv  e-pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Valsts iestāžu pakalpojumus var saņemt ATTĀLINĀTI:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA Informatīvais tālrunis:64507020), pieraksts: 64707284; [email protected]
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID Konsultatīvais tālrunis: 67120000), pieraksts: 67120098; 64707588
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80200206), pieraksts: 64714006
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP Informatīvais tālrunis: 67209400); pieraksts: 67209481; 67209482
 • Valsts Zemes dienests (VZD  Informatīvais tālrunis 67038800), ārkārtas situācijas laikā iespējams saņemt attālinātas speciālistu konsultācijas, zvanot uz telefona nr. 64231795; 64207064 vai rakstot e-pastu [email protected]

Pagastu pārvaldes

Smiltenes novada pagastu pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Ar pagastu pārvalžu vadītājiem, lauku attīstības speciālistiem, sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem aicinām sazināties caur e-pastiem vai tālruņiem.

Pie pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības iestādēm.

Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar Smiltenes novada domi pa tālruņiem: 64707588 vai 20022348 vai rakstīt uz e – pastu: [email protected], vai atstāt iesniegumus slēgtā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Pagastu feldšeru punkti  apmeklētājus pieņem pēc pieraksta:

 • Bilskas feldšeru punkts – 64707475;
 • Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts – 64772212;
 • Grundzāles ambulance – 64728510;
 • Variņu pagasta feldšeru punkts – 64728380.

Dzimtsarakstu nodaļa

Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., civilstāvokļa aktu reģistrācija), apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis saziņai 64707572, e-pasts: [email protected]v. 

Sociālais dienests

Sociālā dienesta speciālisti pakalpojumu sniegšanu nodrošina attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni.  Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., sociālā pakalpojuma funkcija, veselības aprūpes funkcija) apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.  Dokumentus un iesniegumus būs iespējams ievietot slēdzamā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē. Tālrunis saziņai 26362282, e-pasts: [email protected].  

Informācija, kā pieteikties krīzes pakai apskatāma ŠEIT.

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām ārkārtējās situācijas saistībā ar “Covid-19″ laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās” 

Bāriņtiesa

Smiltenes novada Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad nepieciešams izbraukt uz vietas. Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos pakalpojumus saņemt pēc 11. 01.2021. Nepieciešamības gadījumos lūgums sazināties pa tālruni  26603348 vai e-pastu: [email protected] vai [email protected].

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma  5.23. punktu, kurš nosaka, ka bāriņtiesa lietu var izskatīt un lēmumus pieņemt bāriņtiesas sēdē rakstveida procesā (bez personu klātbūtnes). Smiltenes novada bāriņtiesa sazināsies ar personām, kurām ir lietas izskatīšana bāriņtiesā un informēs par lietas izskatīšanas kārtību.
Būvvalde

Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem, būvniecības procesu saskaņošanu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 20032189 vai e-pastu: [email protected].

Nekustamo īpašuma nodaļa

Nekustamo īpašumu nodaļa apmeklētājus klātienē pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni. Dokumentus var sūtīt pa pastu vai klātienē atstāt slēgtā pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības ēkas Dārza ielā 3. Tālrunis saziņai 20284499, e-pasts: [email protected]

Pašvaldības policija

Smiltenes novada Pašvaldības policija turpina darbu ierastajā kārtībāDežūrtālrunis: 28659933, neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110.

Izglītības iestāžu darbs

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 01.11.2020. lēmumu, Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāji, ņemot vērā konkrētus Covid-19 infekcijas izplatīšanās draudus iestādē un Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologu rekomendācijas par turpmāko rīcību, var pieņemt lēmumu par daļēju vai pilnībā attālinātu izglītības procesa organizēšanu iestādē, saskaņojot to ar domes priekšsēdētāju.

Ja pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nolemts organizēt pilnībā attālinātu mācību procesu,  izglītības iestādei ir jānodrošina dežūrgrupu darbība, nosakot maksimālo bērnu skaitu ne vairāk kā desmit vienā dežūrgrupā, kas nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, pirmām kārtām nodrošinot šo pakalpojumu to bērnu vecākiem, kas pilda ārstniecības personu vai kārtības nodrošināšanas funkcijas.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360, mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa. Tas nozīmē to, ka, ja nav iespējams vienā mājsaimniecībā  neatrasties kontaktā ar  mājas karantīnā nozīmēto personu, apmeklēt  izglītības iestādi tās ģimenes vai mājsaimniecības locekļiem nerekomendē.

Kontaktpersonas mājas karantīnas un medicīniskās novērošanas ilgums ir 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu.  Sīkāk par noteikumiem, kas jāievēro:  https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”
 • Mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 
Smiltenes vidusskola

 

 • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
 • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 
Bilskas pamatskola

 

 • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
 • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 
Blomes pamatskola

 

 • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
 • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 
Grundzāles pamatskola
 • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
 • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 
Launkalnes sākumskola

 

 • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
 • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 
Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
 • Mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 
Palsmanes pamatskola
 • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
Smiltenes novada speciālā pamatskola
 • Mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde  ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 
Variņu pamatskola
 • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
 • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 
Smiltenes mūzikas skola

Mācību process norisinās attālināti.

Smiltenes mākslas skola

Mācību process norisinās attālināti.

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Mācību process norisinās attālināti.

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi drīkst norisināties tikai attālināti. 

 • Sporta treniņi un nodarbības ārtelpās var norisināties līdz 10 personām grupā, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. 
 • Individuālas konsultācijas var norisināties tikai attālināti . 

 

Par izmaiņām vecāki un audzēkņi tiek informēti e-klasē, vecāku WhatApp grupās, aktuālā informācija pieejama:

Projekts “Tava klase” piedāvā iespēju apgūt mācību vielu attālināti un veidots, lai sniegtu atbalstu skolēniem izprast mācību saturu – https://www.tavaklase.lv/ 

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienību darbs

 

Smiltenes novada Kultūras centrs un pagastu tautas/kultūras nami

 

Visi publiskie pasākumi, tai skaitā kino seansi  ir atcelti.  Lai atgūtu naudu par iegādātajām biļetēm uz pašvaldības organizētajiem publiskiem pasākumiem, lūgums sazināties ar Smiltenes novada Kultūras centru, tālrunis saziņai 26405258, e-pasts: [email protected].

Amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) mēģinājumu procesu līdz 25.janvārim īsteno attālināti.

Smiltenes novada bibliotēkas 

 

 • Bibliotēkās ir iespējams saņemt grāmatas un periodiskos izdevumus līdzņemšanai, tomēr bibliotēku lasītavas joprojām apmeklētājiem ir slēgtas.

  Lai saīsinātu uzturēšanās laiku bibliotēkās, aicinām reģistrētos bibliotēkas lietotājus sev interesējošos izdevumus iepriekš rezervēt – rakstot uz bibliotēkas e-pastu, zvanot vai pieslēdzoties Valkas, Smiltenes, Strenču novada kopkatalogam sadaļā “Mana bibliotēka”. Šim pakalpojumam nepieciešami autorizācijas dati, kurus var saņemt, sazinoties ar bibliotēkas darbiniekiem.

  Bibliotēku darba laiks:

  • Smiltenē pieaugušo apkalpošanas nodaļa Baznīcas laukumā 13: darba dienās no 10 – 18, sestdienās un svētdienās slēgts;
  • Smiltenē bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1: darba dienās no 10 – 16, sestdienās un svētdienās slēgts;
  • Smiltenes novada pagasta bibliotēkās darba laiks paliek nemainīgs.

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs

Līdz 6. aprīlim, Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs TIC apmeklētājiem ir slēgts.

Ar tūrisma speciālistiem iespējams sazināties: 

Smiltenes novada muzejs

Līdz 6. aprīlim Smiltenes novada muzejs Mēru muižā apmeklētājiem ir slēgts. 

Smiltenes novada Sporta centrs

 • Atļauti treniņi ārā līdz 10 cilvēkiem – neizmantojot kopīgas ģērbtuves. 

