2021. gada 21. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Izsoles

Pamatojoties uz 2020. gada 17. novembra Smiltenes novada domes ārkārtas sēdes lēmumu nr. 650, 20. novembrī izsludinātās pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles ir ATCELTAS. Iemaksātās naudas tiem, kuri pieteikušies izsolē līdz noteiktajam termiņam, tiks atmaksātas. 

Lēmums pieņemts, jo, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, visā valsts teritorijā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 11. janvārim ir izsludināta ārkārtējā situācija. Pašvaldība pāries uz elektronisku izsoļu organizēšanu,  aicinām seko aktuālai  informācija pašvaldības paziņojumos. 

RAKSTISKĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLE karsto dzērienu automāta iekārtu izvietošanai pašvaldības ēkās

Smiltenes novada dome 2021.gada 13.janvārī plkst.11:00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstisku izsoli karsto dzērienu automāta iekārtu izvietošanai Smiltenes novada pašvaldības ēkās šādiem objektiem:

Nosaukums, platība m2

Izsoles sākumcena euro bez PVN

Izsoles minimālais solis (euro)

 

 

 

Nomas līguma termiņš līdz 2 (divi) gadi

1   Smiltenes novada Kultūras centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē, 1.stāva vestibila daļa 2 m2 platībā.

8,19 euro

5,00 euro

2.  Smiltenes novada Sporta centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē vestibila daļa 2 m2 platībā.

7,95 euro

5,00 euro

3.  “Sporta komplekss” ēkas “Kalnamuižā”, Smiltenes pagastā, gaiteņa daļa 2 m2 platībā.

17,17 euro

5,00 euro

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00  vai nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 līdz 2021.gada 13.janvārim plkst.11:00.

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS IZSOLEI

Nekustamā īpašuma Valkas ielā 5, Smiltenē PIRMĀ RAKSTISKĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLE

“Smiltenes novada dome 2020. gada 18. decembrī plkst.15:00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam Valkas ielā 5, Smiltenē:
1. Nomas objekts – nekustamais īpašums ar adresi Valkas iela 5, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9415 010 0407), kas sastāv no:
  1.1. labiekārtotas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 010 0407 (platība 9677,30 m2);
  1.2. uz zemes vienības esošas ražošanas ēkas (iekštelpu platība 976.8 m2/ārtelpu platība 313.2 m2);
  1.3. uz zemes vienības esošas, ar ēku saistītas, brauktuves un stāvvietas, kas sastāv no asfaltbetona ceļiem un bruģa laukumiem (kopējā platība 3228,07 m2).
2. Nomas objekts tiks iznomāts nomniekam tā iesniegtajā biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai ar ierobežojumiem, kas noteikti izsoles noteikumos.
3. Nomas objekta nosacītā nomas maksa un izsoles sākuma cena – 1700,00 eiro (viens tūkstotis septiņi simti eiro nulle centi) bez PVN mēnesī.
4. Iznomāšanas termiņš – 12 (gadi) no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas. Nomas līguma termiņš var tikt pagarināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Citi iznomāšanas nosacījumi: Nomniekam līdz 2023. gada 31. decembrim Nomas objekta teritorijā:
  5.1. jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 300 000,00 eiro (trīs simti tūkstoši eiro), un
  5.2. jāizveido ne mazāk kā 5 (piecas) jaunas darba vietas;
  5.3. citi nosacījumi atbilstoši izsoles noteikumiem.
6. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Valkas ielā 5, Smiltenē 2020. gada 8. decembrī plkst. 10.00 iepriekš piesakoties pie Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas tehnisko projektu vadītāja Andra Jaunpetroviča, tel.nr. 28323729, e-pasts: [email protected]
7. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:
  7.1. Dalības maksu 25,00 eiro (divdesmit pieci eiro) apmērā:
Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ. Nr, 90009067337
Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X,
Konta Nr. LV75UNLA0050014255591
  7.2. Drošības naudu 170,00 eiro (viens simts septiņdesmit eiro nulle centi) apmērā:
Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ. Nr, 90009067337
Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X,
Konta Nr.LV88UNLA0050021788959


Izsoles dalībnieku pretendentiem Pieteikumu un savu piedāvājumu izsolei iesniegt līdz 2020.gada 18. decembrim plkst. 11:00 :
1) nododot tieši Smiltenes novada domei Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
2) nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729; vai
3) dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, iesniegt elektroniski līdz noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu [email protected]

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS IZSOLEI

 

Nekustamā īpašuma “Kalna Bērzi” izsole

„Smiltenes novada dome 2020.gada 20.novembrī plkst. 09:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0310, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0304  0.5707 ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 3025,00 EUR (trīs tūkstoši divdesmit pieci euro).

Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”;

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 302,50 euro (trīs simti divi euro un 50 centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 17.novembrim (ieskaitot).”

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Nekustamā īpašuma “Ķirši” izsole

„Smiltenes novada dome 2020.gada 20.novembrī plkst. 09:30, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0265, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0265  0.2164 ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 2750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).

Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”;

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 275,50 euro (divi simti septiņdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 17.novembrim (ieskaitot).”

PIETEIKUMA VEIDLAPA

IZSOLES NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma “Ķirškalni” izsole N

Smiltenes novada dome 2020.gada 20.novembrī plkst.10:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0275, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0266  0.2466 ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 4570,00 euro (četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”;

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 457,00 euro (četri simti piecdesmit septiņi euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 17.novembrim (ieskaitot).

PIETEIKUMA VEIDLAPA

IZSOLES NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma “Vecpalsas” izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 20.novembrī plkst.10:30, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Vecpalsas”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 94740040352, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0352 0,1743ha platībā un nedzīvojamām  ēkām ar kadastra apzīmējumiem 9474 004 0352 001, 9474 004 0352 002, 9474 004 0352 003 un 9474 004 0352 004.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 8700 euro (astoņi tūkstoši septiņi simti euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Vecpalsas”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā izsole”;

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 870,00 euro (astoņi simti septiņdesmit euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Vecpalsas”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā izsole”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29474697.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 17.novembrim (ieskaitot).

PIETEIKUMA VEIDLAPA

IZSOLES NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma “Kalna Noras” izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 9.decembrī plkst. 09:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0273, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0233  0.2783 ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 2400 euro (divi tūkstoši četri simti euro).

Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 2 (divu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

  • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”;
  • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 240,00 euro (divi simti četrdesmit euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 7.decembrim (ieskaitot).”

PIETEIKUMA VEIDLAPA

IZSOLES NOTEIKUMI


Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider