2019. gada 18. jūl.
LV Latviešu
Viegli lasīt

Izsoles

Pasažieru autobusa Ford Transit izsole

Smiltenes novada dome 2019. gada 7.augustā plkst. 10:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, rīko atkārtotu pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Ford Transit, valsts reģistrācijas nr. HH 9249, 2009. reģistrācijas gads, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazīties izsoles noteikumos.

Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir noteikta – 4800,00 euro (četri tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X:

  • nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 480,00 euro (četri simti astoņdesmit euro un 00 cents) ar maksājuma mērķi „ Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – pasažieru autobusa Ford Transit izsolei”.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (tel. 29194723, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2019.gada 5.augustam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS IZSOLEI 

Kalendārs

Youtube

Instagram

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.

Slider
Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā