2020. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Par Covid-19 ārkārtējo situāciju

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 2020.gada 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai.

Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē tika lemts, ka iedzīvotājiem būs pieejami tie klātienes pakalpojumi, kuri ir īpaši svarīgi veselīgai un drošai sadzīvei un kuru pieejamība nav atliekama.

Mūsu katra pienākums un atbildība ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus.  Esam atbildīgi pret sevi, pret saviem līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem, vecvecākiem! 

No 27.11. stingrāki drošības pasākumi noteikti 12 pašvaldībās, tai skaitā Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldības darbs

Pašvaldības administrācija, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Pašvaldības pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti:

 • Iesniegumus un jautājumus sūtīt uz e-pastu: [email protected] vai zvanīt uz tālruņa numuriem 64707588 vai 20022348;
 • Pie Smiltenes novada domes, Dārza ielā 3, ir izvietota slēgta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestādēm.
 • Ar pašvaldības darbiniekiem saziņa, izmantojot e-pastus vai tālruņus;
 • Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas un kontaktinformācija pieejama www.smiltene.lv;  
 • Par valsts pakalpojumiem saziņa uz e-pastu:  [email protected] vai uz tālruņiem 66954850, 64707588. 

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot portālā www.latvija.lv  e-pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Valsts iestāžu pakalpojumus var saņemt ATTĀLINĀTI:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA Informatīvais tālrunis:64507020), pieraksts: 64707284; [email protected]
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID Konsultatīvais tālrunis: 67120000), pieraksts: 67120098; 64707588
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80200206), pieraksts: 64714006
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP Informatīvais tālrunis: 67209400); pieraksts: 67209481; 67209482
 • Valsts Zemes dienests (VZD  Informatīvais tālrunis 67038800), pieraksts: 64231795; 64207064; [email protected]

Pagastu pārvaldes

Smiltenes novada pagastu pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Ar pagastu pārvalžu vadītājiem, lauku attīstības speciālistiem, sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem aicinām sazināties caur e-pastiem vai tālruņiem.

Pie pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kursā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības iestādēm.

 Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar Smiltenes novada domi pa tālruņiem: 64707588 vai 20022348 vai rakstīt uz e – pastu: [email protected], vai atstāt iesniegumus slēgtā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Pagastu feldšeru punkti  apmeklētājus pieņem pēc pieraksta:

 • Bilskas feldšeru punkts – 64707475;
 • Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts – 64772212;
 • Grundzāles ambulance – 64728510;
 • Variņu pagasta feldšeru punkts – 64728380.

Dzimtsarakstu nodaļa

Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., civilstāvokļa aktu reģistrācija), apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis saziņai 64707572, e-pasts: [email protected]v. 

Sociālais dienests

Sociālā dienesta speciālisti pakalpojumu sniegšanu nodrošina attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni.  Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., sociālā pakalpojuma funkcija, veselības aprūpes funkcija) apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.  Dokumentus un iesniegumus būs iespējams ievietot slēdzamā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē. Tālrunis saziņai 26362282, e-pasts: [email protected].  

Bāriņtiesa

Smiltenes novada Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos pakalpojumus saņemt pēc 06. 12.2020. Nepieciešamības gadījumos lūgums sazināties pa tālruni  26603348 vai e-pastu: [email protected] vai [email protected].

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma  5.23. punktu, kurš nosaka, ka bāriņtiesa lietu var izskatīt un lēmumus pieņemt bāriņtiesas sēdē rakstveida procesā (bez personu klātbūtnes). Smiltenes novada bāriņtiesa sazināsies ar personām, kurām ir lietas izskatīšana bāriņtiesā un informēs par lietas izskatīšanas kārtību.
Būvvalde

Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem, būvniecības procesu saskaņošanu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 20032189 vai e-pastu: [email protected].

Nekustamo īpašuma nodaļa

Nekustamo īpašumu nodaļa apmeklētājus klātienē nepieņem, pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni. Dokumentus var sūtīt pa pastu vai klātienē atstāt slēgtā pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības ēkas Dārza ielā 3. Tālrunis saziņai 20284499, e-pasts: [email protected]

Pašvaldības policija

Smiltenes novada Pašvaldības policija turpina darbu ierastajā kārtībā. Dežūrtālrunis: 28659933, neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110.

Izglītības iestāžu darbs

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 01.11.2020. lēmumu, Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāji, ņemot vērā konkrētus Covid-19 infekcijas izplatīšanās draudus iestādē un Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologu rekomendācijas par turpmāko rīcību, var pieņemt lēmumu par daļēju vai pilnībā attālinātu izglītības procesa organizēšanu iestādē, saskaņojot to ar domes priekšsēdētāju.

Ja pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nolemts organizēt pilnībā attālinātu mācību procesu,  izglītības iestādei ir jānodrošina dežūrgrupu darbība, nosakot maksimālo bērnu skaitu ne vairāk kā desmit vienā dežūrgrupā, kas nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, pirmām kārtām nodrošinot šo pakalpojumu to bērnu vecākiem, kas pilda ārstniecības personu vai kārtības nodrošināšanas funkcijas.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360, mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa. Tas nozīmē to, ka, ja nav iespējams vienā mājsaimniecībā  neatrasties kontaktā ar  mājas karantīnā nozīmēto personu, apmeklēt  izglītības iestādi tās ģimenes vai mājsaimniecības locekļiem nerekomendē.

Kontaktpersonas mājas karantīnas un medicīniskās novērošanas ilgums ir 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu.  Sīkāk par noteikumiem, kas jāievēro:  https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam

Valdība otrdien, 24. novembrī, lēma veikt grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 27. novembra pastiprinot atsevišķus piesardzības pasākumus visā valstī un nosakot stingrākus drošības pasākumus atsevišķās pašvaldībās, tai skaitā Smiltenes novadā!

Tas nozīmē, ka no 27. novembra līdz 6. decembrim

 • 5. – 12. klašu skolēni mācās attālināti;
 • nenotiek nekāda veida praktiskās mācības klātienē.

No 30.novembra:

 • Ja izglītības iestāde mācību procesu organizē klātienē, uz vienu skolēnu  jānodrošina ne mazāk kā 3m2 no klases telpas platības (ja nepieciešams, vienu klasi var dalīt vairākās grupās) un skolotājiem gan stundu laikā, gan ārpus tām būs jālieto sejas maska (tostarp skolas koplietošanas telpās). 
Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”
 • Mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 
Smiltenes vidusskola
 • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē;
 • 1. līdz 6. klašu skolēniem mācības notiek klātienē;
 • 7.-12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti;

!!! Pasliktinoties epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestādes, ņemot vērā SPKC norādījumus un saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, var noteikt arī attālinātu mācīšanos arī citām klasēm.

 Aktuālā situācija uz 27.11.2020.:  

 • 5.-12.klašu skolēniem mācības notiek attālināti.  
Bilskas pamatskola
 • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē;
 • 1. līdz 6. klašu skolēniem mācības notiek klātienē;
 • 7.-9. klašu skolēniem mācības notiek attālināti.
Blomes pamatskola
 • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē;
 • 1. līdz 6. klašu skolēniem mācības notiek klātienē;
 • 7.-9. klašu skolēniem mācības notiek attālināti.
Grundzāles pamatskola
 • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē;
 • 1. līdz 6. klašu skolēniem mācības notiek klātienē;
 • 7.-9. klašu skolēniem mācības notiek attālināti.
Launkalnes sākumskola
 • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē;
 • 1. līdz 4. klašu skolēniem mācības notiek klātienē;
Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
 • Mācību process notiek klātienē.
Palsmanes pamatskola
 • 1. līdz 6. klašu skolēniem mācības notiek klātienē;
 • 7.-9. klašu skolēniem mācības notiek attālināti.
Smiltenes novada speciālā pamatskola
 • Mācību process notiek klātienē.
Variņu pamatskola
 • 1. līdz 6. klašu skolēniem mācības notiek klātienē;
 • 7.-9. klašu skolēniem mācības notiek attālināti.
Smiltenes mūzikas skola

Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas novadā, attālinātais mācību process var tikt pagarināts vai pārtraukts. Par izmaiņām vecāki un audzēkņi tiek informēti e-klasē, bet informācija pieejama arī tīmekļvietnē:

 https://izglitiba.smiltene.lv/.

Situācijas uzlabošanās gadījumā, individuālie priekšmeti notiks klātienē, bet grupu nodarbības turpināsies attālināti līdz tālākajām norādēm.
Smiltenes mākslas skola

 

Izglītības programmu apguve notiek attālināti. Klātienē iekštelpās var notikt tikai individuālas nodarbība (personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai tikai vienas izglītības iestādes grupas vai klases izglītojamais.

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Sporta treniņi tiek organizēti ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot, ka:

 • treniņa norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 10 personas (neskaitot sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves; ja to pieļauj āra sporta norises vietas kapacitāte, vienlaikus var notikt vairāku grupu darbs,
 • Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālu sportistu treniņi norisinās gan iekštelpās, gan ārtelpās.
Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

Izglītības programmu apguve notiek attālināti. Klātienē iekštelpās var notikt tikai individuālas nodarbība (personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai tikai vienas izglītības iestādes grupas vai klases izglītojamais.

 

Par izmaiņām vecāki un audzēkņi tiek informēti e-klasē, vecāku WhatApp grupās, aktuālā informācija pieejama:

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienību darbs

 

Smiltenes novada Kultūras centrs un pagastu tautas/kultūras nami

Visi publiskie pasākumi, tai skaitā kino seansi  ir atcelti.  Lai atgūtu naudu par iegādātajām biļetēm uz pašvaldības organizētajiem publiskiem pasākumiem, lūgums sazināties ar Smiltenes novada Kultūras centru, tālrunis saziņai 26405258, e-pasts: [email protected].

Amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) mēģinājumu procesu līdz 9. decembrim īsteno attālināti vai klātienē tikai individuāli (tajā skaitā, personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā). 

Smiltenes novada bibliotēkas 

Aktuālā informācijas no 27.11. lasīt ŠEIT

Valstī noteiktās ārkārtējās situācija laikā bibliotēkas strādās darba dienās, ievērojot veselības drošības pasākumus, kā arī būs daži ierobežojumi pakalpojumos, lai nodrošinātu apmeklētāju un darbinieku drošību.

Pieejami pakalpojumi:

 • informācijas resursu pieņemšana/izsniegšana,
 • krājuma brīvpieeja,
 • uzziņas,
 • 15 minūšu piekļuve datoriem ar interneta pieslēgumu,
 • Maksas pakalpojumi,
 • uzturēšanās lasītavās ar sejas aizsargmasku līdz 30 minūtēm,
 • Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā nav pieejami datori izklaidei (datorspēļu spēlēšanai).

Kas jāievēro, apmeklējot bibliotēku:

 • Apmeklētājiem no 13 gadu vecuma bibliotēkas telpās obligāti jālieto sejas aizsargmaska vai sejas vairogs.
 • Pirms ienākšanas bibliotēkā jādezinficē rokas.
 • Aicinām apmeklētājus ierasties individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
 • Iesakām ievērot 2 metru distanci vienam no otra un nedrūzmēties.
 • Vienlaicīgi telpās var uzturēties ierobežots cilvēku skaits.
 • Bibliotēkas telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

Arī turpmāk, lai mazinātu rindas bibliotēkā un uzturēšanās laiku tajā, aicinām reģistrētos bibliotēkas lietotājus sev interesējošos izdevumus rezervēt attālināti. Izdevumus var rezervēt, rakstot uz bibliotēkas e-pastu, zvanot vai visērtāk – pieslēdzoties Valkas, Smiltenes, Strenču novada kopkatalogam sadaļā “Mana bibliotēka”. Šim pakalpojumam nepieciešami autorizācijas dati, kurus var saņemt, sazinoties ar bibliotēku. Piedāvātais pakalpojums “Mana bibliotēka” ietaupīs jūsu laiku, jo tā ir iespēja pašiem attālināti rezervēt nepieciešamos izdevumus, iestāties elektroniskajā rindā uz izdevumu, pārraudzīt savu kontu – apskatīt izsniegto un rezervēto izdevumu sarakstu, izdevumu nodošanas un rezervēšanas termiņus, pieprasīt grāmatu nodošanas termiņa pagarinājumu.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām bibliotēku darbībā tīmekļvietnē www.smiltene.lv sadaļā “Bibliotēkas”, kā arī Facebook.com bibliotēkas profilā.

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs

Tūrisma informācijas centrs slēgts, individuālas konsultācijas telefoniski, zvanot uz tālruni 29395200 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Informācija: https://visit.smiltene.lv/.

Smiltenes novada muzejs

Rudens – ziemas sezonā muzejs atvērts apmeklētājiem darba dienās no plkst. 9.00 – 16.00. Saistībā ar valstī ieviesto ārkārtējo situāciju (līdz 6. decembrim), apmeklējot muzeju, lūdzam ievērot šādus nosacījumus:

 • lūdzam apmeklēt muzeju, iepriekš piesakoties, zvanot uz muzeja tālruni 25776631 vai rakstot e-pastu uz [email protected];
 • ekspozīcijas un izstāžu telpās vienlaikus drīkst atrasties līdz 6 cilvēkiem, ievērojot 2 metru distanci un lietojot sejas masku;
 • ir ierobežota piekļuve atsevišķiem ekspozīcijas elementiem;
 • muzejs aicina būt atbildīgiem un apmeklējumu atlikt, ja ir slikta pašsajūta vai elpceļu saslimšanas simptomi;
 • norēķini par muzeja apmeklējumu iespējami tikai skaidrā naudā;
 • muzejā pieejamas roku mazgāšanas un dezinfekcijas iespējas;
 • lūdzam apmeklētājus sekot telpās izvietotajām norādēm un ievērot muzeja darbinieku norādījumus;
 • aicinām sekot līdzi muzeja piedāvājumam un aktualitātēm muzeja facebook lapā, kā arī Smiltenes novada TIC mājas lapā visit.smiltene.lv.

Smiltenes novada Sporta centrs

 • Atļauti treniņi ārā līdz 10 cilvēkiem;
 • Treniņi iekštelpā individuāli, 10 m2 cilvēkam;
 • Nenotiek sporta pasākumi, izņemot pilngadīgo profesionāļu starptautiskās vai augstākās līgas sacensības bez skatītājiem. 

Pašvaldības kapitālsabiedrību darbs

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

Apmeklējot Smiltenes slimnīcu (poliklīniku, steidzamās medicīniskās palīdzības punktu) obligāti jāievēro šādi piesardzības pasākumi:

 • jālieto pareizi higiēniskās sejas aizsargmaskas, nosedzot degunu;
 • jāievēro fiziskā distancēšanās;
 • jādezinficē rokas;
 • pie speciālista vai uz izmeklējumu jāierodas īsi pirms noteiktā pieraksta, bez līdznācējiem;
 • lieki neuzkavēties poliklīnikas telpās.

Lai ierobežotu pacientu skaitu, kas vienlaicīgi uzturas Smiltenes slimnīcas poliklīnikas telpās visi pakalpojumi tiek veikti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Aicinām poliklīnikas apmeklētājiem izvērtēt apmeklējuma nepieciešamību. Ja ir izlemts neapmeklēt speciālistu vai izmeklējumu, lūgums sazināties ar reģistratūru pa tālruni 64772534 vai pa e-pastu [email protected], lai atteiktu vai pārceltu vizīti. Personām, kurām ir noteikta karantīna vai, kuras atrodas pašizolācijā pakalpojumus klātienē saņemt ir aizliegts. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt attālinātu konsultāciju, iepriekš piesakoties reģistratūrā.

Lai pieteiktos pie speciālista vai uz izmeklējumu sazināties ar reģistratūru pa tālruni 64772534 vai pa e-pastu [email protected].

Smiltenes slimnīcas Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts (traumpunkts) turpina sniegt medicīnisko palīdzību kā līdz šim 24/7, bet lai pasargātu medicīnas darbiniekus no inficēšanās ar Covid-19 infekciju ir noteikti piesardzības pasākumi. Pirms ienākšanas Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta telpās, lūgums pacientiem sazināties ar medicīnas māsu pa norādīto tālruni 26594909, lai sniegtu informāciju vai pacientam ir Covid-19 infekcijas raksturīgie simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums), vai pacients pēdējās 10 dienās ir atgriezies no ārvalstīm un vai ir bijusi saskare ar personu, kas atgriezusies no ārvalstīm un/vai kurai ir apstiprināta Covid-19 infekcija.

Lai pasargātu Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus, kuriem ir augstāks risks saslimšanai smagākā formā ar Covid-19 infekciju, ir aizliegts apmeklēt Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus. Tuvinieki var nodot sūtījumus Sociālās un rehabilitācijas nodaļas klientiem, pirms tam sazinoties ar Sociālās un rehabilitācijas nodaļas darbiniekiem pa tālruni 29276022.

Noteikto stingro piesardzības pasākumu dēļ uzņemot jaunus klientus, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā tiek uzņemti tikai klienti, kuriem nepieciešami ilgstošās Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas pakalpojumi. Uzņemot jaunos klientus Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā personai ir jāveic Covid-19 tests vismaz divas dienas pirms ievietošanas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā (Covid-19 testam ir jābūt negatīvam). Klientam pēc uzņemšanas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā ir jāievēro 10 dienu pašizolācija.

SIA “Smiltenes NKUP”

SIA “Smiltenes NKUP” uz nenoteiktu laiku nepieņems klientus klātienē birojā, Pils ielā 3a, Smiltenē. Lūdzam izmantot iespēju sazināties ar SIA “Smiltenes NKUP” pa tālruni 26182972 vai e-pastu: [email protected], vai arī sūtīt ziņu “Smiltenes NKUP” mājaslapā. Tāpat ziņojumu iesniegšanai iespējams izmantot arī  pastkastīti Pils ielā 3a.  

SIA “Līvena aptieka”

Strādā kā ierasts, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

 

Pašvaldības atbalsts ārkārtējās situācijas laikā: 


Atbalstam vietējos: 


Jaunākās aktualitātes par Covid-19:

KalendārsSlider