2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Izsoles

Nekustamā īpašuma “Baroni”, Bilskas pagasts nomas tiesību  izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 19.jūnijā plkst.10:00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošam pašvaldības nekustamajam īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kura atļautais izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101):

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

t.sk. LIZ

Izsoles sākumcena euro bez PVN

Izsoles minimālais solis (euro)

Nomas līguma termiņš (līdz)

“Baroni”, Bilskas pagasts, Smiltenes nov.

9444 008 0090

10,3

10,3

453,20 euro

10,00

31.12.2025.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem zemāk un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 18.jūnijam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS 

Zemes vienības Avotu iela 15, Grundzāles pagastā daļu apbūves tiesību izsole 

Smiltenes novada pašvaldība 2020.gada 19.jūnijā 9:00 izsola apbūves tiesības uz zemes vienības Avotu iela 15, Grundzāles pagastā daļu, kadastra apzīmējums 9458 008 0038 8001, 0,3727ha platībā.

Apbūves tiesības sākumcena noteikta 780,00 euro (septiņi simti astoņdesmi euro). Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai komersants iemaksā:

 • dalības maksu 25,00 euro (divdesmit pieci euro) apmērā: Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ.Nr, 90009067337; Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X; Konta Nr. LV75UNLA0050014255591. 
 • maksājuma mērķis „Avotu iela 15, Grundzāles pagasts”;
 • drošības naudu 78,00 euro (septiņdesmit astoņi euro nulle centi) apmērā: Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ.Nr, 90009067337; Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X; Konta Nr.LV88UNLA0050021788959.
 • maksājuma mērķis „Avotu iela 15, Grundzāles pagasts”;

IZSOLES NOTEIKUMI 

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 20284499.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. Ārkārtas situācijas laikā pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt elektroniski parakstītus ar e-parakstu [email protected] , vai sūtīt pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Dārza ielas 3, Smiltenē ēkas. līdz 2020.gada 17.jūnijam (ieskaitot).

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Vadžu ferma”, Blomes pagastā izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 19.jūnijs plkst.9:30, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Vadžu ferma”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 004 0094, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no “Vadžu ferma”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 004 0094, sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0094 1.12 ha platībā,  ēkas ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0094 001.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 3050,00 euro (trīs tūkstoši piecdesmit euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Vadžu ferma”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā”;
 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 305,00 euro (trīs simti pieci euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Vadžu ferma”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 20284499.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. Ārkārtas situācijas laikā pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt elektroniski parakstītus ar e-parakstu [email protected], vai sūtīt pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Dārza ielas 3, Smiltenē ēkas. līdz 2020.gada 17.jūnijam (ieskaitot).

Pārdod par brīvu cenu pasažieru autobusu Ford Transit

Smiltenes novada dome pārdod par brīvu cenu pašvaldības kustamo mantu – pasažieru autobusu Ford Transit, reģistrācijas numurs HH 9249, 2009.izlaiduma gads.

Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 2400.00 (divi tūkstoši četri simti euro 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Ingaru Veismani  (tālrunis 29194723, e-pasts: [email protected]).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jāpiesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. līdz 2020.gada 29.jūnijam (ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole 2020.gada 4.augustā plkst.13:00.

NOTEIKUMI

PIETEIKUMS

Pārdod par brīvu cenu vieglo auto SUBARU LEGACY

Smiltenes novada dome pārdod par brīvu cenu pašvaldības kustamo mantu – vieglo auto SUBARU LEGACY, reģistrācijas numurs GA 2983, 2006.izlaiduma gads.

Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 548.00 EUR  (pieci simti četrdesmit astoņi euro 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Ingaru Veismani  (tālrunis 29194723, e-pasts: [email protected]).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jāpiesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 25.jūlijam (ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole 2020.gada 4.augustā 11:30.

NOTEIKUMI

PIETEIKUMS

Nekustamā īpašuma “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 4.augustā plkst. 10:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0310, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0304  0.5707 ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 4840,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro).

Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”;

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 484,00 euro (četri simti astoņdesmit četri euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 31.jūlijam (ieskaitot).

NOTEIKUMI

PIETEIKUMS

Nekustamā īpašuma “Ķirši”, Launkalnes pagastā izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 4.augustā plkst.10:30, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0274, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0265  0.2164 ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 2750,00 euro (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsolei”;

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 275,00 euro (divi simti septiņdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 31.jūlijam (ieskaitot).

NOTEIKUMI

PIETEIKUMS

Nekustamā īpašuma “Ķirškalni”, Launkalnes pagastā izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 4.augustā plkst.11:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0275, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0266  0.2466 ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 4570,00 euro (četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”;

jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 457,00 euro (četri simti piecdesmit septiņi euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 31.jūlijam (ieskaitot).

NOTEIKUMI

PIETEIKUMS

Nekustamā īpašuma – “Stopiņi”, Smiltenes pagastā izsole 

Smiltenes novada dome 2020.gada 4.augustā plkst. 14:30, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs: 9480 001 0057), rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9480 001 0057  0.5 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 9480 001 0057 001.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 3100,00 euro (trīs tūkstoši viens simts euro un nulle centi)

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma „Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā izsolei”;
 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 310,00 euro (trīs simti desmit euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma „Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Stopiņi” ir zemes pierobežniekiem.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem zemāk un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Brantu un Smiltenes pagastu pārvaldes vadītāju pa tālruni 26384555.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 31.jūlijam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI 

Kustamas mantas – kokmateriālu izsole, Variņu pagastā

Sakarā ar vēja gāzi piespiedu kārtā veikta Smiltenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meži”, Variņu pagastā, kadastra numurs: 9490 005 0065, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0004, cirsmas 1,5 ha (viens komats pieci hektāri) platībā izstrāde.

 

Ievērojot norādīto, Smiltenes novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisija atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām paziņo par pašvaldības īpašumā esošas kustamās mantas – kokmateriālu – mutisku izsoli ar augšupejošu soli 2020.gada 20.jūlijā plkst.10:00 Smiltenes novada domes sēžu zālē Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

 

Atsavināmās kustamās mantas – kokmateriālu – apjoms ir 144,76 m3 (viens simts četrdesmit četri komats septiņdesmit seši kubikmetri) un sākuma cena noteikta 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro un nulle centi) apmērā. Izsoles solis – 200,00 EUR (divi simti euro un nulle centi).

 

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 16.jūlijam (ieskaitot).

 • Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekam:
  • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 30,00 EUR (trīsdesmit euro un nulle centi) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma kustamās mantas kokmateriālu izsolei”;
  • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 400 EUR (četri simti euro un nulle centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma kustamās mantas kokmateriālu izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo kustamo mantu nav.

 

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu ne vēlāk kā 1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa, tiek ieskaitīta pirkuma summā.

 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

 

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Variņu pagasta pārvaldi – tālr.: 29462570.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

TESTĒŠANAS PĀRSKATS

 


Ceļvedis
Slider