2020. gada 22. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Izsoles

Limbažu iela 8, Smiltene

Smiltenes novada dome 2020. gada 21. februārī plkst.11:00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko otro nekustamā īpašumainvestīciju objekta Smiltenē, Limbažu ielā 8, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošam pašvaldības nekustamajam īpašumam:

1.Nomas objekts – investīciju objekts (ražošanas ēka) Limbažu ielā 8, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs 94150070706), kas sastāv no:

1.1. labiekārtotas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94150070706 (platība 4 727,47 m2);

1.2. uz zemes vienības esošas ražošanas ēkas (iekštelpu platība 793,3 m2/ārtelpu platība 218,71 m2);

1.3. uz zemes vienības esošas, ar ēku saistītas, brauktuves un stāvvietas, kas sastāv no asfaltbetona ceļiem un bruģa laukumiem (kopējā platība 2 545,96 m2).

2. Nomas objekts tiks iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai ar ierobežojumiem, kas noteikti izsoles noteikumos.

3. Nomas objekta nosacītā nomas maksa un izsoles sākuma cena – 1600 euro (viens tūkstotis seši simti euro) bez PVN mēnesī.

4. Iznomāšanas termiņš – 12 (gadi) no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas.

5. Citi iznomāšanas nosacījumi: Nomniekam līdz 2023. gada 31. decembrim Nomas objekta teritorijā:

5.1. jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 82 000,00  euro (astoņdesmit divi tūkstoši eiro), un

5.2. jāizveido ne mazāk kā 2 (divas) jaunas darba vietas;

5.3. citi nosacījumi atbilstoši izsoles noteikumiem.

6. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Limbažu ielā 8, Smiltenē 2020. gada 11. februārī plkst. 14.00 iepriekš piesakoties pie Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas tehnisko projektu vadītāja Andra Jaunpetroviča, tel.nr. 28323729,     e-pasts: [email protected].

7. dalības maksu 25,00 euro (divdesmit pieci euro) apmērā:

Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ.Nr. 90009067337

Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X,

Konta Nr. LV75UNLA0050014255591

8. drošības naudu 160 euro (viens simts sešdesmit euro) apmērā:

Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ.Nr. 90009067337

Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X,

Konta Nr.LV88UNLA0050021788959

Iepazīties ar izsoles noteikumiem pretendenti var ŠEIT: IZSOLES NOTEIKUMI  VAI  Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 19. februārim (ieskaitot).

 


Nekustamā īpašuma Dakteru iela 37-2, Smiltenē atkārtota izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 18.martā plkst. 8:30, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Dakteru iela 37-2, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9415 900 1120, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 36.1 m2 platībā, 361/1551 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 361/1551 kopīpašuma domājamās daļas no saimniecības ēkas un 361/1551 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemes gabala.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 2720,00 euro (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro 00 centi).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma Dakteru iela 37-2, Smiltenē izsolei”;

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 272,00 euro (divi simti septiņdesmit divi euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma Dakteru iela 37-2, Smiltenē izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem zemāk un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 20284499.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 16.martam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI 

PIETEIKUMS 

 


Nekustamā īpašuma Dakteru iela 37-4, Smiltenē atkārtota  izsole 

Smiltenes novada dome 2020.gada 18.martā plkst. 09:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Dakteru iela 37-4, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9415 900 1119, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 20,3 m2 platībā, 203/1551 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 203/1551 kopīpašuma domājamās daļas no saimniecības ēkas un 203/1551 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemes gabala.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 1720,00 euro (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit euro 00 centi).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma Dakteru iela 37-4, Smiltenē izsolei”;

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 172,0 euro (viens simts septiņdesmit divi euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma Dakteru iela 37-4, Smiltenē izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem zemāk un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 20284499.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 16.martam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI 

PIETEIKUMS 

 


Nekustamā īpašuma “Mežciems”-9, Launkalnes pagastā atkārtota  izsole 

Smiltenes novada dome 2020.gada 18.martā plkst. 09:30, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Mežciems”-9, Launkalnes pagasts, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0334, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 54,3 m2 platībā un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 1788 euro (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit astoņi euro).

Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma – “Mežciems”-9, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā”;

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 178,80 euro (viens simts septiņdesmit astoņi desmit trīs euro un 80 centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Mežciems”-9, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem zemāk un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 16.martam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI 

PIETEIKUMS 

 


Nekustamā īpašuma “Mežciems”-8, Launkalnes pagastā atkārtota izsole 

Smiltenes novada dome 2020.gada 18.martā plkst. 10:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Mežciems”-8, Launkalnes pagasts, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0341, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 32,9 m2 platībā un 329/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 329/5132 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 1308 euro (viens tūkstotis trīs simts astoņi euro).

Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma – “Mežciems”- 8, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā”;

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 130,80 euro (viens simts trīsdesmit euro un astoņdesmit centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Mežciems”-8, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem zemāk un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 16.martam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI 

PIETEIKUMS 

 Nekustamā īpašuma „Veckainaiži”-3, Launkalnes pagastā atkārtota izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 18.martā plkst. 10:30, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Veckainaiži”-3, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0330, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 29.7 m2 platībā, 290/2102 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 290/2102 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 9470 004 0086).

Izsoles objekta sākumcena noteikta 500,00 euro (pieci simti euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma „Veckainaiži”-3, Launkalnes pagastā izsolei”;

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas – 50,00 euro (piecdesmit euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma „Veckainaiži”-3, Launkalnes pagastā izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem zemāk un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju pa mob.tālr.29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 16.martam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI 

PIETEIKUMS 

 

Zemes nomas tiesību mutisku izsoli

Smiltenes novada dome 2020.gada 18.martā plkst.11:00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošam pašvaldības nekustamajam īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kura atļautais izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101):

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

t.sk. LIZ

Izsoles sākumcena euro bez PVN

Izsoles minimālais solis (euro)

Nomas līguma termiņš (līdz)

“Salmiņi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes nov.

 9474004 0269

1,35

1,35

59.40 euro

10,00

31.12.2025.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem zemāk un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 16.martam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI 

PIETEIKUMS 

 

 

Ceļvedis
Slider