2019. gada 11. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

ESF projekti

Projekts “Smiltenes novada pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā”

Projekta programma:
Cilvēkresursi un nodarbinātība, 1.5.prioritātes Administratīvās kapacitātes stiprināšana, 1.5.2.pasākuma Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana, 1.5.2.2.aktivitātes Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana, 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.  
Projekta mērķis:
Projekta vispārīgais mērķis: uzlabot investīciju piesaisti Smiltenes novada pašvaldībā.
Projekta specifiskais mērķispaaugstināt Smiltenes novada pašvaldības, tās iestāžu, speciālistu zināšanu kapacitāti Eiropas Savienības (ES) un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu efektīvākā sagatavošanā un ieviešanā, veicot darbinieku apmācības projektu vadības jautājumos.  
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros  veikta pašvaldības administrācijas, vietējo pagastu pārvalžu, pašvaldības iestāžu vajadzību izpēte un atbilstoši Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana. Noorganizētas apmācības 42 Smiltenes novada pašvaldības darbiniekiem par Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu ieviešanu. Izstrādāts metodiskais materiāls, projekta iekšējās kontroles sistēmas metodoloģijas izstrādei. Projekta noslēgumā izvērtēti projekta rezultāti.  
Projekta noslēdzies:
2013.gada 30.aprīlī.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 9205,17 LVL. 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.  
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 31.10.2012.
Preses relīze 08.01.2013.
Preses relīze 26.02.2013.
Preses relīze 29.04.2013
Apmācību materiāli:
1.seminārs Projektu dokumentācijas sagatavošana
2.seminārs Projektu pieteikumu sagatavošana
3.seminārs TEP izstrāde I
4.seminārs TEP izstrāde II
5.seminārs Projekta budžeta izstrāde
6.seminārs Projekta kvalitātes un risku vadība I
7.seminārs Projekta kvalitātes un risku vadība II
8.seminārs Laika vadīšana projektos
9.seminārs Projektu atskaišu sagatavošana I
10.seminārs Projektu atskaišu sagatvošana II
11.seminārs Projektu grāmatvedība
12.seminārs Projektu publicitātes prasības I
13.seminārs Projektu publicitātes prasības II
14.seminārs Projekta vadība un uzraudzība
15.seminārs Līgumu administrēšana I
16.seminārs Līgumu administrēšana II
PROJEKTA IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS METODOLOĢIJA
ROKASGRĀMATA PROJEKTU VADĪŠANĀ

Projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana Smiltenes novadā jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”

Projekta programma:
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.2.prioritāte ”Izglītība un prasmes”, 1.2.2. pasākums „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana”, 1.2.2.4.aktivitāte „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība”.
Projekta mērķis:
Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.  
Projekta aktivitātes:
1. Pagarinātās dienas grupas nodrošināšana
2. Skolotāja palīga amata ieviešana
3.  Atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu un logopēdu) nodrošināšana
4.  Metodisko materiālu, mācību līdzekļu, speciālās literatūras un periodikas iegāde.
Projekta realizācijas laiks:
01.01. 2010.- 31.12.2010.  
Projekta izmaksas:
Kopējais plānotais projekta finansējums –  188 852,00 LVL
ESF līdzfinansējums – 160 524,00 LVL
Pašvaldības finansējums – 16 997,00 LVL
Valsts budžeta dotācija – 11 331,00 LVL 
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums

Projekts „Speciālistu piesaiste Smiltenes novada pašvaldībai”

Projekta programma:
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”,  1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3.pasākuma  „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”.  
Projekta mērķis:
Mērķis ir Smiltenes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana piesaistot pašvaldības darbības efektivitātes uzlabošanai nepieciešamo speciālistus – ģeogrāfisko informācijas sistēmu speciālistu un būvinženieri.  
Projekta aktivitātes:
Būvinženiera un ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) speciālistu piesaiste
Projekta realizācijas laiks:
10.11.2010.-08.12.2012.  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās  izmaksas ir  20821,02 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir 100%.  
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 22.11.2010.
Preses relīze 21.03.2011.
Preses relīze 30.06.2011.
Preses relīze 27.10.2011.
Preses relīze 06.02.2012.
Preses relīze 10.05.2012.
Preses relīze 25.09.2012.
Preses relīze 28.12.2012.

Projekts „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

Projekta programma:
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”,  1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3.2.aktivitātē “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”.  
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti Smiltenes novada pašvaldībā izstrādājot Smiltenes novada attīstības programmu.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros izstrādāta  Smiltenes novada attīstības  programma un stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kuru sagatavošanai piesaistīti eksperti, kā arī  organizēta attīstības programmas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana un veikti publicitātes pasākumi.
Projekta realizācijas laiks:
21.12.2010.-31.10.2013.  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās  plānotās ir  29218,38 LVL, no kurām Eiropas  Sociālā fonda līdzfinansējums ir 100%.  
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 19.01.2011
Preses relīze 21.04.2011
Preses relīze 25.07.2011
Preses relīze 29.12.2011
Preses relīze 31.01.2012
Preses relīze 14.05.2012
Preses relīze 30.11.2012.
Preses relīze 31.01.2013.

Kalendārs

Youtube

Slider