2020. gada 27. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Nomas tiesību  izsole nekustamajam īpašumam “Baroni”, Bilskas pagasts

Smiltenes novada dome 2020.gada 19.jūnijā plkst.10:00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošam pašvaldības nekustamajam īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kura atļautais izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101):

Nosaukums Kadastra apzīmējums Platība (ha) t.sk. LIZ Izsoles sākumcena euro bez PVN Izsoles minimālais solis (euro) Nomas līguma termiņš (līdz)
“Baroni”, Bilskas pagasts, Smiltenes nov. 9444 008 0090 10,3 10,3 453,20 euro 10,00 31.12.2025.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem zemāk un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 18.jūnijam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS 

Slider