2021. gada 19. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Izsoles

Īpašuma „Ķirši”, Launkalnes pagastā izsole E-izsoļu vietnē

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu īpašumu „Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0274, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0265, zemes kopplatība 2164 m2.

 • Izsoles sākumcena – EUR 2750. Nodrošinājums – EUR 275. Izsoles solis – EUR 50.
 • Izsoles sākums – 11.05.2021. plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei – līdz 31.05.2021.
 • Izsoles noslēgums – 10.06.2021. plkst.13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada domes norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Īpašuma „Ķirškalni”, Launkalnes pagastā izsole E-izsoļu vietnē

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu īpašumu „Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0275, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0266, zemes kopplatība 2466 m2.

 • Izsoles sākumcena – EUR 4570. Nodrošinājums – EUR 457. Izsoles solis – EUR 50.
 • Izsoles sākums – 11.05.2021. plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei – līdz 31.05.2021.
 • Izsoles noslēgums – 10.06.2021. plkst.13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada domes norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Dzīvokļa īpašuma Cēsu iela 10 – 7, Blomē, Blomes pagastā izsole E-izsoļu vietnē

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Cēsu iela 10 – 7, Blomē, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 274/2252 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 94460060101002, 274/2252 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemesgabala, kadastra apzīmējums 9446 006 0442.

 • Izsoles sākumcena – EUR 2400. Nodrošinājums – EUR 240. Izsoles solis – EUR 100.
 • Izsoles sākums – 11.05.2021. plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei – līdz 31.05.2021.
 • Izsoles noslēgums – 10.06.2021. plkst.13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada domes norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Blomes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 26420044.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Dzīvokļa īpašuma Cēsu iela 10 – 4, Blomē, Blomes pagastā izsole E-izsoļu vietnē

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Cēsu iela 10 – 4, Blomē, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4, 281/2252 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 94460060101002, 281/2252 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemesgabala, kadastra apzīmējums 9446 006 0442.

 • Izsoles sākumcena – EUR 2500. Nodrošinājums – EUR 250. Izsoles solis – EUR 100.
 • Izsoles sākums – 11.05.2021. plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei – līdz 31.05.2021.
 • Izsoles noslēgums – 10.06.2021. plkst.13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada domes norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Blomes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 26420044.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Īpašuma “Vecpalsas”, Palsmane, Palsmanes pagastā izsole E-izsoļu vietnē

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu īpašumu “Vecpalsas”, Palsmane, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9474 004 0352, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0352, 0.1743 ha platībā un nedzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0352 001, 9474 004 0352 002, 9474 004 0352 003 un 9474 004 0352 004.

 • Izsoles sākumcena – EUR 8700. Nodrošinājums – EUR 870. Izsoles solis – EUR 100.
 • Izsoles sākums – 11.05.2021. plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei – līdz 31.05.2021.
 • Izsoles noslēgums – 10.06.2021. plkst.13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada domes norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29474697.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Īpašuma “Tīreļi”, Brantu pagastā mutiska izsole

Smiltenes novada dome 2021.gada 15.jūnijā plkst.9:30, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Tīreļi”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9448 002 0039, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums “Tīreļi”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9448 002 0039, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9448 002 0039, 1.13 ha platībā un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 9448 002 0039 001, 9448 002 0039 002.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 4000 euro (četri tūkstoši euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Tīreļi”, Brantu pagastā izsolei”;
 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 400,00 euro (četri simti euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Tīreļi”, Brantu pagastā izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 20284499.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai sūtot pa pastu, vai iemetot pastkastītē, kas novietota pie ēkas Dārza ielā 3, Smiltenē, līdz 2021.gada 11.jūnijam (ieskaitot).”

Īpašuma “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā mutiska izsole

Smiltenes novada dome 2021.gada 15.jūnijā plkst. 11:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0310, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0304  0.5707 ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 3025,00 EUR (trīs tūkstoši divdesmit pieci euro).

Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”;
 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 302,50 euro (trīs simti divi euro un 50 centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai sūtot pa pastu, vai iemetot pastkastītē, kas novietota pie ēkas Dārza ielā 3, Smiltenē, līdz 2021.gada 11.jūnijam (ieskaitot).

Īpašuma “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā mutiska izsole

Smiltenes novada dome 2021.gada 15.jūnijā plkst. 13:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0273, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0233  0.2783 ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 2400 euro (divi tūkstoši četri simti euro).

Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 2 (divu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”;
 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 240,00 euro (divi simti četrdesmit euro) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izsole”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai sūtot pa pastu, vai iemetot pastkastītē, kas novietota pie ēkas Dārza ielā 3, Smiltenē, līdz 2021.gada 11.jūnijam (ieskaitot).

Īpašuma “F/A Dzeņi”, Bilskas pagastā mutiska izsole

Smiltenes novada dome 2021.gada 15.jūnijā plkst.14:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “F/A Dzeņi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 006 0136, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums “F/A Dzeņi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 006 0136, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0136 0,83ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 2855 euro (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “F/A Dzeņi”, Bilskas pagastā izsolei”;
 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 285,50 euro (divi simti astoņdesmit pieci euro un piecdesmit centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma „F/A Dzeņi”, Bilskas pagastā izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 20284499.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai sūtot pa pastu, vai iemetot pastkastītē, kas novietota pie ēkas Dārza ielā 3, Smiltenē, līdz 2021.gada 11.jūnijam (ieskaitot).”

Īpašuma “Brīvzemes”, Bilskas pagastā mutiska izsole

Smiltenes novada dome 2021.gada 15.jūnijā plkst.15:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Brīvzemes”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 006 0172, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums “Brīvzemes”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 006 0172, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0090 0,78 ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 3487 euro (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Brīvzemes”, Bilskas pagastā izsolei”;
 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 348,70 euro (trīs simti četrdesmit astoņi euro un 70 centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma „Brīvzemes”, Bilskas pagastā izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 20284499.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai sūtot pa pastu, vai iemetot pastkastītē, kas novietota pie ēkas Dārza ielā 3, Smiltenē, līdz 2021.gada 11.jūnijam (ieskaitot).

Īpašuma “Ilgas 161”, Smiltenes pagastā mutiska izsole

Smiltenes novada dome 2021.gada 15.jūnijā plkst.16:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Ilgas 161”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9480 005 0411, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums “Ilgas 161”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9480 005 0411, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0411, 894 m2 platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 2750 euro (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma “Ilgas 161”, Smiltenes pagastā izsolei”;
 • jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – 275,00 euro (divi simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Ilgas 161”, Smiltenes pagastā izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 20284499.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai nosūtot pa pastu, vai iemetot pastkastītē, kas novietota pie ēkas Dārza ielā 3, Smiltenē, līdz 2021.gada 11.jūnijam (ieskaitot).

Īpašuma “Siļķītes”, Blomes pagastā pārdošana par brīvu cenu

Smiltenes novada dome pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu “Siļķītes”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 006 0270. Atsavināmā nekustamā īpašuma brīvā pārdošanas cena ir noteikta – 13 120 euro (trīspadsmit tūkstoši viens simts divdesmit euro). 

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Blomes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 26420044.

Personām, kuras vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, ir jāiesniedz pieteikums Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. līdz 2021.gada 11.jūnijam (ieskaitot), iepriekš piesakoties pa tālruni 64707588.

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole 2021.gada 16.jūnijā plkst.09:00.


KalendārsSlider