2020. gada 6. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Meliorācijas projekta aktualitātes

Projekta „Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, 2.kārta” realizācijas ietvaros ir noslēgti līgumi ar būvdarbu un būvuzraudzības izpildītājiem.

Smiltenes novada domes atklātā iepirkuma SND/2018/16/AK “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, 2.kārta” rezultātā tika noslēgts līgums par būvdarbu izpildi ar SIA “Latvijas meliorācija”. 9.’ panta kārtībā  iepirkuma SND/2018/41/M “Būvdarbu uzraudzība “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, 2.kārta”” rezultātā slēdza līgumu par būvuzraudzības veikšanu ar SIA “TRANZIT ASK”.

Projekta ietvaros notiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 7,737 km garumā atjaunošana lauksaimniecības un meža zemēs Grundzāles pagastā.

Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).

Projekta plānotās kopējās izmaksas 220 762,81 EUR (divi simti divdesmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi eiro, 81 eiro cents) no tām ELFLA finansējums –  181 551.34 (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis pieci simti piecdesmit viens eiro un 34 eiro centi) un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 39 211,47 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti vienpadsmit eiro, 47 eiro centi). Projektu paredzēts īstenot līdz 01.11.2019.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas
Teritorijas plānotāja
S.Daudziete

Slider