Pašvaldības kapitālsabiedrību darbs

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

Apmeklējot Smiltenes slimnīcu (poliklīniku, steidzamās medicīniskās palīdzības punktu), kopš 2.decembra ierodoties poliklīnikas telpās apmeklētājiem tiek mērīta ķermeņa temperatūra un obligāti jāievēro šādi piesardzības pasākumi:

 • jālieto pareizi higiēniskās sejas aizsargmaskas, nosedzot degunu;
 • jāievēro fiziskā distancēšanās;
 • jādezinficē rokas;
 • pie speciālista vai uz izmeklējumu jāierodas īsi pirms noteiktā pieraksta, bez līdznācējiem;
 • lieki neuzkavēties poliklīnikas telpās.

Lai ierobežotu pacientu skaitu, kas vienlaicīgi uzturas Smiltenes slimnīcas poliklīnikas telpās visi pakalpojumi tiek veikti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Aicinām poliklīnikas apmeklētājiem izvērtēt apmeklējuma nepieciešamību. Ja ir izlemts neapmeklēt speciālistu vai izmeklējumu, lūgums sazināties ar reģistratūru pa tālruni 64772534 vai pa e-pastu [email protected], lai atteiktu vai pārceltu vizīti. Personām, kurām ir noteikta karantīna vai, kuras atrodas pašizolācijā pakalpojumus klātienē saņemt ir aizliegts. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt attālinātu konsultāciju, iepriekš piesakoties reģistratūrā.

Lai pieteiktos pie speciālista vai uz izmeklējumu sazināties ar reģistratūru pa tālruni 64772534 vai pa e-pastu [email protected].

Lai pasargātu Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus, kuriem ir augstāks risks saslimšanai smagākā formā ar Covid-19 infekciju, ir aizliegts apmeklēt Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus. Tuvinieki var nodot sūtījumus Sociālās un rehabilitācijas nodaļas klientiem, pirms tam sazinoties ar Sociālās un rehabilitācijas nodaļas darbiniekiem pa tālruni 29276022.

Noteikto stingro piesardzības pasākumu dēļ uzņemot jaunus klientus, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā tiek uzņemti tikai klienti, kuriem nepieciešami ilgstošās Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas pakalpojumi. Uzņemot jaunos klientus Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā personai ir jāveic Covid-19 tests vismaz divas dienas pirms ievietošanas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā (Covid-19 testam ir jābūt negatīvam). Klientam pēc uzņemšanas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā ir jāievēro 10 dienu pašizolācija.

SIA “Smiltenes NKUP”

SIA “Smiltenes NKUP” uz nenoteiktu laiku nepieņems klientus klātienē birojā, Pils ielā 3a, Smiltenē. Lūdzam izmantot iespēju sazināties ar SIA “Smiltenes NKUP” pa tālruni 26182972 vai e-pastu: [email protected], vai arī sūtīt ziņu “Smiltenes NKUP” mājaslapā. Tāpat ziņojumu iesniegšanai iespējams izmantot arī  pastkastīti Pils ielā 3a.  

SIA “Līvena aptieka”

SIA “Līvena aptieka” nodrošina iedzīvotājiem iespēju iegādāties medikamentus un medicīniskas preces ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Kopš 2.decembra ierodoties poliklīnikas telpās apmeklētājiem tiek mērīta ķermeņa temperatūra un obligāti jāievēro šādi piesardzības pasākumi:

 • jālieto pareizi higiēniskās sejas aizsargmaskas, nosedzot degunu;
 • jāievēro fiziska distancēšanās;
 • jādezinficē rokas;

Covid-19 analīžu nodošana un vakcinēšana Smiltenē: 

 • SIA “NMS Laboratorija” Covid-19 analīžu pieņemšanas punkts Smiltenē, Dakteru ielā 14 – informācija ŠEIT
 • Covid-19 vakcinācijas kabinets Smiltenes poliklīnikā – informācija ŠEIT.

Par Covid-19 vakcīnu:


Pašvaldības atbalsts ārkārtējās situācijas laikā: 

Nonākot dažādās ar Covid-19 izplatību saistītās krīzes situācijās, lai atrastu vislabāko risinājumu, kā sniegt atbalstu, aicinām zvanīt uz tālruni 26362282 vai rakstīt uz e-pastu: [email protected] 


Atbalstam vietējos: 


Valsts atbalsts iedzīvotājiem:
Valsts atbalsts uzņēmējiem: 

Jaunākās aktualitātes par Covid-19:

KalendārsSlider