2020. gada 21. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada domes apbalvojumi

Katru gadu 18.novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Smiltenes novada dome sveic novada cilvēkus, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes novada labklājību, pozitīvu atpazīstamību un attīstību.

Smiltenes novada dome pasniedz apbalvojumus sekojošās nominācijās: 

Katru gadu 18.novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Smiltenes novada dome sveic novada cilvēkus, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes novada labklājību, pozitīvu atpazīstamību un attīstību.

Augstākais apbalvojums „Smiltenes novada Goda cilvēks” tiek pasniegts fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Apbalvojumi “Gada balva” tiek pasniegtas sekojošās nominācijas:

 • Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, pasaulē;
 • Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē;
 • Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu pasaulē;
 • Tautsaimniecībā – par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā;
 • Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē – par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;
 • Sabiedriskajā darbībā – par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē.
 • Tūrismā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē.

Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu var iesniegt juridiskās personas vai fiziskās personas (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas) ik gadu Smiltenes novada domes  izsludinātajā termiņā (septembris, oktobris). Ierosinājumi jāiesniedz rakstiski Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltenē, Smiltenes novads vai jānosūta elektroniski uz e-pastu: [email protected] 

Ierosinājumus par personas apbalvošanu aicinām rakstīt brīvā formā, pieteikumā norādot:

 • Nomināciju, kādā ierosināts piešķirt personai apbalvojumu (piem. Smiltenes novada Goda cilvēks, Gada balva Izglītībā);
 • Apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
 • Iesniedzēja – juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontakttālruni.);
 • Klāt jāpievieno kandidāta dzīves apraksts vai rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts;
 • Lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiek pieņemts oktobra Smiltenes novada domes sēdē.

NOLIKUMS


2018.gads

2018.gada 18. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā notika Latvijas Republikas simtgadei veltīts pasākums “Saules mūžu Latvijai!”, kurā Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis pasniedza Smiltenes novada domes apbalvojumus astoņās nominācijās, kā arī piecus Goda un četrus Pateicības rakstus.


Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma ANDA UN JĀNIS DINGAS.  Dingu ģimene kopā ar aktīviem smilteniešiem 2002.gadā nodibināja sabiedrisko fondu “Krustceles”, ar kuru īstenoti vairāki projekti Smiltenes Cērtenes pilskalnā, radot iespēju bez maksas tā apmeklētājiem interesantāk un aktīvāk pavadīt laiku pie dabas. Katru gadu pirms Ziemassvētkiem fonds rīko akciju, kuras ietvaros palīdz sarūpēt svētku eglītes tiem, kuri paši mežā nevar doties vai iegādāties par samaksu. Vienlaikus, kopjot mežu, tiek sarūpētas eglītes arī citiem, kuras var izvēlēties pie pilskalna. Atmodas laikā Jānis bija aktīvs tautfrontietis, “Daugavas vanagi” Smiltenes nodaļas vadītājs, šobrīd zemessargs, vairojot patriotismu un lepnumu par savu valsti. Dingu ģimene ir devusi būtisku ieguldījumu novada attīstībā un neatkarības stiprināšanā. Ar savu darbu ir paraugs ikvienam. VIDEO.


Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē saņēma medmāsa BIRUTA SPUNDE. Birutiņa, māsa – tā medmāsu Birutu sauc teju vai visa Smiltene un ne tikai. Cieņa un uzticība iemantota visu savu darba mūžu, strādājot medicīnas aprūpē Smiltenē jau kopš 1972.gada, kad B.Spunde absolvējusi Cēsu medicīnas skolu. 17 darba gadi aizvadīti pie dakteres Vīksnas, bet nu jau 9 gadus par savu darbavietu viņa sauc dakteres Zušmanes ārsta praksi. Ne viena vien paaudze izaugusi medmāsiņas gādībā. 46 darba gados B.Spunde ir veiksmīgi spējusi pārdzīvot pārmaiņas medicīnas aprūpē, apgūstot arvien jaunas zināšanas un iemaņas, saglabājot pašu galveno – attieksmi pret darbu, pienākumiem un darīt to ar neizmērojamu cilvēkmīlestību. VIDEO.


Gada balvu Sabiedriskajā darbībā saņēma biedrības “Smiltenes pūra lāde” vadītājas INGA GAILUMA, ILZE HAKA, EVIJA ŠUBE. Ar savu darbību biedrības “Smiltenes pūra lāde” vadītājas popularizē, stiprina latviešu rokdarbu tradīcijas un vērtības, nododot tās nākamajām paaudzēm. Kopīgi ir radījušas tērpu kolekciju “Latviešu gēns cauri gadu simtiem”, kas ieguvusi ievērību Latvijā un Baltijas valstīs, jo tērpos atspoguļojas rokdarbu tradīcijas un krāšņi etnogrāfiski elementi, atspoguļojot latviešu rokdarbu prasmi dažādos gadsimtos. Viņu ideja “Latvijas simtgades laikapstākļu deķi” īstenojusies projektā, kura laikā tapušas vairāk kā 100 segas visā pasaulē. Biedrībā tiek īstenotas dažādas apmācības, darbnīcas, īpaši pirms tradicionālajiem svētkiem, ar savu aktivitāti gūstot atzinību un atpazīstamību visā Latvijā. Pateicoties “Sirds siltuma darbnīcas” aktivitātēm, tiek izgatavotas zeķītes, cepurītes, jaciņas, sedziņas priekšlaikus dzimušajiem bērniem, caur katru darbiņu nododot siltas domas un mīlestību bērniņam un jaunajai ģimenei.VIDEO.


Gada balvu Izglītībā saņēma Smiltenes vidusskolas ķīmijas skolotājs JĀNIS CELMIŅŠ. J.Celmiņš ir pieredzējis ķīmija skolotājs, kurš jau kopš 1986.gada strādā Smiltenes vidusskolā. Skolotājs māca skolēniem zināšanas apgūt darbojoties praktiski, rosina domāt, uzdot jautājumus un pašiem meklēt atbildes. Mācību stundās un ārpus tām. J.Celmiņš attīsta skolēnu pētniecības prasmes eksperimentējot, izzinot ķīmiju ar tausti, redzi, dzirdi. Skolotājs konsultē un strādā individuāli gan ar talantīgiem skolēniem, gan skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts. J.Celmiņš aktīvi piedalās skolas, novada un starpnovadu pieredzes apmaiņas pasākumos, daloties ar labās prakses piemēriem. Viņš ir autoritāte kolēģu un jomas speciālistu vidē, viņa viedokli respektē gan skolēni, gan viņu vecāki. Savās prasības J.Celmiņš ir konsekvents, ar cieņu izturas pret skolēniem, kas viņu raksturo kā sava darba entuziastu. Skolotāja aizraušanās ir mūzika un mīlestību pret to viņš nodod arī skolēniem, vadot divas skolēnu mūzikas grupas. VIDEO.


Gada balvu Tautsaimniecībā par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā saņēma SIA “Palsa” vadītājs AIVIS AIZSILNIEKS. Kopš 2010.gada par SIA “PALSA” vadītāju ir kļuvis Aivis Aizsilnieks, kura vadībā ik gadu uzņēmumā tiek kāpināts apgrozījums, par ko liecina tas, ka kopš 2017.gada SIA “Palsa” tiek vērtēts kā viens no simts vērtīgākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā. SIA “Palsa” ir lielākais darba devējs Variņu pagastā, katru gadu mērķtiecīgi tiek meklētas iespējas paplašināties. Savas darbības laikā ir uzcelta jauna ferma 500 govīm, un paplašināšanās tiek plānotā arī tuvākajā nākotnē. A.Aizsilnieks ik dienu pierāda, ka ar gribu darīt un darbu ir iespējams sasniegt daudz. VIDEO.


Gada balvu Kultūrā par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā Latvijā un pasaulē saņēma REINIS REŠETINS. Horeogrāfs un deju pedagogs Reinis Rešetins ir 28 gadus jauns, enerģisks jaunietis, kurš savus dzīves 24 gadus veltījis dejai, no kuriem 21 gadu dejojis tautas dejas, bet šobrīd par savu žanru atzīst laikmetīgo deju. Pašlaik R.Rešetins Rīgas bērnu deju kolektīva “Teiksmiņa” repetitors un Smiltenes vidējās paaudzes deju kolektīva “Ieviņa” mākslinieciskais vadītājs. Tieši Reiņa vadībā VPDK “Ieviņa” XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos tika atzīts par sesto labāko vidējās paaudzes deju kolektīvu Latvijā. R.Rešetins jau divus gadus ir Smiltenes, Valkas, Strenču novadu deju kolektīvu deju apriņķa virsvadītājs. Viņam piemīt spēja saliedēt un virzīt savu komandu uz mērķi, prasmīgi izmantojot savas zināšanas par deju un tradīcijām. R.Rešetins ar savu profesionālo, emocionālo un ārkārtīgi “nostrādāto” dejas sniegumu labprāt ir klāt novada nozīmīgos mirkļos, iepriecinot ikvienu. VIDEO.


Gada balva Sportā tika pasniegta Latvijas Riteņbraukšanas federācijas preses sekretāram, sporta entuziastam TOMAM MARKSAM. Toms dzimis un audzis Smiltenē, sabiedriski un sportiski aktīvā ģimenē. Kopš bērnības nodarbojies ar riteņbraukšanu un interesējies par sporta nozari. Pašlaik T.Markss ir preses sekretārs Latvijas Riteņbraukšanas federācijā un sabiedrisko attiecību speciālists Igo Japiņa sporta aģentūrā. Paralēli darbam Rīgā viņš aktīvi un brīvprātīgi iesaistās Smiltenes futbola komandas spēļu apskatu veidošanā, veido video intervijas, dažādus rakstus par futbolistiem. Cik vien iespējams iesaistās novada sporta pasākumu organizēšanā. Liels T.Marksa ieguldījums ir ikgadējā novada sporta pasākuma “Gada balva sportā” organizēšanā. Ikdienā viņš turpina meklēt iespējas, kā vēl panākt, lai plaša mēroga sacensības notiktu tieši Smiltenē. T.Marksa darbs ir viņa vaļasprieks un dzīvesveids. Visus darbus, ko viņš uzņemas, viņš dara ar lielu atbildības sajūtu, jo to dara no savas sirds, mīlot dzimto pilsētu Smilteni, Smiltenes novadu un Latviju. VIDEO.


Gada balvu Tūrismā par ieguldījumu Smiltenes novada tēla veidošanā un popularizēšanā saņēma Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītājs MODRIS APSĪTIS. Gandrīz piecus gadus M.Apsītis strādā Smiltenes novada TIC, no kuriem divus gadus ir tā vadītājs. Viņš ir prasīgs pret sevi un apkārtējiem, pedantiski pieiet pie ikviena sava darba pienākuma, kas noteikti ir viņa darba rezultātu panākuma atslēga. Pēdējo gadu laikā tūrisma piedāvājums novadā ir kļuvis daudzveidīgs, popularitāti guvuši TIC organizētie pasākumi, pārgājieni, piesaistot novadam aizvien jaunus interesentus. M.Apsītis lielu daļu sava laika velta pašvaldības pārrobežu projektu īstenošanā, radot jaunas iespējas novada amatnieku un mājražotāju attīstībai. Viņš ir atvērts un atsaucīgs, kas savu darbu dara no sirds, nebaidoties no inovatīvu risinājumu ieviešanas.


Goda rakstu par ieguldījumu tautas kultūras, vēstures mantojuma saglabāšanā saņēma grundzāliete SKAIDRĪTE RENCE. Skaidrīte ar savu darbu un padomu gādā, lai ne tikai savās mājās, bet arī Grundzāles pagastā veidotos sakopta un estētiska vide, kurā atcerētos, novērtētu un godā celtu savas iepriekšējās paaudzes un lepotos ar viņu veikumu. Pēc viņas iniciatīvas ir tapis piemineklis represijās cietušo un bojāgājušo grundzāliešu piemiņai. Kopā ar projekta “Zudusī Latvija” fotogrāfu Skaidrīte šovasar apbraukājusi teju pus Latviju, meklējot un gaismā izceļot aizmirstas mūsu tautas kultūras, vēstures un dabas vērtības. Ar savu darbu un attieksmi pret savu zemi viņa novadniekiem palīdz ieraudzīt, cik skaistā, bagātā un stipru ļaužu veidotā valstī mēs dzīvojam.


Goda rakstu par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, prasmīgu individuālo pieeju, iejūtību un sirsnību darbā ar bērniem saņēma Smiltenes novada bibliotekāre ZOJA NIKOLAJEVA. Zoja bibliotēkā apzinīgi un godprātīgi nostrādājusi 40 gadus. Viņa sevi ir parādījusi kā centīgu un apzinīgu darbinieci ar ļoti augstu atbildības sajūtu, ar vēlmi palīdzēt gan kolēģiem, gan apmeklētājiem, ar spēju izprast klientu vajadzības. Apbrīnojamas ir viņas spējas piedāvāt bērnu vajadzībām un vēlmēm atbilstošus risinājumus, radot papildus vērtību sniegtajam pakalpojumam.


Goda raksts par godprātīgu, atbildīgu, rūpīgu darba pienākumu veikšanu tika pasniegts Bilskas pagasta pārvaldes remontstrādniekam VITAUTAM SERDĀNAM. Vitauts atbildīgi un rūpīgi ikdienā attiecas pret katru viņam uzticēto pienākumu. Nenovērtējams ir viņa ieguldītais darbs Smiltenes novada muzeja Mēru muižā tapšanā, lai 2017.gada 27.oktobrī varētu atvērt apmeklētājiem ekspozīcijas zāli. Pateicoties arī Vitauta darbam, Birzuļu tautas nama pelēkā zāle nu kļuvusi par gaišu un mūsdienīgu telpu. Viņš ir savas dzīves patriots, kurš pašaizliedzīgi iegulda savu darbu un laiku, lai vide ap viņu tiktu sakopta, lai līdzcilvēki dzīvotu labāk.


Goda rakstu par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā Latvijā un pasaulē saņēma LĪGA un INTS AUGAS. Lauku māju “Kalbakas” saimnieki- Augu ģimene- aktīvi un nesavtīgi iesaistās kultūras pasākumu rīkošanā, organizē iemīļotas un izglītojošas nometnes ģimenēm, popularizē ne tikai dzīvi laukos, bet arī novadu kopumā. Jāizceļ, ka “Kalbakas” šobrīd ir arī vienīgā saimniecība Smiltenes novadā, kas piedāvā studentiem kvalitatīvu praksi un apmācību lauku tūrisma nozarē. Līga un Ints ir atsaucīgi un nesavtīgi, radoši un uzņēmīgi cilvēki.


Goda rakstu saņēma komponiste, mūzikas pedagoģe, profesionālā pianiste MADARA KALNIŅA.Jaunās un talantīgās komponistes skaņdarbi ne tikai iemantojuši īpašu vietu vietējo amatiermākslas kolektīvu repertuārā, bet iemīļots kļuvis arī viņas izlolotais un rīkotais tautas mūzikas festivāls “Madaras”. Jau otro gadu festivāls pulcēja izcilus mūziķus no visas Latvijas, radot unikālu kopā būšanas brīdi un popularizējot Smiltenes vārdu, kā vietu kur dzimst un skan augstvērtīga mūzika. Talantīgā smilteniete ar prieku brauc koncertēt uz savu dzimto novadu, atvedot sev līdzi un iepazīstinot ar Smilteni arī citus māksliniekus.


Pateicības raksts tika pasniegts Launkalnes pagasta Bāriņtiesas darbiniecei RAMONAI OZOLIŅAI. Vērtīgs un augstu novērtējams ir Ramonas ieguldījums Launkalnes pagasta izglītojamo labklājības veicināšanā – sadarbojoties ar pirmskolas iestādes vadību, regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības, un šī informācija tiek veiksmīgi pielietota audzēkņu atbalstam. Ramona strādā ar ģimenēm, ievērojot principu, ka ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē.


Pateicības rakstu saņēma smilteniete, fotogrāfe, skolotāja ELĪNA KUBULIŅA-VILNE. Kā brīvprātīgā skolotāja Elīna vairākus gadus velta savu laiku, zināšanas, sirds siltumu, degsmi un talantu, radoši darbojoties ar bērnu brīvā laika centra “Ligzdiņa” audzēkņiem no sociāli neaizsargātām ģimenēm. Elīna ir iedibinājusi tradīciju svētkos ar priekšnesumiem un dāvanām sveikt Smiltenes veco ļaužu pansionāta iemītniekus, kā arī veikusi citus nozīmīgus darbus līdzcilvēku ikdienas daudzveidošanā un uzlabošanā. Sevis veidotās foto izstādēs, Elīna notver un saglabā Latvijas un novada ainavas arī nākamajām paaudzēm.


Pateicības rakstu par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā saņēma VĒSMA ZOLTNERE. Sētnieka darbs nebūt nav viegls, jo tajā nepieciešama liela fiziskā izturība un atbildības sajūta. Vēsma savu darbu veic ļoti apzinīgi. Pat atvaļinājuma laikā viņa uzrauga, lai viņas aizvietotājs darbu paveic pietiekami labi. Arī ārpus saviem tiešajiem darba pienākumiem viņa izpalīdzīga, atsaucīga un uz viņu allaž var paļauties.


Pateicības rakstu par prasmīgu un mūsdienīgu Smiltenes novada bibliotēkas tēla veidošanu, godprātīgu un profesionālu darbu, nodrošinot kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu attīstību, saņēma Smiltenes novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre SANITA LĀRMANE. Sanita strādā bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā. Viņa sevi ir pierādījusi, kā centīgu un apzinīgu darbinieci, kura ir gatava stāties pretim jauniem izaicinājumiem, mācīties un attīstīties.2017.gads

2017.gada 18. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā pasākumā “Latvijai-99!” tika pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi sešās nominācijās, kā arī astoņi Goda un divi Pateicības raksti.


Smiltenes novada domes augstāko apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma KLEPERU ĢIMENE.  Launkalnes pagasta Kleperu ģimenes mājās, kur saimnieko Līga un Raimonds Kleperi, jau kopš 1998.gada ir izveidots meža medību un, godājot senčus, senu lietu muzejs- privātkolekcija. Saimnieki laipni sagaida ikvienu interesentu, kurš vēlas aplūkot gan senus mežkopības un zemkopības darbarīkus, gan rūpīgi vāktās sadzīves lietas, gan ziņas par dzimtas un pagasta vēsturi. Kleperu ģimene ir iedvesmojusi, ne tikai savu dzimtu, bet daudzus viesus sākt apzināties savas dzimtas saknes. Apkārtējās skolas, īpaši, Launkalnes sākumskola, novērtē sadarbību, kāda ir izveidojusies ar Kleperu ģimeni. Kleperu mājās katru gadu tiek rīkotas Meža dienu mācību ekskursijas, Līgas un Raimonda, un viņa bērnu vadībā tiek spēlētas dažādas dabas izzinošas spēles, iepazīti ārstniecības augi, pētīti koki. Līga un Raimonds ir nesavtīgi, pacietīgi cilvēki, kuri snieguši ieguldījumu Smiltenes novada un Launkalnes pagasta tēla veidošanā, sabiedrības izglītošanā kultūrvēstures un mežsaimniecības jomā. VIDEO


Gada balvu Izglītībā saņēma Smiltenes vidusskolas fizikas, informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs ANDREJS MIĶIS. Kopš 1997.gada A.Miķis strādā Smiltenes izglītības sistēmā. Skolotājs mācību stundās prot ieinteresēt skolēnus darboties jēgpilni un māca apgūto sasaistīt ar reālām dzīves situācijām, attīsta skolēnu pētniecības prasmes, vadot skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus informātikas un fizikas tematikā. Andrejs informē ne tikai skolēnus, bet arī kolēģus, par jaunākajām zinātnes atziņām, organizē dažādus izzinošus pasākumus, mācību ekskursijas, nodarbības. Skolotājs veido cieņpilnas attiecības ar skolēniem, mācot ne tikai mācību priekšmeta saturu, bet arī vispārcilvēciskas vērtības. A.Miķis sniedz ieguldījumu skolas datortīkla un datorprogrammu uzturēšanā, pedagogu tālākizglītības nodarbību organizēšanā. Skolēni viņu raksturo ar vārdiem- “stingrs, prot izskaidrot šķietami neizskaidrojamo, mīl jokot, īsts sava priekšmeta un skolas entuziasts, draudzīgs un atsaucīgs” . VIDEO


Gada balvu Kultūrā, par ieguldīto darbu nemateriālo kultūras mantojuma saglabāšanā, tradīciju turpināšanā savā radošajā darbā, saņēma ANNA UN GUNTIS PRIEDĪTES. Anna Priedīte ir šuvēja, individuālā darba veicēja, kura, veicot savus darba pienākumus, ir uzņēmīga, atbildīga, pretimnākoša, labestīga. Viņa ir šuvusi tērpus Smiltenes un apkārtējo novadu amatiermākslas kolektīviem, kā arī Annas šūtais tautastērps, šogad ir izvēlēts izstādei, kas būs skatāma Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku laikā. Meistares darbi, kuros jūtama mīlestība, apliecina viņas cieņu pret latviešu tautas vērtībām. Guntim Priedītem piemīt milzīgs gribasspēks, pacietība un rūpība pret ikvienu darbu, kas tiek darīts. Darbs ar koku ir viņa aicinājums. Gunta darbi aplūkojami nozīmīgos tūrisma objektos Smiltenes novadā un blakus novados, kā arī šobrīd apskatāmi izstādē Siguldā. Viņa veidotās rotaļlietas radījušas prieku Smiltenes pirmsskolas grupu bērniem. Anna un Guntis ir izaudzinājuši trīs meitas, dodot stabilu pamatu, veidojot vērtību sistēmu, attīstot radošās spējas un mīlestību pret mākslu. VIDEO


Gada balvu Tautsaimniecībā  par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā saņēma PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS (PIKC) “SMILTENES TEHNIKUMS” KOLEKTĪVS. PIKC “Smiltenes Tehnikums” pēdējo gadu laikā ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības iestādi, kas domā gan par audzēkņu, gan tautsaimniecības attīstības vajadzībām. Smiltenes tehnikumā, nepārtraukti domājot par mācību programmu pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un piesaistot dažādu projektu līdzfinansējumu, izdevies panākt, ka skolā mācās daudz zinošu un savā izvēlētajā profesijā ieinteresētu jauniešu. PIKC ir uzsācis modulāro apmācību Latvijas ekonomikai prioritārajā nozarē būvniecībā būvniecībā – ceļu būvtehniķis un izstrādājis un licenzējis jaunu, šobrīd tautsaimniecībā īpaši nepieciešamu mācību programmu – hidrobūvju būvtehniķis. Smiltenes tehnikums ar labiem panākumiem izmanto savas konkurētspējas priekšrocības, piedāvājot mūsdienu darba tirgum atbilstošu izglītību. VIDEO


Gada balvu Tūrismā par aktīvu un radošu darbību tūrisma nozarē un par sniegto ieguldījumu Smiltenes novada popularizēšanā valstī un pasaulē saņēma Maizes muzeja “Kukaburra” saimnieks JĀNIS KRIEĶIS. Maizes muzejā katrs ceļinieks un viesis ir laipni gaidīts, pacienāts un iepazīstināts ar skaistu, latvisku vidi, telpu, tradīcijām un vērtībām. Jāņa darbam piemīt sirsnība, pamatīgums un laba gaume. Viss, ko viņš dara, tiek veikts ar apdomu, no sirds un domājot par produkta saņēmēju. Viņa cepto maizi, ābolu sieru, kaņepju staku un produktus ir ievērojuši gan starptautiskajā izstādē “Balttour”, gan daudzos, dažādos tirdziņos un pasākumos. Īpaši jāuzsver Jāņa latviskums un lokālpatriotisms, savos produktos izmantojot novada simbolu-rudzupuķi. Kā apliecinājums Jāņa darba kvalitātei ir saņemtā kultūras zīme “Latviskais mantojums”, ko piešķir Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu. VIDEO


Gada balvu Sabiedriskajā darbībā par brīvprātīgu iesaistīšanos un sniegto palīdzību gan Ukraiņu kara darbībā cietušo bērnu nometņu organizēšanā, gan palīdzot novada sociālo problēmu ģimenēm, saņēma AURIKA ZĪVERE. Aurika ir Smiltenes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, līdz ar to ikdienas darbs ir cieši saistīts ar sociālas dabas jautājumiem. Viņa atbildīgi un individuāli izvērtē katru problēmjautājumu un situāciju. Nenovērtējama ir viņas sirsnība, labestība, ar kādu viņa pieiet pie katra darba uzdevuma. Aurika nekad neteiks “Nē!”, viņa vienmēr cenšas atrast risinājumus, nezināmās lietas uztverot kā izaicinājumus. Jau vairākus gadus, Aurika ir novada jauniešu krustmāte. Viņa brīvprātīgi vada Smiltenes Jauniešu domi, kur, kopā organizējot dažādus izklaidējošus un sociālus pasākumus, ir kā paraugs jauniešiem, starp kuriem, pateicoties aktīvai darbībai Jauniešu domē, izaug krietni cilvēki, kuri aizejot “lielajā dzīve”, sasniedz daudz. Aurika savu sirds siltumu nepatur sev, viņa ar to dalās gan caur saviem bērniem, gan ievērpjot to savos darbos, neatskatot savu palīdzību nevienam. VIDEO


Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpē saņēma Launkalnes feldšerpunkta ārsta palīdze JEĻENA APSE. Kopš 1969.gada Jeļena vada Launkalnes pagasta feldšerpunktu, kurš kļuvis par viņas mūža vienīgo darba vietu. Paralēli tiešajam darbam, viņa veikusi arī sociālā darba pienākumus, iesaistoties sociālo problēmu risināšanā pagastā. Jeļena nesavtīgi veikusi savu darbu gandrīz piecdesmit gadu garumā, rūpējoties par pagasta un novada iedzīvotāju veselību.


Goda rakstu par ilggadīgu ieguldījumu sabiedriskās darbības organizēšanā saņēma palsmanieši GUNTA UN VALDIS PAEGĻI. Pateicoties viņu entuziasmam, vairāk kā 20 gadu garumā tika organizēti galda spēļu turnīri Palsmanes pagastā. Īpašs Valta un Guntas lolojums ir Zolītes spēles atklātais čempionāts, kurš reizi mēnesī pulcēja 70-80 dalībniekus no visas Latvijas. Daudzu gadu garumā, Paegļu ģimene organizēja Palsmanes pagasta komandu rajona sporta spēles, kurās aktīvi iesaistījās arī paši. Ar savu aktivitāti viņi ir spējuši piesaistīt daudzus jaunus dalībniekus galda spēlēm.


Goda rakstu par atbildīgu un godprātīgu darbu sabiedrības labā saņēma ilggadējā Grundzāles pagasta pārvaldes sekretāre IRITA PAKALNE. Irita punktuāli un precīzi pilda savus darba pienākumus Grundzāles pagastā, jau vairāk kā 40 gadus, kuru laikā veikusi grāmatvedes pienākumus un svarīgākos uzdevumus dzimtsarakstu jomā, joprojām apzinīgi strādājot pie arhīva uzturēšanas. Dodoties pie sekretāres Iritas Pakalnes, ikviens iedzīvotājs zina, ka saņems gan kvalitatīvu apkalpošanu, gan pilnvērtīgu informāciju. Irita izaudzinājusi divus dēlus- krietna darba darītājus. Četri mazbērni uzauguši, baudot Iritas nesavtīgo mīļumu, rūpes un gādību, kāds jūtams ir arī viņas darbā.


Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpē saņēma ģimenes ārste LILITA EZERIŅA. Daktere Ezeriņa ir laipna un rūpīga ārste, kura savu darbu veic ar sirsnību jau no pirmajiem darba gadiem. Lilita Ezeriņa, ar sapratni daudzos jautājumos, spēj palīdzēt un sniegt atbalstu grūtākos dzīves posmos. Daktere šogad svin skaisto 70 gadu jubileju. Nenovērtējams ir viņas ieguldījums un ilgstošais darbs veselības aprūpē. Kopā ar vīru Juri Ezeriņu ir izaudzināti trīs brīnišķīgi bērni, ar kuriem var lepoties.

Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu tautsaimniecībā saņēma SIA “Vidzemīte” galvenā zootehniķe ILGA GRIBULE. Nenovērtējams ir Ilgas devums uzņēmuma SIA “Vidzemīte” attīstībā, kurā viņa strādā kopš 1994.gada. Viņa zina visu par katru lopu, kas ir saimniecības ganāmpulkā, nepārtraukti papildina savas zināšanas dažādos kursos, lasa jaunākās atziņas žurnālos, internetā. Ilga neskaita savas darba stundas, ar savu optimismu un lielo darba mīlestību ik dienu atgādina: ir jāstrādā! Viņa ir atsaucīga, izpalīdzīga. Ar savu sirdsdegsmi labi dara savu darbu, dara vairāk, kā liek pienākums. Šogad Ilga svin 75 gadu jubileju.


Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu izglītībā saņēma Smiltenes tehnikuma galvenā grāmatvede GENOVEFA LOGINA. Kopš 1991.gada Genovefa Logina strādā Smiltenes tehnikumā. Darbā ir ļoti enerģiska, taupīga un saimnieciska. Vadot izglītības iestādes grāmatvedību vairāk kā 25 gadus, viņa pati saka, ka “apzinos, ka nevaru neko mainīt lielajā politikā, taču savu iespēju robežās esmu izdarījusi visu, lai tehnikumā dzīve ietu uz augšu”. Bez viņas prasmīgās finanšu vadības nebūtu iespējams īstenot projektu, kas paredzēja tehnikuma modernizāciju. Genovefa ir lieliska vadītāja savā grāmatvedības kolektīvā, aktīvi iesaistās administrācijas darbā, ar savu pašaizliedzību un entuziasmu bagātinot tehnikuma sociālo vidi un ikdienu.


Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpē saņēma Palsmanes pagasta ģimenes ārstes prakses medmāsa INDRA ANTĒNA. Medmāsiņa Indra Antēna medicīnā strādā kopš 1979.gada, bet 1981.gadā uzsāka darba gaitas Palsmanes ambulancē. Viņa nenogurstoši rūpējas par cilvēku veselību, neskaitot sava darba stundas. Ikviens zina, ka droši var griezties pie Indras un vienmēr tiks dots vērtīgs padoms vai sniegta palīdzība. Indra vienmēr ir saprotoša, labestīga, uzklausa pacientu problēmas, rod risinājumus, iedrošina cilvēkus rūpēties par savu veselību.


Goda rakstu par ilggadīgu ieguldījumu izglītībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Smiltenes novadā saņēma PALSMANES PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES KOLEKTĪVS. Stipras valsts nākotne ir bērni, kuriem iemācīta viņu dzimtenes kultūra un tradīcijas, atbildība un mīlestība pret savu valsti. Tieši šādā – latviskā – garā jau 50 gadus bērni tiek audzināti Palsmanes bērnudārzā. Audzēkņu vecāki novērtē drošības sajūtu, ko radījuši pedagogi un darbinieki, rūpējoties par vissvarīgāko, kas viņiem ir- bērniem. Radošās aktivitātēs, nodarbībās, kopīgajos pasākumos un ikdienas rūpēs ir jūtama pedagogu un darbinieku sirsnība un mīlestība ikdienu.


Pateicības rakstu par ilggadīgu un atbildīgu darbu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Smiltenes novadā saņēma Palsmanes bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja AIJA ZEIBOTE. Aija ir deju skolotāja ar augstām kvalitātes prasībām, tajā pašā laikā dejotājiem iemācot patiesumu, sirsnību un attieksmi pret latviskumu. Šogad aprit 25 gadi, kopš Aija vada Palsmanes bērnu deju kolektīvu un 20 gadi, kopš vada Vidējās paaudzes deju kolektīvu “Cīrulis”.. Viņas vadītie deju kolektīvi, kopš izveidošanas brīža, ir piedalījušies visos vispārējos Dziesmu un deju svētkos, kā arī aktīvi koncertē un veido savas koncertprogrammas, pārstāvot Smiltenes novadu un Latviju ārzemju festivālos. Latviešu tautas deja ir Aijas dzīve. Tādi cilvēki kā Aija, ir tie, kas neatlaidīgi, soli pa solim, apzinīgi, ar atbildības sajūtu rada paliekošas vērtības, kas ļauj mūsu bērniem un mums pašiem noticēt sev, likt pamatus drošai rītdienai un nest Smiltenes, Latvijas vārdu pasaulē.


Pateicības rakstu par atbildīgu un godprātīgu darbu tautsaimniecībā saņēma SIA “Smiltenes NKUP” elektriķis ANDREJS LEJA. Andrejs ir apzinīgs un profesionāls, savus pienākumus veic ļoti labi, izrādot iniciatīvu. Darba laikā sevi ir pierādījis kā zinošu un kvalificētu darbinieku. Savu pienākumu veikšanai, īpaši daudzdzīvokļu mājas elektrību problēmu jautājumos, veltījis neskaitāmas darba stundas, nereti arī brīvdienās un svētku dienās. Andrejam var uzticēt jebkuru uzdevumu, jo kā pats mēdz teikt- “strādā visu, ko valdība liek”. Viņš darbu veic godprātīgi un ar lielu atbildības sajūtu, sniedzot ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības un uzņēmuma attīstībā.Slider