2021. gada 13. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskā apspriede ir sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz sabiedrības pārstāvji.

Institūcija, organizējot sabiedrisko apspriedi :

  • informē par sanāksmes vietu, laiku un atbildīgo amatpersonu;
  • nodrošina, ka visa ar sanāksmi saistītā informācija ir pieejama institūcijas mājaslapā ne mazāk kā 14 dienas pirms sabiedriskās apspriedes. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos. (MK Nr.970)

2020.gads

Dabas lieguma “Mežole” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

SABIEDRISKĀ APSPRIEDE PAR DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNU DABAS LIEGUMĀ “MEŽOLE”

Aicināti piedalīties! 2020. gada 12. martā plkst. 16.00 Launkalnes pagasta pārvaldē (Ezera ielā 2A, Launkalnē) notiks dabas lieguma “Mežole” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Dabas liegums „Mežole” atrodas Smiltenes novada Launkalnes pagastā. Lieguma kopējā platība ir 2832 ha, kas ir nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu aizsardzības vieta. Kopš 2005. gada dabas liegums iekļauts Eiropas Savienības izveidotā kopīgā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 sarakstā kā C tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2020. līdz 2032. gadam. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Mežole” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu.

Ar dabas aizsardzības plānu no 2020. gada 27. februāra varēs iepazīties:

  • Launkalnes pagasta pārvaldē (Ezera ielā 2A, Launkalnē, Smiltenes novadā) darba laikā;
  • Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā (Dārza iela 3, Smiltenē, Smiltenes novadā);
  • Smiltenes novada mājaslapā www.smiltene.lv;
  • dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv – skat zemāk:

Dabas aizsardzības plāns

1. pielikums. DL “Mežole” un tā apkārtnē veiktie ornitofaunas novērojumi
2. pielikums. Dabas lieguma „Mežole” detalizēta apsaimniekošanas pasākumu karte

Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 2020. gada 19. martam uz pasta adresi Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010 vai e-pastu elle[@]environment.lv

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Mežole” īstenota Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1./16/I/001 jeb “Dabas skaitīšana” ietvaros.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, , www.environment.lv).

2018.gads

Koku ciršanas iecere Variņos

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA PAR KOKU CIRŠANAS IECERI VARIŅOS

Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā 2018.gada 31.maijā pulksten 17.00 Variņu tautas namā Oktobra ielā 13 Variņos par koku – 21 gab.- liepu ciršanas ieceri, kas atrodas pašvaldības ceļa ar kadastra nr. 94900030358 nodalījuma joslā blakus Oktobra ielai 13 un Oktobra ielai 15, Variņos.

Smiltenes novada Domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanas ieceri – 21 gab. liepām, kurām ir bojāti stumbri un līdz ar to apgrūtināta augšana. 21 gab. liepas, kuras plānots nozāģēt, atrodas ceļa nodalījuma joslā posmā no iebrauktuves uz Tautas namu līdz iebrauktuvei uz sporta halli Oktobra ielā.

Ar Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu un ar lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Variņu pagasta pārvaldē Oktobra ielā 3a, Variņos, Smiltenes novada Domē Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, no 2018.gada 31. maija līdz 14.jūnijam pulksten 17.00. Anketa pieejama arī elektorniski (.doc) – iespēja to aizpildīt un iesniegt iepriekš minētajās iestādēs.

Publiskās apspriedes anketa: ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Smiltenes novada domes Apstādījumu saglabāšanas komisijai. Pieņemtais lēmums tiks apstiprināts Smiltenes novada domes jūnija sēdē.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Variņu pagasta pārvaldē vai Smiltenes novada domē, Saimnieciskās darbības nodaļā pie Teritorijas apsaimniekošanas speciālistes Agijas Kukaines Pils ielā 2, Smiltenē, tālrunis 64707868, e-pasts [email protected]

Publiskās apsriešanas REZULTĀTI.

Dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II”

Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnēm“Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II”

Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā un papildinātā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paredzētā darbība ir dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Īpašumi EG” (reģ. Nr. 40103442701, adrese: “Tigranas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.155 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai pieņemts 2015. gada 11. jūnijā, IVN programma izsniegta 2015. gada 2. septembrī. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sapulce norisinājās 2015.gada 16. jūlijā. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2017. gada 17. marta līdz 2017. gada 20. aprīlim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sapulce tika organizēta 2017. gada 31. martā plkst. 17:30 Grundzāles pagasta pārvaldes aktu zālē.

Precizētais un papildinātais ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018.gada 7.maijā.

Ar precizēto un papildināto Ziņojumu var iepazīties izstrādātāja SIA “AMECO vide” tīmekļa vietnē www.amecovide.lv (sadaļā Jaunumi).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „AMECO vide”

2017.gads

Derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņi “Kalna kades – 1” un “Kalna kades – 2” ietekmes uz vidi novērtējums

2017. gada 17.martā ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā.

Darbības ierosinātājs ir SIA „Īpašumi EG” (“Tigranas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015, tālr. 20236905, reģ. Nr. 40103442701).

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.155 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai pieņemts 2015.gada 11.jūnijā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA „AMECO vide”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

  1. Grundzāles pagasta pārvaldē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713),
  2. Smiltenes novada pašvaldības ēkā (Dārza iela 3, Smiltene, Smiltene novads,LV-4729)
  3. Interneta vietnē www.amecovide.lv (sadaļā Jaunumi) no 2017.gada 17.marta.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 31.martā plkst. 17.30 Grundzāles pagasta pārvaldes aktu zālē.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību līdz 2017.gada 20.aprīlim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts: [email protected], mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv) un/ vai SIA „AMECO vide” (Gaiļezera iela 3, Rīgā, LV-1079, tālr. 28678860, 28364739 e-pasts: [email protected], mājaslapas adrese: www.amecovide.lv).

2015.gads

Derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņi “Kalna kades – 1” un “Kalna kades – 2” izstrādes ietekme uz vidi

“Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļu sabiedriskā apspriešana

Smiltenes novada “Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļu sabiedriskā apspriešana

Smiltenes novada dome 27.maija domes sēdē apstiprināja Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” gala ziņojumu. No 28.maija līdz 18.jūnijam notiks „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/”modeļu sabiedriskā apspriešana.

Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs par Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļiem 11.jūnijā:

Plkst.9.00 – Smiltenes Centra vidusskolā,
Plkst.11.00 – Smiltenes ģimnāzijā,
Plkst.13.00 – Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā,
Plkst.17.00 – Smiltenes Kultūras centrā.

„Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļu apspriešanā ļoti svarīgs ir Smiltenes novada iedzīvotāju viedoklis, tāpēc aicinām Jūs aizpildīt anketu un izteikt savu viedokli. Anketu „Izglītības modeļu sabiedriskā apspriešana” no 28.maija līdz 18.jūnijam var aizpildīt Smiltenes novada domē Dārza ielā 3 un Pils ielā 2, Izglītības pārvaldē Dārza ielā 11, vai elektroniski pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.

Anketās izteiktie iedzīvotāju viedokļi tiks apkopoti līdz 22.jūnijam.

Smiltenes novada dome „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” gala ziņojums ŠEIT

Anketa-ŠEIT

2013.gads

Apkopojums par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakciju

Apkopoti sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi

Apkopota informācija par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem.

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no šī gada 5.jūnija līdz 5.jūlijam, un tās laikā ikviens interesents varēja iepazīties ar sagatavotajiem ilgtspējīgas attīstības stratēģijas materiāliem mājaslapā www.smiltene.lv, novada bibliotēkās, kā arī novada pagastu pārvaldēs. Sabiedriskās apspriešanas laikā notika arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Smiltenē un Palsmanē.

Ar saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem var iepazīties ŠEIT.

Balstoties uz saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, tiek sagatavota Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam galīgā redakcija.

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam tiek sagatavota projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Sagatavoja:
A.Lapiņš

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcija

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrāde

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider