2021. gada 16. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Green Palette

““Improvement of environmental management through joint actions in RU-LV cross-border regions (Green Palette)”” (Tulk. „Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU – LV pārrobežu reģionos (Zaļā Palete)”)

Atruna: Šīs publikācijas ir sagatavotas ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tās var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam.
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros.
Programmas mājas lapa – www.latruscbc.eu
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, Eiroreģions “Pleskava-Livonija” (Latvija), Viļakas novada dome, Balvu novada dome, Viļānu novada dome, Eiroreģions “Pleskava-Livonija” (Krievija), Pitalovas rajona administrācija (Krievija), Palkinas rajona administrācija (Krievija), Krasnogorodskas rajona administrācija (Krievija).
Projekta mērķis:
“Green Palete” mērķis ir uzlabot sabiedrības un tieši iesaistīto pušu zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot atšķirīgas mērķa grupas dažādās aktivitātēs. Ar projekta aktivitātēm tiks stiprināta to institūciju kapacitāte, kuras ir atbildīgas par radušos bīstamu situāciju novēršanu. Uzlabojot novērošanu un savlaicīgu reaģēšanu uz bīstamām situācijām, kā arī līdzekļus un starp pašvaldību sadarbību, iespējams labāk sagatavoties šo situāciju novēršanai un samazināt radītos zaudējumus. Projektā tiek veicināta sadarbība starp Latvijas un Krievijas pašvaldībām ugunsdrošības, ārkārtas evakuācijas, plūdu novēršanas, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes, kā arī ūdenstilpju apsaimniekošanas jautājumos.
Projekta ilgums:
01.08.2019.-31.07.2021.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas partneriem ir 646 735 EUR, Smiltenes novada pašvaldības projekta izmaksas ir 68 000 EUR, no kurām 90% jeb 61 200 EUR ir programmas finansējums, 5% jeb 3 400 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 5% jeb 3 400 ir pašvaldības finansējums.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros Smiltenes novada dome veiks dažādas aktivitātes. Tiks izstrādāti apsaimniekošanas plāni Tepera, Vidusezera, Bilskas, Blomes un Tiltleju ezeriem, kas ietvers detalizētu informāciju par ūdenstilpēm, to ekoloģisko stāvokli un potenciālo attīstību. Tiks rīkoti semināri iedzīvotājiem, kuru laikā būs iespēja iepazīties ar informāciju par ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides saglabāšanu. Projekta ietvaros tiks veikti arī Bilskas ezera labiekārtošanas darbi, izbūvējot apkārt ezeram gājēju taku, kas veicinās ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību nodrošināšanu, saglabās Bilskas ezeru, ierobežojot tā aizaugšanu un nodrošinot tam publisku piekļuvi.

Publiskā apspriešana:
Vidus ezera apsaimniekošanas plāns
Tiltlejas ezera apsaimniekošanas plāns
Tepera ezera apsaimniekošanas plāns
Blomes ezera apsaimniekošanas plāns
Bilskas ezera apsaimniekošanas plāns
Projekta teritorija:
Smiltenes novads
Projektu vadītāja:
Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ira Punkstiņa, tālr.64707866, 27062522, e-pasts: [email protected]
Publicitāte

09.08.2019.
14.10.2019.
13.08.2020.
24.08.2020.

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider